مدخل پیشنهادی خود را وارد نمایید
. مدخل اصطلاح یا سرواژگان دانشنامه است که به بررسی علمی یا تاریخی انواع مبانی مرتبط با یک حوزه علم می پردازد. مدخل دارای دو شرط است:
 اول: تعلق داشتن به زمینه موضوعی دانشنامه
دوم: صرفاً یک اسم یا لغت نباشد بلکه مطلبی را اشاره کند که بتوان برای آن مقاله ای علمی نوشت.