You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • امنیت عمومی public security               

   امنیت  در لغت به معنی بی خوفی ، بی بیمی، ایمنی. ایمن شدن ،  در امان بودن است(1).

  یکی از مهم ترین ارکان امنیت داخلی کشور، امنیت عمومی است. امنیت عمومی در برگیرنده امنیت تمامی افراد و انسان ­هایی است که در یک کشور و در یک مرز جغرافیایی خاص زندگی می­کنند و دارای بخش­ ها و زیربخش­ های گوناگونی است (2). البته در بسیاری از موارد، متفکران و اندیشمندان در بحث از امنیت عمومی، آن را با امنیت داخلی یکسان فرض می­ کنند و بیشتر سعی در توصیف مصادیق آن می ­نمایند (3).

   امنیت عمومی، یکی از بارزترین وجود بالندگی یک اجتماع و بسترساز رشد و توسعه و ثبات جامعه می­ باشد. استقرار امنیت عمومی در یک جامعه، نیازمند ساختاری است که در آن حداقل عناصری چون عدالت اجتماعی، تأمین و رفاه اجتماعی، اشتغال، آزادی و حاکمیت مردم و مشارکت کامل آنها، توزیع دانایی و اطلاعات در جامعه، استفاده از نیروی فرهیختگان و دانایان و نظایر آن وجود داشته باشد (4).

   امنیت، وضعیتی از تفوق نظم، قانون و رعایت عدالت در یک جامعه است که شهروندان در سایه آن، از تهدید و خطر در امان بوده و برای حفظ و پاسداری از حقوق خود و برطرف کردن زمینه ­ها و عوامل تعرض احتمالی، اطمینان خاطر دارند (5).

   باید دانست که امنیت عمومی، فراگیرترین سطح از امنیت داخلی است و می تواند بسیاری از ارکان و عناصر امنیت داخلی را در برگیرد (6). به عنوان مثال، امنیت زیست محیطی که امروزه یکی از مهم­ترین ابعاد امنیت ملی است (7)، به علت فراگیری می ­تواند در بسیاری از موارد، از عناصر و ارکان ذکر شده در امنیت عمومی باشد. با این حال ، باید متذکر شد که امنیت عمومی به عنوان دربرگیرنده این سطوح از امنیت پذیرفته شده است، اما باید دانست که تحقق این امنیت، در گرو تلاش جمعی نهادها، سازمان­ها و جمعیت­ های مختلف و همگن مردم است (8) و هرگز نمی­ توان آن را به طور کلی از وظایف یک سازمان خاص برشمرد.

  واژه های کلیدی:

   امنیت داخلی، امنیت عمومی، عدم تهدید، پاسداری از ارزش ها، عدالت.

  ارجاعات:

  1-   معین، محمد. فرهنگ فارسی. چاپ و صحافی: چاپخانه سپهر ایران. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر؛ 1364.

  2-  Roe, Paul. Securitizations & minority rights: conditions of desecuritization, central European University, Budapest , Hungary; 2005.

  3-   کلهر، محمدرضا. درآمدی بر امنیت انتظامی.تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا؛1388. ص74.

  4-   محسنی، رضاعلی. جامعه شناسی مسائل و آسیب­های اجتماعی. گرگان: موسسه فرهنگی انتشاراتی گرگان؛1389. ص 197.

  5-  فرخجسته، هوشنگ. بررسی تاریخی ایستارها و ذهنیت در ایران(مجموعه مقالات امنیت عمومی و وحدت ملی)، تهران، وزارت کشور، معاونت امنیتی و انتظامی؛1380. ص 348.

  6-    نویدنیا، منیژه. چندگانگی امنیت: امنیت ملی، عمومی و امنیت اجتماعی.تهران: فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال 1، شماره 2؛1384. ص 72.

  7-  سحابی، جلیل. بررسی امنیت اجتماعی در شهر سنندج، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی؛1384. ص 214.

  8- Watson, Scott. Societal security. Applying the concept to the process of Kurdish identity construction, New York: Columbia University Press;2005

   

   

   

نظر شما