You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  جانمایی اقلام انبار    Warehouse item locating

  جا (lieu, locale, locality, location, locus) و محل هر قسمتی از فضا یا سطح است که کسی یا چیزی در آن قرار بگیرد (معین، 1371) و واژگان مترادف آن شامل: اطاق، خانه، مسکن، منزل، جایگاه، مأوا، مأوی، محل، مقام، مقر، مکان، فضا، موضع، بستر و حد است (خداپرستی، 1376). نما (aspect, external, frontage, surface, visage) صورت و ظاهر چیزی، نشان‌دهنده، راهنما، نشان‌داده‌شده، شکل و ظاهر است (قربان‌زاده، 1389). واژگان مترادف و متضاد آن شامل ظاهر، نمود، شاخص، جبهه، منظره، رویش و نمو است. اقلام (thing, aqlam items, painting, units) اسمی عربی و جمع قلم است و معنی آن را نمونه‌ها و انواع گفته‌اند. انبار (arsenal, barn, depository, repository, stash) محل و فضايي است كه يك يا چند نوع اقلام بازرگاني/ صنعتي يا مواد اوليه يا فرآورده‌‌هاي مختلف در آن نگهداري مي‌شود (انواری رستمی، 1389). انبار   جای انباشتن غله، ابزار، اقلام تجاری و امثال آن است. در علوم نظامی به معنای تخشایى، قورخانه، زرادخانه، انبار، مهمات جنگى و زرادخانه است. جانمايي اقلام انبار تعیین محل ساخت انبار در آمادگاه‌ها، بارانداز کالا در انبارها و فضاهای انجام دادن فعالیت‌های مراحل دریافت، ذخیره‌سازی و تحویل اقلام در انبارها در هنگام طراحی و ساخت مراکز نگهداری اقلام است.

  متن

  هنگام طراحي انبار و براي اطمينان از بهرهوري و كارايي بهينة آن، بايد به مواردی مانند فضاي نگهداري كالاها، مكان‌هاي دريافت و ارسال كالا، مكان‌هاي طبقه‌‌بندي، انتخاب، هم‌گذاری و بسته‌بندي كالا و ابزارآلات توجه شود. در طراحی انبارها، مکان‌یابی و طراحی سامانة ورود، جابه‌جایی و خروج کالاها از انبار بسیار مهم است تا عملیات انبار با حداقل هزینه و حداکثر بهره‌‌وری صورت پذیرد. از آنجا که کالای ذخیره شده در فرایند تولید دارای ارزش افزوده‌ای اندک است، در اواخر قرن بیستم سامانه‌هایی مانند «جی‌آی‌تی» برای کاهش موجودی در فرایند و حذف انبارها به کار گرفته شد (رفیعی رشت آبادی، ۱۳۸۸: 17).

  موضوعات مهم در مراکز نگهداری نیروی انتظامی: دو موضوع مهمی که در مورد مراکز نگهداری ناجا باید به آن توجه شود تعیین حجم و اندازه و تعیین موقعیت مناسب در ساخت انبار است. این دو عامل با یکدیگر رابطة معکوس دارند؛ هر چه تعداد انبارها در مسیر توزیع افزایش یابد، اندازة انبارها کوچک می‌شود و بالعکس.

  جانمایی اقلام انبار در مراکز نگهداری کالا نیروی انتظامی: مسئولان مراکز نگهداری کالا ناجا در محاسبة فضای انبار باید این موارد را مد نظر قرار دهند: تعیین وظایف مرکز نگهداری مربوط کالا، تعیین اقلام ذخیره‌شدنی از نظر نوع و خصوصیات فیزیکی مانند وزن، حجم، شکل ظاهری و ...، شیوه و محل انبار کردن مانند قفسه، محل باز، روی زمین و یا محل‌های دیگر و تعیین روش حمل و شیوة ورود و خروج کالاها (شوقی، 1388).

  ملاحظات جانمایی اقلام انبار در مراکز نگهداری کالا در نیروی انتظامی: در طراحی انبارها از دیدگاه جانمایی اقلام در انبار باید به این موارد توجه شود: اقلام پرمصرف یا حجیم و سنگین بهتر است نزدیک به محل مصرف ذخیرهسازی شود؛ طبقات پایین قفسه‌‌بندی‌ها برای ذخیرهسازی اقلام حجیم و بزرگ طراحی شود؛ حداکثر استفاده از ارتفاع فضای انبارها به عمل آید؛ امکان دسترسی به همة کالاهای ذخیره شده تأمین شود؛ امکان به‌کارگیری و استفادة حداکثر از نیروی انسانی موجود و امکانات حمل‌ و نقل در هنگام طراحی ایجاد شود؛ در طراحی انبارها سازوکار لازم برای نظارت بر ورود و خروج قانونی اقلام دیده شود؛ کارکردهای انبار و انبارداری با سامانة اطلاعاتی مناسب پشتیبانی شود.

  کلیدواژگان

  جانمايي اقلام، انبار، طراحی انبار، مراکز نگهداری، ساخت انبار، فضای انبار.

  ارجاعات

  1.       انواری رستمی، علی اصغر (1389). سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع، تهران: دانشگاه پیام نور.

  2.       خداپرستی، فرج‌الله (1376). فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، دانشنامۀ فارس.

  3.       شوقی، محمود (1388). انبارداری عمومی (1)، معاونت آموزش ناجا

  4.       قربان‌زاده، فرهاد (1389). فرهنگ لغات عميد، تهران: اَشجَع.

  5.       معین، محمد (1371). لغتنامه فارسی، تهران: امیرکبیر.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1.       خليلي ابيانه، فاطمه (1379). انبارداري 1 و 2، تهران: ترمه، چاپ دوم.

  2.       علیمی، حسینعلی (1386). مدیریت انبار و عملیات مرتبط، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ سوم.

  3.       گروه مهندسي صنايع شريف (1369). طراحي انبار، جهاد دانشگاهي شريف.

   

   

نظر شما