You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  سامانه جامع شوراهای پزشکی ناجا General  system  of  police medical  council

  سيستم شورهای پزشکی یک سیستم اطلاعاتی است که عهده دار امور شوراهای پزشکی کارکنان کادر و وظیفه می باشد (1).

  سيستم جامع شوراهای پزشکی شامل سه زیرسيستم  شورای پزشکی کادر و وظیفه (بدوی، منطقه ای، عالی) شورای پزشکی متقاضیان گواهینامه و شورای پزشکی مشمولین می باشد.

  شورای پزشکی کادر و وظیفه ناجا در خصوص درخواست های پزشکی مربوط به پرسنل کادر وظیفه ناجا و همچنین خانواده های آنها مسئولیت داشته و امور مربوطه را با توجه به حدود اختیارات در نزدیک ترین محل خدمتی پرسنل و وظیفه به انجام می رسانند.

  شورای پزشکی متقاضیان گواهینامه در خصوص فرآیندهای پزشکی مرتبط با متقاضیان صدور و تمدید گواهینامه در سرتاسر کشور مسئولیت دارد.

  شورای پزشکی مشمولین در خصوص درخواست های معافیت کفالت و یا معافیت پزشکی مشمولینی که نیازمند بررسی های پزشکی در خصوص مشمول و یا خانواده آنها می باشد مسئولیت دارد.

  هدف اصلی سیستم مأموریت اصلی سیستم در درجه اول مکانیزه نمودن سیستم شورای پزشکی و بصورت متمرکز و مبتنی بر web و سرویس گرا و استقرار آن بر روی بستر شبکه داخلی ناجا در محدوده جغرافیایی کل کشور و تسریع فرآیندهای کاری و همچنین در اختیار قرار دادن اطلاعات کامل و بهنگامی از مراحل انجام شورا به ذینفعان.

  قابلیت های سيستم:

  اين پروژه امکان ايجاد يک نرم افزار شورای پزشکی منطبق با استانداردهاي ناجا ، با قابليت سرويس دهي به سيستمهاي مورد نياز از قبیل سیستم جامع نیروی انسانی و همچنين سرويس گيري از نرم افزار هاي موجود در سطح ناجا از جمله سیستم جامع بيمارستان ها و کلينيک هاي ناجا فراهم نموده و اطلاعات در مرکز داده ها (Data Center) بصورت متمرکز نگهداري شده تا امکان کنترل ، ارزيابي و مقايسه عملکرد واحد های شورا در خصوص خدمات صورت گرفته فراهم گردد (2).

  شیوه ی بکارگیری سیستم: سیستم مورد نظر در دو سرویسگر database، g10، oracle و مشخصات Application  server، oracle  weblogic    g11 می باشد.

  زیرسيستم ها :

  ردیف

  نام زیر سيستم

  اهداف کمی یا کیفی زیر سیستم

  شرح خدمت زیر سيستم

  1- شورای پزشکی کادر و وظیفه ناجا:

  درخواست های پزشکی مربوط به کارکنان کادر و وظیفه ناجا و همچنین خانواده های آنها را بررسی  و امور مربوطه را با توجه به حدود اختیارات در نزدیک ترین محل خدمتی کارکنان و وظیفه به انجام می رسانند.

  2- شورای پزشکی متقاضیان گواهینامه:

  پزشکان معاین براساس فرآیندهای پزشکی مرتبط با متقاضیان صدور و تمدید گواهینامه در سرتاسر کشور نظریه پزشکی را اعلام می نمایند.

  3- شورای پزشکی مشمولین:

  درخواست های معافیت کفالت و یا معافیت پزشکی مشمولینی که نیازمند بررسی های پزشکی درخصوص مشمول و یا خانواده آنها می باشد را بررسی و نظریه پزشکی را اعلام می نمایند.

  کلید واژه ها

  شورای پزشکی، سیستم اطلاعاتی، شورای پزشکی کارکنان کادر، شورای پزشکی وظیفه.

  ارجاعات

  1- آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات و سیستم های ناجا. انتشارات؛ معاونت تربیت و آموزش ناجا. 1390.

  2- مجموعه مستندات سیستم های جامع ناجا، معاونت فاوا. اداره کل فناوری اطلاعات. 1392.

   

نظر شما