You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  پروفایل جنایی      criminal profiling

  پروفایل جنایی یا پروفایل رفتار(1) موضوعی است که در علم روان شناسی جنایی مورد مطالعه قرار می گیرد. پروفایل جنایی ویژگی های روانی و جامعه شناختی یک جنایتکار را آشکار می سازد که براساس آن محققان جنایی، شواهد جمع آوری شده از صحنة جرم، ماهیت جرم وجنایت و نوع قربانیان را، برای شناسایی مشخصات مجرم به کار می برند (2)

  از سال 1960، سازمان FBI به طور جدی علاقه مند به فراهم نمودن پروفایل روان شناختی مجرمان شد و چندین مورد پروفایل مهم از افراد مجرمی نظیر چالز منسون (3)، بستون (4) و استرالگر(5) ارائه داد(6). سپس این سازمان در سال های 1970 که واحد علوم رفتاری را تشکیل داد، مجموعه ای از فنون ساخت پروفایل را فراهم ساخت که به عنوان تحلیل صحنة جرم شناخته شد.

  طرح پروفایل، شواهد را از صحنة جرم( ماهیت حمله، شواهد قضایی، گزارش هاي پزشکی در مورد قربانی و غیره)جمع آوری می کند و سپس با استفاده از شخصیت شناسی، پلیس را در مورد محل و احتمال تخلف در آینده و همچنین بهترین روش بازجویی مورد استفاده، یاری می رساند.

  تهیه پروفایل جنایی، یکی از تحولات عمده در روان شناسی جنایی در دهه های اخیر است که به روند استفاده از تمام اطلاعات موجود دربارة جرم، صحنة جرم و قربانی برای مجرمی که هنوز شناخته شده نیست، اشاره دارد (8).

  در ساخت پروفایل، فرض براین است که رفتار، نشان دهندة شخصیت بوده واز طریق سؤال از مجرم درباره شخصیت، می توان به بینش کافی رسید. در این فرایند، به سوابق فرد نظیر طرح قتل و عوامل جرم، مواد و روش¬ها نظیر نوع قربانیان، تیراندازی، نحوه و شیوة جرم ... توجه می شود (9).

  بنابراین پروفایل جنایی، شامل ایجاد رابطه بین دو یا چند نفر بر اساس صحنة جرم و قربانیان است، که فهرستي از سابقة ویژگی های رفتاری مجرم، بررسی مي شود. در این فهرست، تجزیه و تحلیل ویژگی مجرم نظیر ساخت فیزیکی، جنسیت مجرم، وضعیت کار وی، تاریخ جنایت، سطح مهارت، پرخاشگری، محل اقامت مجرم، وضعیت تاهل و نژاد، صفات روحی و روانی، سوابق بیماری و زندگی شخصی، مورد نظر است (10).

  سه هدف اساسی ساخت پروفایل جنایی عبارت است از(11):

  1- اجرای قانون مطابق یک ارزیابی روانی اجتماعی از مجرم.

  2- اجرای قانون با یک ارزیابی روانی از وسایل و آلات موجود در اختیار مجرم.

  3- ارائه پیشنهادهایی برای فرایند مصاحبه یا بازجویی.( 12)

  لازم به ذکراست که پروفایل جنایی با پروفایل روان شناختی تفاوت دارد. پروفایل جنایی به بررسی جرم و صحنه جرم و مسائل مربوط به آن می پردازد تا با استناد به آن، بتوان توضیحی از شخص ارائه داد که آیا رفتارهای جنایی از وی بروز نموده است یا خیر؟ در صورتی که پروفایل روانی، اصطلاحی است که برای گزارش عینی ویژگی های شخصیتی فرد، به کار برده می شود.

  کلیدواژه ها

   پروفایل جنایی، روان شناختی مجرمان، ماهیت جرم و جنایت، پروفایل روانی.

  ارجاعات

  1-    behavioral profiling

  2-     پوت واین دیوید و امونز آیدن. روان شناسی جرم. ترجمه داوود نجفی توانا. تهران: انتشارات میزان، 1383.

  3-   Charles Manson

  4-    Boston

  5-    strangler

  6-      پوت واین دیوید و امونز آیدن. همان.ص 83.

  7-    Forensic pay chology.net. Criminal profiling. 2013

  8-       Wine man. Lea. criminal profiling: the reality behind the myth. American psychological assciation.moniter staff. Val 35. No 7.2013

  9-     Anon. Jack. S. in vestigative profiling. American journal of forensic psychology 13(4): 67-75: 1995.

  10-  Brown, S.E. Swenson. F. And Geis. G. criminology: Explaining: crime ad ITS context 2nd ed. Cincinnati. Olt: Anderson. 

  11-    شولتز دوان. نظریه های شخصیت. ترجمة یوسف کریمی.تهران:انتشارات رشد، 1384.

  12-    Holmes, R. M., & Holmes, S. T. Profiling Violent Crimes: An Investigative Tool (4 Ed.). Thousand Oaks: Sage Publications; 2008.p.10.

نظر شما