You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • پاکسازی        cleaning  up

   به مجموعه فعالیت های رزمی هماهنگ شده ای که با استفاده از نیرو، تجهیزات و مقدورات سازمانی به منظور برطرف کردن آلودگی های سوء امنیتی منطقه از مصادیق جرم و ناامنی انجام می شود، پاکسازی اطلاق می شود (1).

  در فرایند پاکسازی، یک منطقه یا محل خاص از وجود عوامل تخریب کننده و برهم زننده نظم پاک می ­شود. پاکسازی در قسمت­های مختلف اجتماع و با اهداف متعدد انجام می­گیرد. در برخی اوقات پاکسازی می ­تواند برای جمع ­آوری مواد انفجاری و بمب­ های شهری استفاده شود. در بسیاری از موارد پاکسازی به جمع آوری و دستگیری مجرمان و تبهکاران خطرناک از سطح جامعه می­ پردازد (2).

  از این منظر، در طی عملیات های مختلف، نیروی انتظامی و پلیس با افراد شرور و سابقه داران برخورد شدید کرده و آنها را پس از دستگیری، تحویل مراجع قانونی می­ دهند (3). در صورت مقاومت، پلیس موظف است تا با توجه به شرایط موجود،برخوردهای فیزیکی متناسب را اعمال نماید. پاکسازی اجتماعی و برخورد با مجرمان از جمله وظایف موکد نیروی انتظامی بوده و باید حتماً در سطح جامعه اعمال گردد.

  برای این منظور نیروهای آموزش دیده و ویژه با کمک نیروهای امنیتی و استفاده از ابزارهای دفاعی خاص، به مقابله با مجرمان و مزاحمان اجتماعی پرداخته و آرامش را به سطح اجتماع برمی­ گردانند.

  واژه های کلیدی:

  مناطق آلوده، جرم، ناامنی، پاکسازی.

  ارجاعات:

   

  1- اعظم کریمایی، علی.حفاظت عملیات انتظامی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛1391. ص 31.

  2-  Bound Michel .urban Social Theory. Oxford university press; 2004. p.82

  3-  Dempsey, John. S. Introduction to private security. New York; 2010.pp.36-44 

   

   

نظر شما