You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان: دلبستگی شغلی پلیس

  معرف:

  1-معادل انگلیسی: Police Job Involvement

  2-تعریف:

  دلبستگی شغلی، حالت ذهنی مثبت و مرتبط با شغل است که با انرژی، فداکاری و جذابیت شغل، مشخص می شود(کشتکاران و دیگران ،1391: 147). کراگ، دلبستگی شغلی كاركنان را توانايی آنان برای درك فرآيند كاری (فيزيكی، احساسی و شناختی) دانسته و از آن به عاملی انگيزشی تعبير می كند. اين آثار مثبت، منجر به كارايی برنامه های كاری و درنهايت، خروجی كسب وكار می شود(کراگ[1]،2008: 1). کانونگو، دلبستگی شغلی را به عنوان توصيفی از شغل فعلی فرد تعریف کرده است كه می تواند نياز های كنونی اش را ارضا كند (كانونگو[2]،1982: 342). لاولر و هال[3] (1970)، ادعا کرده اند که دلبستگی شغلی "شناخت روان شناختی با کار فردی" و "درجه ای است که موقعیت شغلی برای فرد و هویتش مهم است" (لامبرت و دیگران[4]،2018: 22).

  بر اساس تعریف پیش گفته، دلبستگی شغلی پلیس ، عبارت است از شناخت روانی از شغل پلیس و درجه ای که موقعیت شغلی پلیس برای افسر یا کارمند نیروی انتظامی و هویتش مهم است. دلبستگی شغلی پلیس، شناخت روانی فرد از شغل پلیس و نشان دهنده سطح اهمیت شغل پلیس است که در زندگی مامور پلیس نقش دارد(لامبرت و دیگران ،2015: 196).

  متن

  رابینز[5](1996) بیان می کند واژه دلبستگی شغلی، مدت زیادی نیست که وارد حوزه رفتار سازمانی شده است. دلبستگی شغلی، به درجه یا میزانی اطلاق می­شود که شخص شغلش را معرّف خود و کار یا عملکردش را موجب سربلندی و کسب حیثیت و اعتبارش می­داند. این مفهوم، با عنوان درگیری شغلی و مشارکت شغلی نیز معرفی شده است(کشاورز و دیگران، 1393: 73). دلبستگی شغلی، یکی از عواملی است که بر کیفیت نتایج فردی و سازمانی تأثیر می گذارد(زنگ[6]،2014: 166 ). در سال های اخير مطالعات زيادی در اين زمينه انجام شده است که نشان می­دهد كاركنانی كه دلبستگی شغلی بالايی دارند، دارای تعهد سازمانی بالايی نيز هستند(کاپ پاگودا[7]،2013: 2). برای مثال، پژوهش طالب پور(1386) و حسنی (1389) نشان می دهد که دلبستگی شغلی رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارد(رحیم نیا و هوشمند،1395 : 2)؛ علاوه براین، پژوهش های لامبرت و پائولین[8](2010) و پائولین و لامبرت[9]( 2012) نشان داده است که دلبستگی شغلی ارتباط منفی با ترک کاری و استرس شغلی وهمچنین ارتباط مثبت با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد. هاکان و لاولر[10] (1971) معتقدند که دلبستگی شغلی یک متغیر مهم در شکل دادن انگیزه کارکنان است(لامبرت و دیگران، 2018: 23).  ریموند و میلی[11](2013) بیان می کنند کارکنانی که دلبستگی شغلی کمتری دارند، انگیزه ی کمتری برای فعالیت دارند و به احتمال زیاد دچار فرسودگی شغلی، از دست دادن شخصیت و ترک محیط کار می شوند (لامبرت و دیگران، 2018: 21).

  تفاوت دلبستگی شغلی و تعلق سازمانی

  در بیان دلبستگی شغلی می توان گفت  فردی که دلبستگی شغلی دارد، وظیفه شناسي و ثبات احساسی بالایی دارد ؛ با علاقه کار می کند ؛ به شغلش افتخار می­کند و احساس درونی مثبتی نسبت به شغلش دارد.

  در حالی که در تعلق سازمانی، فرد سازمانی را که در آن کار می­کند، دوست دارد و خودش را متعلق به آن سازمان می داند. البته در برخی مواقع فرد به شغلش علاقه مند است، ولی خود را متعلق به آن سازمان نمی داند و از این که تعلقش را بگوید واهمه دارد.

  رویکردهای دلبستگی شغلی

   دلبستگی شغلی، به دو رویکرد مجزا تقسیم شده است:

  در رویکرد اول، دلبستگی شغلی به عنوان یک متغیر تفاوت ­های فردی مطرح است؛ بر اساس این رویکرد، نیازها و ارزش­ها یا ویژگی­های فردی، میزان دلبستگی افراد به شغلشان را تعیین می­کند.

  در رویکرد دوم، دلبستگی شغلی به عنوان یک پاسخ به وضعیت خاص شغل، مورد نظر است؛ به عبارت دیگر، انواع مشاغل  یا ویژگی ها و شرایط کار، میزان دلبستگی شغلی افراد را تحت تاثیر قرار می دهند(چانگتای[12]،2008: 5).

  پیامد دلبستگی شغلی پلیس

  دلبستگی شغلی پلیس می تواند در افسر پلیس احساسات روانی- درونی مثبت را به وجود آورد؛ به گونه ای که وی می­تواند بر جنبه های مثبت شغلی خود تمرکز داشته باشد و برعکس، اگر افسران دلبستگی شغلی کمتری داشته باشند، این موضوع می تواند به عملکرد و وظایف آنان آسیب برساند و در نهایت، فرسودگی شغلی افسران پلیس  را افزایش دهد(لامبرت و دیگران[13]،2018: 87).

   با توجه به تحقیق ظريفی، يوسفی و صادقی(1393)،  كاركنانی كه درجه بالايی از تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی دارند، احتمال كمتری وجود دارد كه در فرايندهای ترك خدمت داوطلبانه شركت کنند؛ زیرا آنان به كار و سازمان متعهد می شوند و به آن دلبستگی پيدا می كنند.  همچنین در تحقیق وودز و سوفات[14](2013) مشخص شد که کارکنان مشتاق و دلبسته به شغل، افرادی با ثبات احساسي بالا، برون گرایي و وظیفه شناسي بالایي هستند؛ به عبارت دیگر، افرادی که ثبات احساسي پاییني دارند، چون به دست کم گرفتن توانایي ها و واکنش نشان دادن به هیجانات شدید و خود انتقادی تمایل دارند، این مسئله باعث مي­شود فرسودگي شغلي بالایي داشته باشند(رنگریز و دیگران،1397: 123).

   این مسئله در مشاغل پلیسی نیز مصداق دارد و می توان گفت افسران پلیسی که درجه بالايی از تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی دارند، کمتر نیروی انتظامی را ترک می کنند و به این سازمان دلبسته اند.  دلبستگی شغلی پلیس، در نهایت به نگرش های مثبت و اشتياق نسبت به نیروی انتظامی منجر شده است و افسران یا کارمندان دلبسته به شغل پلیسی، اغلب احساساتی مانند لذت و رضايتمندی را تجربه می كنند و اين تجربيات، آنان را به سمت متعهد بودن نسبت به نیروی انتظامی سوق می دهد. افسران دلبسته به شغل پلیسی، دارای انرژی بسيار بالايی  هستند و برای انجام ماموریت ها وظايف پلیسی خود شور و اشتياق كافی دارند و زمان بيشتری را صرف كار می كنند. افسران یا کارمندان  با دلبستگی شغلی بالا، اعتماد به نفس بالايی دارند که این موضوع منجر می شود كارشان را مطابق با وظايف شغلی مورد انتظار انجام می دهند . نگرش مثبت به شغل و دلبستگی شغلی هم به نفع سازمان پلیس و هم به نفع  افسران است (لامبرت و دیگران،2015: 196).دلبستگی شغلی کارکنان پلیس ، آثار و نشانه‌های مشهودی دارد. کارکنان یا افسرانی که به نیروی انتظامی دلبستگی دارند، کمتر غیبت می کنند، کمتر سازمان را ترک می کنند و از کیفیت بهتری در انجام ماموریت ها برخوردارند؛ علاوه بر این، آنان برای موفقیت نیروی انتظامی تلاش بیشتری دارند و سازمان شان را مورد انتقاد های سازنده و خیرخواهانه بیشتری قرار می دهند(مرادی و فرزانه، 1393: 2).

  افسران پلیس، در موفقیت سازمان خود نقش مهمی را ایفا می کنند (لامبرت و دیگران،2015: 196). یک  تحقیق  در ایالات متحده نشان داده است که دلبستگی شغلی، با بدبینی، فرسودگی و کاهش حجم کار ارتباط منفی دارد(گایا، تریل و پائولینگ[15]،2013: 249؛ مارتین یوسین، ریچاردسون و بارکی[16]، 2007: 240) . دلبستگی شغلی در میان افسران پلیس، منجر به عملکرد کاری  بیشتر می شود و با  سازگاری، خلاقیت و انگیزه ارتباط مستقیم دارد(دی کاریفیل و اسچان[17]،1990: 82؛ دیفین دوروف و دیگران[18]،2002: 95). افسران پلیسی که دلبستگی شغلی دارند، از وظیفه شناسي  و ثبات احساسی بالایی برخوردارند. دلبستگی شغلی پلیس، منجر به عملکرد کاری بالا  در نیروی انتظامی می شو

  واژه های کلیدی: دلبستگی شغلی، درگیری شغلی ، انگیزه، رضایتمندی

  ارجاعات:

  رابینز ، استیفن پی.(1996). رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان و محمدعلی اعرابی. جلد اول. چاپ ششم. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  رحیم نیا، فریبرز وهوشمند، فاطمه .( 1395). بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر). چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری. تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

  رنگریز، حسن و دیگران.(1397). عوامل مؤثر بر دلبستگی شغلی کارکنان با رویکرد فراتحلیل. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره 10(4). 146-117.

  ظريفی، فريبرز؛ يوسفی بهرام و  صادقی، سعید .(1393) .ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در كارشناسان وزارت ورزش و جوانان. مجله مطالعات مديريت ورزشی. شماره 23 . 130-115.

  کشاورز، لقمان؛ فراهانی  ابوالفضل فراهانی و  محمدیان، حیدر .(1393). رابطه سلامت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش1(3).71-78.

  کشتکاران ، علی؛ کاووسی، زهرا؛ قلی پور، آرین؛ سهرابی زاده، ساناز  و شرفی ، زهرا .(1391). دلبستگی شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.  پیاورد سلامت. ۶ (۲) .۱۴۷-۱۵۶.

  مرادی، کیوان وفرزانه ، محمد .(1393). بررسی رابطۀ مدیریت استعداد و دلبستگی شغلی کارکنان دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم‌تربیتی و مدیریت دانشگاه تهران. اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی. رشت.14-10.

  منابع انگلیسی:

  Chungtai, A. A. (2008). Impact of Job Involvement on In-Role Job Performance and Organizational Citizenship Behavior. Institute of Behavioral and Applied Management.

  DeCarufel, A., & Schaan, J.L. (1990). The impact of compressed work weeks on police job involvement. Canadian Police College, 14, 81–97.

  Diefendorff, J. M., Brown, D. J., Kamin, A. M., & Lord, R. G. (2002). Examining the roles of job involvement and work centrality in predicting organizational citizenship behaviors and job performance. Journal of Organizational Behavior, 23, 93–108.

  Gau, J. M.; Terrill, W., & Paoline, E. A. (2013). Looking up: Explaining police promotional aspirations. Criminal Justice and Behavior, 40, 247–269

  Hackman, J.R.; Lawler, E.E. (1971). Employee reactions to job characteristics. J. Appl. Psychol. 55. 259–286.

  Kanungo, R. N (1982). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 67(3). 341-349

  Kappagoda, S. (2013). Job Involvement as a Mediator of the Relationship between Organizational Commitment and Job Performance in the Systemically Important Banks in Sri Lanka. International Journal of Research in Computer Application & Management, 3(2). 1-7.

  Krug, R. M. (2008). Fulfilling the Promise of Personal Engagement: Recognizing Realistic Process Requirements. Organization Development Journal, 26(1).

  Lambert, E. G.; Liu, J.; Jiang, S.; Zhang, J., & Kelley, T. M. (2018). The antecedents of job involvement: An exploratory study among Chinese prison staff. International Journal of Law, Crime and Justice (54).21-33.

  Lambert, E. G.; Qureshi, H.; Hogan, N. L.; Klahm, C.; Smith, B., & Frank, J. (2015). The association of job variables with job involvement, job satisfaction, and organizational commitment among Indian police officers. International Criminal Justice Review, 25(2). 194-213.

  Lambert, E. G.; Qureshi, H.; Frank, J.; Klahm, C., & Smith, B. (2018). Job stress, job involvement, job satisfaction, and organizational commitment and their associations with job burnout among Indian police officers: a research note. Journal of Police and Criminal Psychology, 33(2). 85-99.

  Lambert, E.G.; Paoline, E.A. (2010). Take this job and shove it: an exploratory study of turnover intent among jail staff. J. Crim. Justice 38. 139–148.

  Lawler, E.E.; Hall, D.T. (1970). Relationship of job characteristics to job involvement, satisfaction, and intrinsic motivation. J. Appl. Psychol. 54. 305–312.

  Martinussen, M.; Richardson, A. M., & Burke, R. J. (2007). Job demands, job resources, and burnout among police officers. Journal of Criminal Justice, 35. 239–249

  Paoline, E.A.; Lambert, E.G. ( 2012). Exploring potential consequences of job involvement among jail staff. Crime, Justice Pol. Rev. 23.231–253.

  Raymond, T.; Mjoli, T.Q. (2013). The relationship between job involvement, job satisfaction and organizational commitment among lower level employees at a motorcar manufacturing company in Eastern London, South Africa. J. Bus. Eco. Manag. 6. 25–35.

  Zhang, S. (2014). Impact of job involvement on organizational citizenship behaviors in China. J. Bus. Ethics 120. 165–174

  منابع برای مطالعه بیشتر

  -      طالب پور، مهدی و امامی، فرشاد. (1386). بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقايسه آن بين دبيران تربيت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد. مجله پژوهش در علوم انسانی،.شماره12 . 32-15.

  -       حسنی، داريوش.(1389). بررسی رابطه بين خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی با ميل ماندن در شغل وعملكرد شغلی در بين دانشجو معلمان ضمن خدمت شرق گيلان. پايان نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه شهيدچمران اهواز.  [1] Krug

  [2] Kanungo

  [3] Lawler and Hall

  [4] Lambert&  et all

  [5] Robinz

  [6] Zhang

  [7] Kappagoda

  [8] Lambert and Paoline

  [9] Paoline and Lambert

  [10] Hackman and Lawler

  [11] Raymond and Mjoli

  [12] Chungtai

  [13] Lambert

  [14]Woods, Sofat

  [15] Gau, Terrill, & Paoline

  [16] Martinussen ,Richardson, & Burke

  [17] DeCarufel & Schaan

  [18] Diefendorff، Brown، Kamin، & Lord

   

نظر شما