You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • مجوز        License

   مجوز یک نوع گواهی کتبی و گاهی اوقات شفاهی است که برای اجرای فعالیتی خاص صادر می­ شود. این گواهی با توجه به حوزه کاری، توسط مقامی عالی رتبه صادر خواهد شد (1).

  مجوزها معمولاً برای صدور، روندی قانونی را طی می­ کنند. گونه ­های مختلف مجوز در حوزه­ های مختلف مورد استفاده قرار می­ گیرند (2). در حوزه انتظامی، مجوز به طور معمول برای تفتیش و بازرسی اماکن عمومی و خصوصی صادر می­ گردد. در جرایم غیرمشهود، انجام هر گونه بازرسی در صورت عدم رضایت مالک، منوط به کسب مجوز قضایی است (3).

  مجوز برای ورود به مکان­های مختلف و بازرسی آنها، ضروری بوده و بدون وجود این گواهی، فرد مسئول اجرای قانون هیچ حقی برای ورود به منطقه مورد نظر را نخواهد داشت. در روند اعمال قانون، در صورت انجام کاری بدون مجوز کتبی فرد مافوق، فرد زیردست با جریمه روبرو شده و باید در صورت لزوم در دادگاه پاسخگوی فعالیت ­های خود باشد.

  واژه های کلیدی:

   مجوز، بازرسی، حقوق مالکیت، جرایم.

  ارجاعات:

  1- دهخد،ا علی اکبر. لغت نامه دهخدا. تهران: نشر مس؛ 1372. ص 705.

  2- محمد نسل، غلامرضا. جستارهایی در پیشگیری انتظامی از جرم. تهران: دانشگاه علوم انتظامی ناجا؛1389.

  3-  شاملو احمدی، محمد حسین. پیرامون دادسرا. اصفهان: نشر دادیار؛ 1384. ص294.

   

نظر شما