You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  روسپیگری    prostitution

  روسپیگری در لغت به معنی تن فروشی است و روسپی کسی است که از راه خودفروشی امرار معاش می کند. روسپیگری گونه ای بزه به شمار می رود و به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح است. بسیاری از این افراد دچار اختلالات روانی و آشفتگی های هیجانی هستند (1).

  مفاسد اجتماعی و اخلاقی، از جمله روسپیگری یا بهره کشی های جنسی، یکی از مهم ترین ناهنجاری های اخلاقی است که امروزه در جهان  به علت رواج عقاید آسان گیرانه و اغماض گر نسبت به روابط جنسی، با وجود آگاهی از خطرات و زیان های آن، گسترش یافته و موجب انحطاط جوامع شده است. آنتونی گیدنز، روسپیگری را چنین تعریف كرده است:روسپیگری را می‌توان به عنوان برآوردن خواهش­های جنسی در برابر پول تعریف كرد (2).

   لایمن روسپیگری را چنین تعریف می­كند:روسپیگری می‌تواند به عنوان هر مبادله جنسی تعریف شود كه با بهره جنسی و احساسی [برای عرضه كننده] همراه نیست. وی در تعریف روسپی می‌گوید: روسپیان كسانی هستند كه بدن­هایشان را در ازای دریافت یك بهره مادی نظیر لباس، آپارتمان، و یا یك موقعیت یا سرگرمی مبادله می‌كنند و در همه این موارد، بدن آنها نقش یك كالا را ایفا می‌كند (3).

   ژان گابریل مانسینی، روسپی را چنین تعریف می­كند: روسپی به زنی گفته می شود كه آزادانه و بی پروا، در حالی­كه هیچ­گونه وسیله دیگری برای تأمین زندگی ندارد، به طور مداوم و مكرر با هركس و با اولین پیشنهاد، بدون رد یا انتخاب طرف، در مقابل دریافت وجه به عمل جنسی عادی تن دهد.چون منظور اصلی و نهایی استفاده مادی است نه لذت (4).

   در فرهنگ جامع روان­شناسی و روان­پزشكی پورافكاری، در تعریف روسپیگری آمده است:

  این اصطلاح به معامله پایاپای بی بند و بارانه جنسی توسط مرد یا زن(روسپی ممكن است مرد یا زن باشد)برای كسب در آمد و تأمین معاش اطلاق می‌شود. نوع رابطه میان روسپی و مشتری نوعی تحقیرمتقابل است (5).

   از مطالعه منابع تاریخی چنین بر می‌آید كه فاحشگی و روسپیگری ضمن اینكه از قدمت طولانی در برخی جوامع كهن برخوردار بوده، اما در شكل سنتی خود، به طور كامل جنبه انتفاعی نداشته است. براساس منابع مذكور، فعالیت روسپیان را می‌توان به پنج دسته تقسیم كرد:

  ·         روسپیان مقدس: در این دسته، زنان یا كنیزان وقف شده به معابد كه به كار رقاصی و روسپیگری مشغول بودند و از این راه هر مبلغی كه حاصل می‌شد، وقف معابد می‌نمودند، جای می‌گیرند.

  ·         روسپیان مهمان نواز: عمل آنان هم جنبه مادی و هم غیرمادی داشته است، (دقیقاً مشخص نیست). سنت پیش­كش كردن زن خانه به مهمان رهگذر، نزد مردمان اولیه، مردمان قطبی و مردمان كلده، یك نوع خدمت اجتماعی و مددكاری تلقی می‌شده است.

  ·              روسپیان نیازمند: دخترانی كه به قصد تهیه جهیزیه، خود را در اختیار دیگران قرار می-­داده‌اند.

  ·              روسپیان درباری: این گونه روسپیان در طبقه اشراف و بزرگان جای می‌گرفتنند و معمولاً درخدمت پادشاهان و حرمسراهای آنان بودند.

  ·              روسپیان مستقل(حرفه­ای): روسپیان این طبقه كه برای خود فعالیت می‌كردند و در برخی جوامع قدیم، مالیات نیز می‌پرداختند (6).

  از نظر جمعيت شناختي و نحوه فعاليت، زنان خياباني را مي­توان در طبقات زير مورد مطالعه قرار داد:

  -                                      برخي زنان خياباني بدون اتكا به ديگران، مشتريان جنسي خود را از طريق حضور مستقيم در سطح خيابان انتخاب مي كنند. اين افراد با بهره­گيري از تلفن و پيدا كردن مشتريان خاص به فعاليت مي پردازند.لذا پس از مدتي ، كمتر در سطح خيابان ظاهر مي شوند .

  -                                      عده­اي از زنان خياباني در حالي كه در كنار خانواده زندگي مي كنند، با هماهنگي اعضاي خانواده به فعاليت مي­پردازند.

  -                                      گروهي از زنان خياباني پس از مدتي فعاليت در سطح خيابان، به واسطه آشنايي با برخي مؤسسات و شركت ها، در آنجا مشغول به فعاليت شده و در كنار فعاليت شغلي(كه در برخي موارد صرفاً پوشش شغلي دارد)، اقدام به برقراري رابطه جنسي با صاحب شركت يا مؤسسه مي نمايند.

  -                                      تعدادي از زنان خياباني در اثر ارتباط با ساير دوستان و يا افرادي كه خلق و خوي يكسان دارند، به تدريج در گروه­هاي چند نفره مشغول فعاليت شده و با اجاره نمودن خانه هاي گروهي، به پشتيباني از اقدامات يكديگر مشغول مي­شوند .

  -                                      گروهي از زنان خياباني، با شبكه ­هاي فسادكه ازتشكيلات نسبتاً منسجم برخوردار هستند، همكاري دارند. اين قبيل افراد در آغاز فعاليت، راساً از طريق ايستادن در خيابان كار مي كنند، اما به زودي در دام دلالان شبكه گرفتار شده و تحت سلطه آنان در مي­آيند. اقدامات اين گروه پيچيده تر از ساير گروه ها بوده و بيشتر دختران روسپي در آغاز فعاليت جذب اين شبكه ها مي­شوند (7).

    کلید واژه ها

   روسپیگری، بهره کشی جنسی، مبادله جنسی، استفاده مادی.

      ارجاعات

  1.         Bullough B & V L  Bullough. Female prostitution : current research and changing interpretations. Annual review of sex research, vol 7;1996. pp. 158-180

  2.   گیدنز،آنتونی. جامعه­شناسی.ترجمه منوچهر صبوری،تهران: نشرنی؛1383. ص 27.

  3.         Lyman Michael . Organized Crime, Annual review of sex research ;2000.p.183

  4.  وروایی، اكبر. نیازخانی، مرتضی وكلاكی، حسن. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی برگرایش به ناهنجاری اجتماعی و راهکارهای انتظامی- اجتماعی پیشگیری از آن(مطالعه موردی روسپیگری خیابانی)،مجله انتظام اجتماعی، دوره 2، شماره یک؛1389.

  5.   كامكار، مهدیس. روسپیگری و بی­مبالاتی جنسی،تفاوت و تشابه.انجمن جامعه شناسی ایران؛1383. ص 42.     

  6.   شرافتی­پور، جعفر. بررسي ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي زنان خياباني در شهر تهران، تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛1384. ص 65.

  7.   شرافتی­پور. همان. ص 52.

   

نظر شما