You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • بازرسی بدنی درازکش             Lying-down body search        

   به نوع خاصی از بازرسی بدنی گفته می شود که در این حالت، متهم به صورت دراز کشیده بر روی زمین با پاها و دست های باز، مورد تفتیش و بازرسی بدنی قرار می گیرد (1).

  در این حالت به متهم فرمان داده می ­شود که روی زمین دراز بکشد و دست­ها و پاهای خود را کاملاً باز کند. چنانچه اسلحه در دست راست مأمور قرار گرفته باشد، عمل بازرسی و جستجو با دست چپ انجام می ­شود. برای تکمیل عمل بازرسی بدنی، متهم به طرف دیگر برگردانیده می­ شود تا سایر قسمت­ های بدن نیز بازرسی شود. از آنجا که متهم به هنگام این نوع از بازرسی می ­تواند از پاهای خود در حمله به مأمور استفاده کند، لذا ضروری است مأمور به این مورد توجه کند (2).

  واژه های کلیدی:

   بازرسی بدنی، متهم.

  ارجاعات:

  1- گل محمدی خامنه، علی. مبانی امور انتظامی. 1386. ص 69.

  2-  همان. ص 70.


   

نظر شما