You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان: پیشگیری از بحران

  معرف:

  1- معادل انگلیسی: Prevention From Crisis

  2- تعریف: مجموعه اقداماتی است که پیش، هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگیری از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیان بار آن انجام می شود (1).

  متن:

  به بياني دیگر پیشگیری از بحران شامل کلیه اقداماتی است که موجب پیشگیری از وقع بحران ها و همچنین سبب جلوگیری از اثرات مخرب آن بر جامعه شود. پیشگیری از بحران با توجه به پدافند غیرعامل، مجموته تمهیدات، اقدامات و طرح هایی است که با استفاده از ابزار و شرایط، حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی و به صورت خوداتکا، از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد (2).

  -       معمولاً کم هزینه ترین مرحله در مدیریت بحران امنیتی ،پیشگیری از وقوع ناآرامی هاست. اقدامات پیشگیرانه، در صورت موفقیتف باعث می شود تا مدیر بحران مجبور نشود با وضعیت بحرانی و پیامدهای پر هزینه و خسارت بار آن رو به رو شود؛ حتی در صورت عدم موفقیت نیز اقدامات پیشگیرانه موجب خواهد شد تا عملیات مقابله و اقدامات ترمیمی، با سهولت بیشتر و هزینه های کمتری به انجام برسد. بدیهی ترین نیاز هر مدیر بحران برای پیشگیری و حتی مقابله با هرگونه ناآرامی و بحرانی توجه به مقوله برآورد و ارزیابی از وضعیت و موقعیت می باشد و از این منظر تمرکزگذاری و اهتمام به این مقوله ضروری است (3).

  -       از مهم ترین نکات در پیشگیری از بحران، تهیه و تدوین طرح ها و برنامه های راهبردی، مکان یابی مناسب، پیش بینی زمان، مکان و شدت وقوع حادثه و تدوین قوانین و مقررات لازم جهت ایجاد حداقل آمادگی در نیروهای مسلح به منظرو حضور به موقع در ساعات اولیه حادثه به ویژه در به کار گرفتن تجهیزات وامکانات خود، همچنین حضور به موقع و همه جانبه بسیج مردمی و تهیه برنامه مشارکت فعال آن ها و ... می باشد (4).

  -       کم هزینه بودن، تأثیرگذاری قوی و بازدارندگی از ویژگی های پیشگیری می باشد و اهدافی از جمله تضعیف منابع بحران، تعدیل آماج های حریف از آماج رادیکال به آماج معتدل، تحمیل زمان آشکار شدن بحران به حریف، تعدیل شیوه ها و ابزارهای اعتراض، تحمیل مکان و گسترده بحران به حریف، قطع کانال های ارتباطی بسیج نیروها، فروپاشی سازماندهی بسیج نیروها و تضعیف یا حذف رهبری بسیج نیروها و جلوگیری از وقوع بحران را دنبال می کند (5).

  -       در حوزه مدیریت بحران و برای پیشگیری از بحران و حفظ آمادگی ضروریست، برروی تهدیدات مطالعه و سناریوهای تهدید استخراج شود، برروی بحران های احتمالی و سابقه قبلی آن بررسی و مطالعه انجام شود، طرح مدیریت بحران برای ایجاد آمادگی و مقابله با تهدیدات در سناریوهای مختلف و مخمل طراحی شود، پیش بینی و طرح ریزی و برنامه ریزی اقدامات و وظایف عمده در بحران و دسته بندی آن ها انجام شود، نیروهای انسانی هر حوزه در قالب نیازهای استخراج شده از مطالعه وظایف عمده در بحران سازماندهی شود، وظایف مربوط به هر نفر از نیروها آموزش داده شود و برای تولید و حفظ آمادگی بر تمرین، تکرار و رزمایش اصرار شود (6).

  واژه های کلیدی: پیشگیری از بحران، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران.

  ارجاعات:

  1.سروری، اسداله، اصول و مبانی چدافند غیرعامل، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، 1388، ص 120 و 114.

  2. همان.

  3.حسینی، حسین، مدیریت بحران 1، معاونت آموزش ناجا، 1385، ص 64.

  4. نیکزاد، فرهاد، پدافند غیرعامل در آماد و پشتیبانی مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، 1390، ص 24.

  5.چالوک، غلامرضا، پدافند غیرعامل با رویکرد انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، 1392، ص 71.

   

  6.جلالی، غلامرصا، چهار گفتگو در باب پدافند غیرعامل، سازمان پدافند غیرعامل، 1391، ص 186.

نظر شما