You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • ذخیره احتیاطی Safety stock  

   

  ذخیره (standby, stockpile, store) یعنی اندوخته و پس‌انداز که به‌صورت جمع آن را ذخایر می‌گویند و کلمه ذخیره‌سازی به مفهوم اندوخته کردن و یا نگهداری ذخایر است و واژگان مترادف آن شاملِ اندوخته، پسافت، پس‌انداز، پستا، تدارک، توشه، تهیه، رزرو، پس‌انداز و ذخایر است (آموزگار، 1375). احتیاط (caution, cautiousness, circumspection, discretion, forethought) با تدبیر کار کردن، هوشیاری به ­کار بردن، دوراندیشی، عاقبت‌اندیشی است و واژگان مترادف آن شاملِ پروا، حَذَر، حَزم، دوراندیشی، عاقبت‌اندیشی، مال‌اندیشی، مبالات، ملاحظه و هشیاری است (خداپرستی، 1378). ذخیره احتیاطی، مقدار ذخیره‌ای است که در انبار جهت پاسخگویی به نوسانات مصرف نگهداری می‌شود (قلی پور، 1384).

  ذخیره احتیاطی / ایمنی در نیروی انتظامی، مقدار موجودی اضافه است که برای جلوگیری از کمبود یا فقدان احتمالی موجودی کالا در مراکز نگهداری ناجا در نظرگرفته می‌شود.

  متن

  ذخیره احتیاطی / ایمنی عمدتاً به دلیل خرید موجودی اضافی، اثرات متفاوتی را به دنبال دارد، هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه نگهداری و انبارداری را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، باعث کاهش هزینه‌های ناشی از فقدان و کمبود موجودی می‌شود و بر هزینه کل موجودی تأثیر خواهد گذاشت (البرزی، 1368). این نوع ذخیره‌سازی، درواقع پوشش ایمنی جهت جلوگیری از قطع فعالیت‌های جاری و اجرایی است که برای جلوگیری از خالی شدن موجودی انبار در نظر گرفته می‌شود. مدیران در برخی مواقع، مقدار ذخیره احتیاطی / ایمنی را بر اساس تجربیات گذشته و به‌طور قراردادی در نظر می‌گیرند.

  ذخیره احتیاطی / ایمنی در نیروی انتظامی: درصورتی‌که خط‌مشی یکسان ذخیره احتیاطی برای کلیة اقلام موجودی مورد استفاده (انبار) قرار گیرد، مبلغ قابل ملاحظه­ای به هزینه‌های تأمین، ذخیره‌سازی و انبارداری ناجا تحمیل خواهد شد. مدیران پشتیبانی ناجا باید نسبت به انجام ذخیره احتیاطی / ایمنی برای کالاهایی که تأثیر مستقیم در روند اجرایی و انجام مأموریت‌ها دارند، اقدام نمایند. راهبرد حد مطلوب موجودی، افزایش ذخیره احتیاطی است به شرطی که هزینه نگهداری موجودی اضافی کمتر از هزینه مورد انتظار تمام شدن موجودی باشد. تجزیه‌وتحلیل حد مطلوب ذخیره احتیاطی نیاز به بحث در خصوص احتمالات تقاضاهای گوناگون و پیشامدهای زمان انتظار دارد (شوقی و جباری، 1385).

  برنامه‌ریزی ذخیره احتیاطی / ایمنی: در خصوص ذخیره احتیاطی / ایمنی، توجه به تعیین مقدار اقتصادی سفارش و محاسبه نقطه سفارش مجدد و زمان انجام این سفارش و میزان ذخیره به منظورجلوگیری از وقفه در فعالیت‌های اجرایی و مأموریت‌ها، بسیار مهم و قابل ملاحظه است. به این ترتیب، امکان برنامه‌ریزی انجام ذخیره احتیاطی مناسب بر مبنای حداقل موجودی Minimum stock (نقطه سفارش مجدد برای هر یک از اقلام موجود در انبار) و میزان حداکثر موجودی Maximum stock (میزان موجودی اقلام برای مصرف یک دوره معین که در انبار نگهداری و در نظر گرفته می‌شود) با رعایت صرفه و صلاح سازمان فراهم می­شود.

  آماد و پشتیبانی، نسبت به برآورد و پیش‌بینی کالاهای مورد نیاز خود در بازه‌های زمانی مختلف اقدام می‌نماید، ولی زمانی که سوابق مصرف مبتنی بر تجربیات گذشته مورد بررسی قرار بگیرد، مشاهده خواهد شد که برنامه‌ریزی پیش‌بینی‌ها با مصارف انجام پذیرفته در زمان‌بندی‌های تعیین‌شده، مغایرت دارد بنابراین باید به ذخیره احتیاطی توجه جدی‌تری کرد. زمانی که مقدار واقعی مصرف کالاها به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بر اساس پیش‌بینی انجام پذیرفته، ثابت نباشد و یا اینکه تحویل سفارش واقعی از مدت زمان سفارش پیش‌بینی شده بیشتر باشد، باید اقدام به ذخیره احتیاطی کرد.

  واژه‌های کلیدی: ذخیره، احتیاطی، ایمنی، هزینه تأمین، هزینه نگهداری.

  ارجاعات

  1. آموزگار حبیب­الله (1375)، فرهنگ فارسی به فارسی، انتشارات صفار.

  2. البرزی، محمود (1368)، مدیریت کالا، انتشارات پیشبرد.

  3. خداپرستی، فرج‌الله (1376)، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، شیراز: دانشنامه فارس.

  4. قلی پور، حسن، طهمورث، اسماعیل‌پور، مجید (1384)، مدیریت خرید و انبارداری، انتشارات یادواره کتاب.

  5. شوقی، محمود و پرویز جباری، (1385)، بازرسی و حسابرسی کالا، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1. دعائی، حبیب اله. (1387)، سیستم‌های خرید، انبارداری و توزیع، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  2. نصرت پناه، سیاوش (1384)، مدیریت و فرماندهی لجستیک، انتشارات جهان جام جم.

   

نظر شما