You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • دریافت و تحویل سلاح در انبار

  دریافت به‌معنای گرفتن، گرفتن پول یا چیز دیگر از کسی است و واژگان مترادف آن عبارتند از به‌دست آوردن، گرفتن، وصول، اخذ، ادراک، استنباط، تلقی، درک، شهود و فهم.

  تحویل به‌معنای برگردانیدن، انتقال دادن، جابه‌جا کردن، از جایی به جای دیگر منتقل کردن، سپردن چیزی به کسی است. واژگان مترادف آن عبارتند از استرداد، واسپاری، واگذاری، بازدهی، انتقال، تبدیل، تغییر، جابه‌جایی، سپردن، واسپردن و واگذار کردن (فرهنگ معین: مدخل تحویل).

   انبار: محل یا فضایی که در آن یک یا چند قلم کالا بر اساس یک روش خاص نگهداری می‌شود (موسوی، 1388).

  سلاح، کلمه‌ای کلی و مشاع است که به کلیة سلاح‌های گرم سبک، نیمه سنگین و سنگین، سلاح‌های انفرادی، منحنی‌زن‌ها، سلاح‌های ضدّ‌ نفر، ضدّ زره، ضدّ مواضع بتنی، توپ‌ها و تانک‌ها و... که برای ضربه زدن به دشمن به‌کار می‌رود، اطلاق می‌شود (نوروزی، 1385).

  دریافت و تحویل سلاح در انبار، مجموعه اقداماتی است که در خصوص سلاح‌های وارد شده و نیز سلاح‌های صادر شده در آمادگاه‌ها و یگان‌های تحویل‌دهندة یا دریافت‌کنندة سلاح انجام می‌شود.

  متن

  سلاح‌های ارسالی و وسایل همراه باید قبل از ورود به انبار، مورد کنترل کیفی و کمّی لازم قرار گیرند. بدیهی است سلاح‌های معیوب نباید به انبار وارد شوند و باید جهت رفع عیب به رده‌های ارسال‌کننده یا تعمیراتی مربوط ارسال شوند. کنترل‌هایی که قبل از ورود سلاح‌ها به انبار انجام می‌شود، جنبة ظاهری دارد و با مشاهدة چشمی و استفاده از حواس صورت می‌گیرد، تا با اطمینان کامل مجوز ورود به انبار صادر شود.

  مرحله دریافت سلاح در انبار: دریافت سلاح با مجوزهای قبلی که از سوی رده‌های ما‌فوق به مسؤولین نگهداری سلاح ابلاغ شده، انجام می‌شود. سلاح‌هایی که به‌منظور ذخیره‌سازی به انبارها وارد می‌شوند، ممکن است از رده‌های مختلفی ارسال شده باشند. به‌عنوان مثال ممکن است از کارخانه‌های سازندة داخلی و یا خارجی تأمین شده و یا پس از انجام تعمیرات و بازسازی و رفع عیب به مقصد انبار ارسال شوند و همچنین ممکن است از رده‌های تابعة ناجا به انبار عودت داده شود یا به صورت غنیمتی / مکشوفه به انبار وارد شوند (معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، 1388).

  کنترل‌های دریافت سلاح در انبار: ممکن است سلاح‌ها در حین حمل و نقل و جابه‌جایی از کارخانه تا انبار دچار آسیب‌های مختلفی شده باشد که در صورت آزمایش و بازدید، عیب آن مشخص می‌شود. از کنترل‌های دیگری که قبل از دریافت باید صورت گیرد، کنترل کمّی و شمارش جنگ‌افزار و تجهیزات همراه آن است. شمارة قبضه سلاح نیز باید در این مرحله کنترل و با اسناد مربوط تطبیق شود. پس از اطمینان از صحّت کیفیت و کمّیت سلاح‌ها، مجوز ورود به انبار صادر می‌شود و نسبت به صدور رسید انبار اقدام می‌گردد و به تأیید رده‌ها و مسؤولین ذی‌ربط خواهد رسید. سلاح به دلیل ویژگی و اهمیت امنیتی و انتظامی‌اش، باید در مرحله دریافت به‌طور کامل و صد‌درصد مورد بازرسی چشمی قرار گیرد. در واقع در برخی اقلام دیگر، دریافت و کنترل کمّی و شمارشی آن‌ها به صورت نمونه‌برداری صورت می‌گیرد، اما سلاح از جمله اقلامی است که در مرحلة دریافت باید به‌طور کامل مشاهده و کنترل شود (معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، 1383).

  مرحلة تفکیک سلاح در انبار: سلاح‌های ارسالی به انبار ممکن است به دلایل مختلف دارای کیفیت و کمّیت مشابه نباشند یعنی دارای تفاوت‌هایی باشند که قبل از ذخیره‌سازی باید به آن تفاوت‌ها، توجه نمود. ممکن است سلاح‌ها نو باشند و تا به حال در رده‌های ناجا استفاده نشده باشند و یا از نظر تجهیزات و وسایل همراه هیچ‌گونه نقص و کمبودی در آن‌ها وجود نداشته باشد. بدیهی است ذخیره‌سازی و نگهداری این‌گونه سلاح‌ها با سلاح‌های به‌کارگیری شده در داخل انبار، باید با تفکیک و در بخش‌های جداگانه انجام گیرد. در‌واقع، سلاح‌ها برای انبار باید از لحاظ نوع کارخانه سازنده، سال ساخت، مقدار تیری که با آن شلیک شده (عمر مفید)، خصوصیات ظاهری و کیفی و موارد مشابه دیگر، تفکیک شوند. این امر موجب می‌شود که در توزیع، سلاح‌های ساخت سال جدید دیرتر توزیع شود و سلاح‌های فاقد بسته‌بندی و مواد محافظ لازم که برای ذخیره‌سازی طولانی مناسب نیستند، سریع‌تر در اختیار رده‌ها، قرار بگیرد.

  مرحله تحویل سلاح در انبار: در مرحله تحویل انباردار باید سلاح‌ها را از نظر کمّی و کیفی کنترل و از تحویل گرفتن سلاح معیوب و ناقص خودداری کند. اما مسؤولیت تحویل سلاح‌ها در این مرحله با رابط ردة دریافت‌کننده است و کنترل انباردار، از مسؤولیت و وظیفه رابط چیزی کم نمی‌کند. در واقع این رابط رده است که باید با توجه و دقت کامل، سلاح‌ها را کنترل کند و مورد شمارش قرار دهد. تحویل سلاح صرفاً با حوالة انبار که به تأیید مسؤولین مربوط رسیده باشد، صورت خواهد گرفت. خروج سلاح از انبار بدون حوالة انبار، امری غیر‌قانونی است و تخطّی از این امر، به لحاظ مسائل امنیتی، انتظامی و حفاظتی، پیگرد قانونی دارد (شوقی، دارابی، 1393).

  شیوه‌های دریافت و تحویل جنگ‌افزارهای باز: برخی از جنگ افزارها خارج از جعبه هستند و باید به آن‌ها در شرایط دریافت و تحویل توجه بیشتری شود و دقت نظر لازم به‌عمل آید. نیاز است که پس از مرحلة تمیز‌کاری و آماده‌سازی و قبل از به‌کارگیری سلاح، از روغن‌های محافظ و کاغذهای روغنی به عنوان لفافة آن استفاده شود و سپس از روکش مخصوصی که معمولاً از جنس برزنت است، روی سلاح پوشانده شود پس از آن نسبت به تحویل یا دریافت اقدام شود.

  کلید‌واژه

   انبار، دریافت سلاح، تفکیک سلاح، تحویل سلاح، جنگ‌افزار

  ارجاعات

  1. شوقی، محمود، دارابی، رضا (1393) انبارداری سلاح و مهمات، معاونت آموزش ناجا، چاپ سوم.

  2. معین، محمد (1371) فرهنگ فارسی، انتشارات امیر‌کبیر.

  3. معاونت آماد و پشتیبانی ناجا (1/6/88) دستورالعمل سلاح و مهمات مکشوفه، شماره 176/1/05/1408/4/22.

  4. موسوی، سید نجم الدین (1388) سیستم‌های خرید، انبارداری و توزیع، انتشارات ترمه، چاپ دوم.

  5. نوروزی، محمدتقی (1385) فرهنگ دفاعی امنیتی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های مدیریت.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1 .  فرجی، مرتضی (1382) اصول، مبانی و کارکردهای آماد، مرکز مطالعات و پژوهش‌های پشتیبانی و مهندسی ناجا.

  2 .  مقیسه، حمید‌رضا (1392) الزامات بهره‌گیری از راهبرد تغییرات رفتاری و راهبرد استفاده از سلاح و تجهیزات غیر‌مرگبار و نیمه‌مرگبار در مأموریت‌های پلیسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.

نظر شما