You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان: اختلال  شخصیت ضد اجتماعی

  معرف:

  1-    معادل انگلیسی: Diagnostic personality disorders

  2-    تعریف: اختلال شخصیت ضد اجتماعی یکی از طبقات گروه B اختلالات شخصیت است که غالباً با ویژگی­هایی نظیر هیجانی، بازیگری و بی ثباتی مشخص می شود و در جمعیت عمومی شایع تر از سایر اختلالات می­باشد (1).

  متن:

  شخصیت عبارت است از سبک ویژه تفکر و رفتار هر فرد. به عبارت دیگر، وجوه خاص فکر کردن و رفتار کردن هر فرد، بیانگر شخصیت وی است. بدین ترتیب اگر شخصیت فرد یا الگوهای معمولی پاسخ­های او را در برابر موقعیت­ها بشناسیم، می­توانیم رفتار او را در موقعیت­های جدید پیش بینی کنیم.

    اختلال شخصیت ، یک الگوی فراگیر، بادوام و غیر قابل انعطاف از تجارب درونی و رفتار بیرونی است که به طرز مشخص با انتظارات فرهنگی فرد تفاوت دارد و به درماندگی یا اختلال منجر می­شود (2).

   اختلال شخصیت و درماندگی و مشکلات ناشی از آن، در تمام عمر دامن گیر فرد می­شود (3)، با وجود این ، انواع این اختلالات از نظر میزان فروپاشی زندگی فرد با هم تفاوت دارند. انجمن روان پزشکی آمریکا، اختلال شخصیت را به این شرح توصیف می­کند:

  "الگوی بادوام از رفتار و تجربه که به طرز قابل توجهی از انتظارات فرهنگی فرد انحراف دارد." این الگو در چند حیطه زیر ظاهر می­شود:

  شناخت(شیوه­های ادراک و تعبیر و تفسیر خود، دیگران و رخدادها)؛

  عواطف(محدوده، شدت، نوسان و تناسب پاسخ هیجانی)؛

  عملکرد بین فردی؛

  کنترل تکانه (4).

  اختلال شخصیت ضداجتماعی با بی­احترامی فراگیر و نقض حقوق دیگران از سن 15 سالگی مشخص می­شود. شخص باید حداقل 18 سال داشته باشد و قراینی از اختلال سلوک، قبل از 15 سالگی در او ظاهر شده باشد. این اختلال ممکن است به واسطه غمگینی و ملالت، تنش، تحمل اندک یکنواختی، خلق افسرده و مرگ خشن نابهنگام، پیچیده شود (5).

   فرد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی که به نام­های سایکوپات یا سوسیوپات نیز خوانده می­شود، یک الگوی فراگیر بی­توجهی و تجاوز به حقوق دیگران را از خود نشان می­دهد. به جز اختلال وابسته به مواد، این اختلال بیشترین ارتباط را با رفتار بزهکارانه بزرگسالان، چه جزئی و چه کلی دارد. بیشتر مبتلایان به این اختلال، برخی الگوهای رفتار ضداجتماعی و سوء رفتار را تا قبل از سن 15 سالگی از خود نشان داده­اند؛ مثل مدرسه گریزی، فرار از خانه، شروع حملات فیزیکی، آزار فیزیکی به حیوانات یا انسان­ها، تخریب عمدی اموال، دروغگویی و دزدی فراوان. افراد ضد اجتماعی، بسیار فریبکار می­باشند. بسیاری از آنها نمی­توانند به طور مداوم در یک شغل باقی بمانند. غیبت­های فراوان دارند و احتمال دارد که شغلشان را یکباره رها کنند (6).

   این افراد ممکن است تحریک­پذیر و پرخاشگر باشند و غالباً شروع کننده نزاع­های فیزیکی هستند (7). بسیاری از آنها بی­هدف از جایی به جای دیگر می­روند. بی­باک، بی­ملاحظه و خودمحورند و توجه کمی به سلامتی خود، دیگران و حتی کودکانشان دارند (8).

   در درمان این اختلال از شیوه­های روان­درمانی و دارو درمانی بهره گرفته می­شود. قبل از شروع درمان، ایجاد محدودیت­های صریح، اهمیت اساسی دارد. درمان دارویی در مداوا ی علائم ناتوان کننده نظیر اضطراب، خشم یا افسردگی مورد استفاده قرار می­گیرد. اما چون این بیماران غالبا سوء مصرف کننده دارو بوده­اند، تجویز دارو باید با احتیاط صورت گیرد.

  واژه های کلیدی: شخصیت ضد اجتماعی، پرخاشگری، افسردگی، انتظارات­ فرهنگی.

  ارجاعات:

  1-    فاتحی­زاده، مریم. امامی ،طاهره و نجاریان، بهمن. بررسی میزان شیوع علائم اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، خودشیفته، نمایشی و مرزی در بین دانش­آموزان دختر. دماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، سال چهاردهم، شماره 22. تهران: دانشگاه شاهد؛1386. ص 47

  2-    APA(American psychiatric association). Diagnostic and statistical manual of mental disorder. Washington : APA;2004.

  3-    Cloninger C. R. Anti social personality disorder. Hoboken, NJ, Wiley Press;2005. pp.125-170

  4-    Zimmerman M.  Diagnostic personality disorders: a review of issued and research methods. Arch; psychiat; 1994. pp 225-245.

  5-     فاتحی­زاده مریم .امامی طاهره و نجاریان بهمن. همان. ص 48

  6-    Bland .R & Newman H. lifetime prevalence of psychiatric disorder in Edmonton. Act a psychiatric. Scondin 77; 1998.pp.24-32.

  7-    Valliant G .E. ego mechanisms of defense and personality psychopathology. J. abnorm. Psychol, 1994. pp.44-50

  8-    Sadock B. J &  Sadock V. A. comprehensive textbook of psychiatry. Philadelphia. USA, 2000.

   

   

   

   

نظر شما