You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • باند       Band

   نوار، رشته محل فرود هواپیما: باند فرودگاه (1)

   - دسته ، گروه : باند دزدان. (2)

  باند، به گروهی از افراد اطلاق می ­گردد که برای انجام عملی غیر قانونی در کنار هم جمع شده و پس از طرح ریزی برنامه ­ای خاص، عملی خلاف هنجارهای معمول و نهادینه جامعه، انجام می ­دهند.(3)

  اصطلاح باند، غالباً برای گروههای جنایی و اصطلاح تبهکار(4)، برای توصیف جنایتکار عضو این گروهها به کار میرود.(5) هیچ­گونه اجماعی برای تشریح اینکه چگونه و در چه وضعیتی یک باند به وجود آمده و رشد مینماید، وجود ندارد؛ اما چیزی که مشخص است این است که اعضای یک باند، دارای حس تعلق به باند خود هستند و این حس معمولاً با تقسیم کارها بین اعضا و شناسایی ظاهری اعضای باند(از راه پوششهای مخصوص مانند خالکوبی، حلقه یا انگشترهای مخصوص هر باند) تقویت میشود.(6)

  هر باند دارای یک سرکرده است که مغز متفکر آن باند محسوب  می­ شود. باندهای خلافکار و تبهکاری، در اکثر موارد از سلاح­ های گرم و سرد و ایجاد رعب و وحشت برای رسیدن به مقاصد خود استفاده می­ کنند.(7)

  یک باند میتواند متشکل از گروههای کوچک افرادی نیز باشد که در انجام یک جرم با هم همکاری میکنند و گاهی باندهایی با مرکزیت رهبر باند، تبهکاران را هدایت و کنترل می­کند که در گروه آخر، با از بین رفتن هسته مرکزی باند، آن باند نیز متلاشی می­شود. برای مثال باند تبهکاری جسی جیمز(8) که با مرگ رهبر باند در سال ۱۸۸۲ ازبین رفت.

  اما یک باند ممکن است گسترده تر از گروهی باشد که با مرگ رییس یا رهبر باند ازبین برود. مثلا سندیکای شیکاگو(9) که توسط آل کاپون پایه گذاری شد، پس از زندانی شدن و مرگ رهبر گروه همچنان تا قرن ۲۱ وجود داشت.(10)

  یک باند سازمان یافته، میتواند معاملاتی انجام دهد که بسیار فراتر از توان یک مجرم تنهاست.آنها به موازات یک حکومت قانونی، به ارائه خدماتی مانند رفع اختلاف وعقد قرارداد(معمولاً اجباری)میپردازند.

  به طور معمول اعمالی که توسط یک باند انجام می­گیرد، در دﺳﺘﺔ جرائم طبقه ­بندی قرار گرفته و بسته به نوع شدت آن، مجازات خاصی برای آن در قانون و مقررات قضايي درنظر گرفته می ­شود.(11) 

  کلیدواژه­ ها

   باند، دسته، عمل غیرقانونی، خلاف هنجار، سرکرده باند، مغز متفکرباند.

  ارجاعات

  1-     معین، محمد. فرهنگ فارسی. چاپ و صحافی: چاپخانه سپهر ایران. تهران: ﻣﺆﺳﺳﺔ انتشارات امیرکبیر، 1364.

  2-     دهخدا، علی اکبر. لغت ناﻣﺔ دهخدا. تهران: نشر مس، 1372.

  3-     محمد نسل، غلامرضا. جستارهایی در پیشگیری انتظامی از جرم. تهران: دانشگاه علوم انتظامی ناجا، 1389.

  4-      Gangster

  5-      Yeatman Ted P. Frank and Jesse James: The Story Behind the Legend. Cumberland House Publishing; 2000. pp. 264–9.

  6-      Blumstein Alfred. Youth, Guns & Violent Crime: The Future Of Children. vol. 12 no.2;2002.p.39

  7-     شومیکر، دونالد جی. نظریه­های بزهکاری، ارزیابی و تبیین رفتارهای بزهکارانه. مترجم صغری ابراهیمی قوام. تهران: دانشگاه علوم انتظامی ناجا، 1385.

  8-      Jesse James

  9-      Chicago Outfit

  10- Binder, John. The Chicago Outfit. Arcadia Publishing; 2003

  11-    كاتوزيان، ناصر. حقوق مدني: دورة عقود معين(1)،(معاملات معوض، عقود تمليكي). تهران: شركت سهامي انتشار و با همكاري بهمن برنا، 1378.

   

   

نظر شما