You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • سامانه جامع پاركينگ وسايل نقليه General  system  of  vehicles  parking  lot

   

  یک سيستم  اطلاعاتی است که امور پاركينگ وسايل نقليه را عهده دار است (1).

  این سيستم داراي دو دسته كاربر مي باشد ناجايي و خارج ناجا. كاربران پاركينگ ها ثبت خورو را وارد سيستم مي نمايند و كاربران ناجايي براي اخذ گزارشات مختلف و ترخيص خودرو استفاده مي كنند. توليد سیستم  تمام شده و به تمامي استانها فراخوان زده شده تا زيرساخت هاي لازم را در استان راه اندازي نمايند و استان كرج نيز به عنوان پايلوت بوده كه بدليل برخي از مشكلات كه مربوط به شركت ناجي و بنياد تعاون مي باشد سيستم شروع به كار نكرده است.

  هدف اصلی سیستم: ايجاد روش جاري قانونمند براي چگونگي انتقال به توقف گاه ، نگهداري و ترخيص وسايل نقليه برابر قانون

  قابلیت های سیستم  عبارتند از:

  ارتباط با سیستم  هاي شماره گذاري جهت استعلام سرقتي بودن؛

  ارتباط با سیستم  اجرائيات جهت تسويه تخلفات؛

  ارتباط با سیستم  اطلاعات پايه راهور جهت استفاده از اطلاعات به صورت يكپارچه؛

  قابل بهره برداري در داخل و خارج ناجا ( با استفاده از بستر اينترانت)؛

  اخذ گزارش هاي مختلف ( استعلام ، گزارش هاي مديريتي و آماري)؛

  اطلاع رساني به شهروندان از طريق سیستم  110؛

  اطلاع رساني به شهروندان از طريق سیستم  پيام كوتاه ( در آينده)؛

  پيگيري خسارت هاي وارده به خودرو در حين حمل توسط جرثقيل و در توقفگاه؛

  شیوه ی بکارگیری سیستم:

  1.       پس از مشاهده تخلف توسط مامور مجاز  فرم توقيف تكميل مي گردد و خودرو توسط جرثقيل يا خود راننده به پاركينگ انتقال مي يابد.

  2.       پس از انتقال خودرو  به پاركينگ، مشخصات خودرو توسط اپراتور در سيستم ثبت مي شود و  بركه توقيف چاپ و در اختيار مالك قرار   مي گيرد.

  3.       پس از انتقال اطلاعات به ناجا بصورت سيستمي به 110  اعلام مي شود كه خودرو به اين مشخصات در اين پاركينگ وجود دارد.

  4.       مالك پس از انقضاي مدت زمان توقيف با مدارك لازم ( مدارك در برگ توقيف ثبت شده است) به رده توقيف كننده مراجعه مي نمايد.

  5.       رده توقيف كننده با بررسي مدارك در صورت عدم منع قانوني دستور رفع توقيف سيستمي صادر مي نمايد.

  6.       مالك با مدارك خودرويي لازم به ستاد ترخيص مراجعه مي نمايد.

  7.       ستاد ترخيص بر اساس ضوابط  ترخيص را در سيستم ثبت مي نمايد و برگه رفع توقيف چاپي را در اختيار مالك قرار مي دهد.

  8.       اطلاعات خودروهاي رفع توقيف شده بصورت سيستمي براي پاركينگ ها انتقال مي يابد

  9.       مالك با كارت رفع توقيف به پاركينگ محل توقيف خود مراجعه مي نمايد

  10.    پاركينگ موظف است قبل از رفع ترخيص خودرو بصورت سيستمي استعلام نمايد در صورتيكه ترخيص سيستمي صادر شده باشد خودرو را تحويل مالك مي نمايد و تحويل خودرو را در سيستم ثبت مي نمايد.

  11.    مامور توقيف كننده اطلاعات و وضعيت ظاهري خودرو را فقط در فرم كاغذي ثبت مي نمايد كه براي تشخيص خسارت از آن استفاده مي گردد.

  محدويت ها: محدويت هاي امنيتي كه بعلت وجود سرور واسط وجود دارد سرعت سیستم  كم مي شود. محدويت هاي ناشي از DMZ.

  ريسك ها: مقاومت كاربران نهايي، عدم همكاري برخي از بهره برداران، فرآيند ارتباط شبكه هاي پاركينگ ها به شركت ناجي، هزينه هاي ارتباطي پاركينگ ها و پشتيباني آن در ابتداي كار، نيازمنديهاي مختلف پليس هاي تخصصي و متفاوت بودن آن (2).

  نیازمندی های سیستم:

  نياز به همكاري كليه رده هاي درگير، چاپ قبض هاي توقيف و ملزم كردن ماموران براي استفاده از سیستم  در امور توقيف و ترخيص خودرو، برقراري كميسيون و جلسات در استانها و پيگيري فرماندهي استانها براي انجام وظايف رده ها، تجهيز شدن ستاد هاي ترخيص به سيستم و پرسنل، همكاري معاونت عمليات براي اطلاع رساني به شهروندان از طريق تلفن 110، اختصاص يك شماره پيامك براي اطلاع رساني به شهروندان.

  کلید واژه ها

   سيستم اطلاعاتی، كاربران پاركينگ، ثبت خورو، ترخيص خودرو. 

  ارجاعات

  1- آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات و سیستم های ناجا. انتشارات؛ معاونت تربیت و آموزش ناجا. 1390.

  2- مجموعه مستندات سیستم های جامع ناجا، معاونت فاوا. اداره کل فناوری اطلاعات. 1392.

   

نظر شما