You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • مدیریت موجودی کالا        Merchandise inventory management

  مدیریت (management, managing, supervision) در فرهنگ فارسی معین به معنای علم و هنر متشکل کردن و هماهنگ کردن، مقام مدیر و امری را عالمانه اداره کردن است (معین، 1371). موجودی (bankroll, equity, inventory, kitty, stock) موجود بودن، نقد، آنچه برجای است، هرچه از مال و پول که اکنون موجود باشد. کالا (article, freight, goods, lading) اسباب، متاع و هر چیزی که قابلیت مصرف و مبادله دارد (قربان زاده، 1389). موجودی کالا، به ذخیره‌هایی از کالا و مواد اشاره دارد که بنا بر اهداف بسیاری که از مهم‌ترین آن‌ها اجرای الگوهای معمولی تقاضا است، نگهداری می‌شوند. مدیریت موجودی کالا یکی از اجزای کلیدی زنجیره تأمین است (مورفی و وود، 1391). مدیریت موجودی کالا در نیروی انتظامی، فعالیتی است در ارتباط با توسعه خط مشی‌های مربوط به موجودی مراکز نگهداری کالا در سطح ناجا که با استفاده از روش‌های مختلف، سعی می‌شود تا موجودی از حد معینی کمتر یا بیشتر نشود تا هزینه نگهداری کالا به حداقل ممکن برسد.

  متن

  ایجاد یک مدیریت کارآمد موجودی کالا، از مسائل مهم در سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی است تا با کنترل و نظارت بر موجودی‌های انبار، شرایط مناسب را برای توزیع به‌موقع کالاها برابر درخواست واحدها فراهم سازد. یکی از مشکلات مهمی که مدیریت موجودی با آن مواجهه است، کنترل مؤثر موجودی است. افزایش موجودی در کانال توزیع، سرمایه‌گذاری را افزایش داده و هزینه‌های حمل‌ونقل را جهت ذخیره‌سازی بالا می‌برد و موجودی ذخیره‌سازی شده را با آسیب­های متعددی از قبیل آسیب‌دیدگی، تاریخ‌مصرف گذشته و ... مواجه می‌کند (گروه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی داخلی، 1387). واحد مدیریت موجودی کالا باید نسبت به نگهداری حساب کالاها به‌صورت دائم و در طی دوره‌ای که در انبار نگهداری می‌شود، اقدام کند و موجودی‌ها را مطابق با برنامه‌ریزی و ارزیابی مداوم مورد بررسی و توجه قرار داده تا هرگونه تغییری در وضع کالاها که می‌تواند موجب کمبود یا افزایش موجودی کالا شود، مورد بررسی قرار دهد و نسبت به اقدامات متناسب با توجه به ملاحظات سازمانی اقدام کند.

  مدیریت موجودی کالا در نیروی انتظامی: مدیریت موجودی کالاهای پشتیبانی عمومی و تخصصی ناجا (به جزء کالاهای تخصصی مهندسی، فن‌آوری و اطلاعات و بهداری)، را ادارات کل و مراکز تخصصی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا انجام می‌دهند. این ادارات کل و مراکز، برای مدیریت مطلوب موجودی کالا وظیفه دارند که:

  1.باید تحت نظر مستقیم معاونت آماد و پشتیبانی ناجا که مراکز نگهداری کالا تحت نظر وی است، باشند و در ساختار سازمانی قرار داشته باشند.

  2.اطلاع کافی و به‌روز از وضعیت اعتبارات و آمار دقیق کالای موجود در رده‌ها، موجودی کالا در انبارها و کالاهای سفارش داده شده ناجا داشته باشند.

  3.بتوانند به‌موقع در خصوص تشخیص کالاهای موجود در انبار و رده‌های تابعه ناجا از لحاظ سالم و مفید و قابل استفاده بودن اقدام کنند تا در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص و ضایعات گزارش تهیه کنند.

  4.از امور انبار و انبارداری به‌قدر کافی مطلع باشند و برای تهیۀ گزارش مربوط به تعیین حداقل و حداکثر موجودی، اطلاعات کافی برای در نظر گرفتن نکات آن داشته باشند (شوقی و جباری، 1385).

  وظایف مدیریت موجودی کالا: مدیریت موجودی کالا وظایفی دارند که مهم¬ترین آن عبارت است از:

  بررسی وضع و کیفیت کالاهای وارده و موجود در انبارها برای کنترل سالم بودن آنها و جلوگیری از ضایعات شدن آنها؛

  کنترل موجودی‌های انبار برای جلوگیری از مازاد شدن مقدار حداکثر تعیین‌شده؛

  کنترل موجودی‌های انبار برای جلوگیری از کم شدن مقدار حداقل تعیین‌شده؛

  تهیة گزارش برای تعیین مقدار حداقل و حداکثر و مقدار سفارش مجدد از روی مقدار مصرف؛

  تهیه گزارش از وضع عمومی انبارها، اعم از نحوة نگهداری موجودی‌ها، طرز تحویل و تحول کالاها؛

  کنترل موجودی‌ها از طریق مقابله کاردکس انبار با مشاهده و عینی موجودی‌ها و گزارش کالاهای کسری؛

  توجه به درخواست کالا بر اساس نیاز واقعی؛

  توجه به موجودی‌های کم‌مصرف و بی‌مصرف؛

  یادآوری و درخواست و صدور سفارش کالاهایی که به حداقل رسیده و سفارش نشده است؛

  جلوگیری از سفارش کالاهایی که موجودی آنها در حداکثر است؛

  توجه به سفارش‌هایی که در راه است و برای آنها برگ درخواست خرید مکرر صادر شده است؛

  تهیة گزارش‌های آماری و نمودارهای فراگیر راجع به وضع انبارها و میزان مصرف (به‌صورت روزانه، ماهانه، سالانه) و میزان موجودی قابل پیش‌بینی در مورد سفارش‌های بعدی برای اطلاع مدیریت است.

  واژه‌های کلیدی:

  مدیریت موجودی، کالا، هزینه نگهداری، کنترل موجودی، کاهش موجودی، افزایش موجودی

  ارجاعات

  1. شوقی، محمود و پرویز جباری (1385)، بازرسی و حسابرسی کالا، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.

  2. قربان‌زاده، فرهاد (1389)، سرپرست تألیف و ویرایش فرهنگ لغات عمید، ناشراَشجَع.

  3. گروه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی داخلی (1387)، آشنایی با مبانی مدیریت توزیع، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  4. معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

  5. مورفی، پاول آر. و دونالد اف. وود (1391)، لجستیک معاصر، ترجمه سیاوش نصرت پناه و رضا احمدی، مرکز تحقیقات کاربردی آماد و پشتیبانی ناجا.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1. البرزی، محمود (1368)، مدیریت کالا، انتشارات پاپیروس.

  2. انواری رستمی، علی‌اصغر (1389)، سیستم‌های خرید، انبارداری و توزیع، انتشارات دانشگاه پیام نور.

نظر شما