You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • کیفیت زندگی کاری پلیس Quality of work life Police      

  کیفیت زندگی کاری پلیس، اصطلاحی است که در حوزة علم روان­شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می­ گیرد و به درک افسر پلیس از وضعیت زندگی خود با توجه به اهداف، انتظارات، استانداردها در زمینه فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی می­ کند، بر می­ گردد (1).

  کیفیت زندگی کاری پلیس، شامل نگرش افسر پلیس نسبت به سلامت فیزیکی، وضعیت روحی و روانی، سطح استقلال، ارتباطات اجتماعی، وابستگی ­های شخصی و تعامل با شرایط خاص محیطی می­ باشد(2).

  كيفيت زندگي كاري از نظر كامينگز (3) عبارت است از عكسالعمل كاركنان نسبت به كار، به ويژه پيامدهاي فردي آن در ارضاي شغلي و سلامت روحي.

  ويژگيهاي كيفيت زندگي كاري بيان شده در عبارات زير، بر پيامدهاي فردي منطبق است كه شامل موارد زير است:

  1-پرداخت كافي و مناسب؛ 2- شرايط كاري امن و سالم؛ 3- فرصت براي بكارگيري و توسعة بيواسطه استعدادهاي انساني؛ 4- فرصت براي امنيت و رشد مداوم در آينده؛ 5 - انسجام اجتماعي در سازمان كار؛ 6- حقوق فردي در سازمان كار ؛ 7- كار و كل فضاي زندگي؛ 8- ارتباط اجتماعي (4).

  سازمانهاي فاقد تعهدات و مسئوليتهاي اجتماعي ميتوانند موجب شوند كه كاركنان، ارزش و سوابق كار خود را كم­رنگ نشان دهند (5).

  در جای دیگر، کیفیت زندگی کاری در ادبیات توسعه پایدار و برنامه­ریزی توسعة اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده و جایگاه ویژه­ای را به دست آورده و نهادها و سازمان­های مختلف با استفاده از شاخص­های کلان در سطح ملی و محلی، اقدام به شاخص­سازی و سنجش آن می­نمایند (6).

  در واقع آنچه امروزه برای سازمان­ها در رابطه با مدیریت منابع انسانی مطرح است، مسئله نگهداری نیروی انسانی در سازمان است؛ چرا که نیروی انسانی ماهر و متخصص به عنوان منبع عظیمی از سرمایه انسانی در سازمان است.(7) لذا توجه به کیفیت زندگی کاری نیروهای پلیس از اهمیت زیادی برخوردار است. كيفيت زندگي كاري،  مجموعه فنون معين نيست؛ بلكه بيشتر به عنوان روشي است كه در جستجوي بهبود شرايط كلي محيط كار در كل سازمان يا در واحدهاي فرعي آن است (8).

  كيفيت زندگي كاري پلیس، فرآيند تصميمگيري مشترك، همكاري و سازش متقابل ميان مسئولان نیروی انتظامی و كاركنان است و هدف آن تغيير شرايط كار به گونهاي است كه كاركنان مشاركت بيشتري در كار داشته باشند و منافع بيشتري از شغل سازماني كسب کنند. در چند سال اخیر، یکی از دغدغه های اصلی و عمدة مسئولان و مدیران ناجا، بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان به ویژه مدیران لایه دوم یگان های اجرایی و ارتقای آن تا حد بهینه برای رسیدن به اهداف سازمان بوده است؛ زیرا که وجود عوامل فیزیکی مناسب و همچنین ساختار و ساختمان بهینه و مناسب، می­تواند به عنوان عواملی در جهت بهبود عملکرد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی آنان باشد و این نتایج بر ارتقای امنیت جامعه تأثیر مستقیمی داشته باشد.

  براساس نظریة رابینز(9)، سنجش کیفیت زندگی کاری پلیس به دلیل وجود شرایط تنش زا و پرخطر محیط کاری پلیس با توجه به توانمندی، ادراکات نقش، کمک و پشتیبانی، تمایل و انگیزش، ارزیابی، اعتبار محیط خدمتی و خارج از آن قابل انجام است.

  کلیدواژه­ ها

  کیفیت زندگی کاری پلیس، اهداف، انتظارات، سامانه ارزشی.

  ارجاعات

  1.       علیمردانی، اکرم و مجید کفاشیان. بررسی کیفیت زندگی کار کارکنان. دانشگاه علوم انتظامی،1392.

  2.      Berger, Peter L. Reflections on the Sociology of Religion Today;2001.p.15

  3.       كامينگز ت و جورج اورلي. توسعة سازمان و تحول. ترجمة علی محمدزاده. تهران: انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامی، 1370.

  4.       سلماني، داوود. كيفيت زندگي كاري و بهبود رفتار سازماني. تهران: دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1384.

  5.       برگر پیتر و تامس لاکمن. ساخت اجتماعی واقعیت: رساله­ای در جامعه­شناسی شناخت. ترجمة فریبرز مجیدی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1375 .

  6.       شیمون دولان و رندال شولر. مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. ترجمة محمد صائبی و علی طوسی. تهران: موسسه عالی آموزش وپرورش مدیریت وبرنامه ریزی، 1384.

  7.       هال، آر. اچ. سازمان، ساختار، فرآيند و رهآوردها. ترجمة پارسائيان و اعرابي. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1376.

  8.      Anderson, J.C., &Garbing, D. W. The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness of fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika; 1984.pp. 155-173.

  9.      Berger, Peter L. Postscript, in Peter Berger and the Study of Religion, Edited by Linda Wood head, London and New York: Rutledge;2001

  10.  Robbins

   

   

نظر شما