You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • نقطه تجدید سفارش کالا      Renewal order point good

  نقطه (point, speck, spot) محل، جا، مرکز، نکته، جمع نقاط است و واژگان مترادف آن عبارتند از نشانه، جا، محل، مکان، ناحیه، کانون، مرکز و نکته (معین، 1371). تجدید (renewal, revival) نو‌کردن، از‌سر‌گرفتن، نوسازی، ازسرگیری، نظر، بررسی مجدد قوا، سر و سامان دادن تجهیزات و افراد است و واژگان مترادف آن عبارتند از دوبارگی، نوسازی، نوی، نو کردن (خداپرستی، 1376). سفارش (order, recommendation) دستور دادن و دستور برای انجام کار یا نگهداری از چیزی است و تأکید، توصیه، اندرز، نصیحت، وصیت، دستور، فرمان، فرمایش و درخواست، واژگان مترادف آن است. کالا (article, freight, goods, lading) اسباب، متاع و هر چیزی که قابلیت مصرف و مبادله دارد (قربان زاده، 1389). نقطه سفارش (Order point)، نقطه سفارش، سطحی از موجودی است که جوابگوی نیاز سازمان در دوره انتظار برای تأمین مجدد است که این مقدار موجودی برابر با مصرف سازمان در طی زمان انتظار است. نقطه سفارش مجدد، لحظه‌ای را نشان می‌دهد که در آن اجرای سفارش تأمین مجدد آغاز می‌شود (فرقانی، 1389). به‌عبارت‌دیگر به کمترین مقدار موجودی کالا در انبار که در آن نقطه باید درخواست جدیدی برای جایگزینی آن کالا صادر شود، نقطة سفارش مجدد یا نقطة تجدید سفارش کالا گفته می‌شود.

  متن

  در هر سازمان باید مشخص کرد که کمترین مقدار موجودی کالا در انبار چقدر است تا سفارش مجدد جهت جایگزینی و تکمیل موجودی انجام شود. در واقع نقطه سفارش، مقداری بین حداکثر و حداقل موجودی کالا است که وقتی موجودی کالا در انبار به این مقدار برسد، درخواست خرید صادر می‌شود. این مقدار عبارت است از میزان مصرف کالا طی زمان انتظار.

  روش تعیین نقطة سفارش کالا: برای تعیین نقطة سفارش کالا، روش‌هایی وجود دارد که سازمان‌ها و مؤسسات از این روش‌ها برای نقطه تجدید سفارش استفاده می‌کنند. این روش‌ها عمدتاً در دو گروه روش‌های ترسیمی و محاسبه‌ای به این شرح انجام می‌پذیرد:

  روش تعیین نقطة سفارش ترسیمی کالا: برای تعیین نقطه سفارش از نظر تاریخ و زمان می‌توان از ترسیم نمودار حداقل ـ حداکثر موجودی استفاده کرد. این نمودار از دو محور افقی و عمودی تشکیل شده که محور افقی شاخص زمان و محور عمودی شاخص مقدار است. بر این نمودار ابتدا باید خطوط حداقل و حداکثر موجودی را ترسیم کرد و در تعیین میزان حداقل و حداکثر موجودی، به عوامل ذیل توجه کرد: متوسط مصرف در واحد زمان (روز، هفته، ماه، فصل، سال)، زمان بین درخواست تا دریافت کالا که همان زمان انتظار است، مقدار اقتصادی سفارش که بیشترین میزان موجودی مجاز خواد بود.

  پس از تعیین حداقل و حداکثر موجودی، این دو مقدار را به‌وسیله دو خط افقی (به‌موازات محور x ها) روی نمودار مشخص می‌کنیم و سپس میزان مصرف در زمان را با خطوط مورب مشخص می‌نماییم. آن‌گاه مدت‌زمان سفارش کالا تا وصول آن محاسبه می‌شود. سپس به اندازة این مدت روی محور افقی، از نقطه‌ای که موجودی به حداقل رسیده است، به عقب برمی‌گردیم و از آن نقطه، خطی عمودی ترسیم می‌کنیم، نقطه تقاطع خط عمودی و خط مورب، مقدار موجودی در نقطة سفارش خواهد بود (گروه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی داخلی، 1387).

  روش تعیین نقطة سفارش محاسبه‌ای کالا: برای تعیین نقطة سفارش از طریق محاسبه طبق فرمول نقطة سفارش R.P= U.L+S اقدام می‌گردد. نحوه محاسبه بدین ترتیب است که وقتی سطح موجودی به نقطة سفارش (یا نقطة تجدید سفارش.R.P) رسید، باید درخواست خرید صادر شود تا طی زمان انتظار، کالای درخواست شده به مراکز نگهداری برسد و میزان موجودی جدید (Q0) جانشین موجودی تمام شدة قبلی شود. R.P یعنی، نقطه تجدید سفارش، U یعنی میزان مصرف روزانه یا نسبت مصرف، U.L یعنی میزان مصرف در زمان انتظار، درعین‌حال 365 U=R/ که R یعنی میزان مصرف یا تقاضای کل در سال است، L یعنی زمان انتظار یا مدت تحویل کالا به روز، S یعنی مقدار حداقل موجودی.

  تقسیم‌بندی نقطه سفارش کالا: نقطه سفارش معمولاً از دو قسمت تشکیل می‌شود: 1. متوسط مصرف در مدت تحویل، یعنی متوسط مصرف از موقع سفارش تا زمان دریافت آن در انبار. 2. مقدار مواد ذخیره برای شرایطی که نرخ تقاضا افزایش یابد یا در تحویل مواد سفارش شده تأخیری رخ دهد.

  مدیران آماد و پشتیبانی ناجا برای تعیین زمان‌های سفارش باید به عوامل پایین توجه نمایند:

   مقادیر سفارش کالا، میزان تقاضاها، میزان سفارش، میزان مصرف، مقادیر ذخیرة موجود کالا در انبارهای مرکزی و رده‌های تابعه ناجا، مقادیر یا سطح ذخیرة کالا، میزان اطمینان به تأمین تقاضاها، زمانی که بین صدور سفارش و دریافت کالا تا انبار و تنوع کالاهای مورد نیاز.

  واژه‌های کلیدی

  سفارش مجدد، نقطة تجدید سفارش، کالا، نقطة سفارش ترسیمی، نقطة سفارش محاسبه‌ای، مقدار موجودی

  ارجاعات

  1.       خداپرستی، فرج‌الله (1376) فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، دانشنامه فارس

  2.       فرقانی، علی، نارنجی، مسعود، علی پور، ابراهیم (1389) مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

  3.       قربان‌زاده، فرهاد (1389) سرپرست تألیف و ویرایش فرهنگ لغات عمید، ناشراَشجَع

  4.       گروه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی داخلی (1387) آشنایی با مبانی مدیریت توزیع، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

  5.       معین، محمد (1371) فرهنگ لغات فارسی، انتشارات امیرکبیر

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1.       خسروپناه، رمضان‌علی (1377) مدیریت انبار و عملیات انبار، سازمان مدیریت صنعتی

  2.       سلیمانی سدهی، مجتبی (1392) مدیریت زنجیره تأمین، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

نظر شما