You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • گشت پیاده Foot patrol      

   گشت پیاده، یکی از انواع گشت ­هاست که توسط یک یا چند نفر و به صورت پیاده انجام می ­شود تا از منطقه ای خاص حفاظت نمایند.(1) 

  یکی از قدیمی­ ترین نوع گشت، گشت پیاده است که هنوز هم یکی از بهترین شیوه­ها در مقایسه با سایر گشت­ها به شمارمیآید.(2) در این گشت، یک یا چندین نفر گشت، به شکلی منظم و با برنامه از منطقه­ ای خاص حفاظت کرده و امنیت آن را تأمین می­ نمایند(3). گشت ­های پیاده، تجهيزات مختلف و سبکی را با خود حمل می­ کنند. مدت پاس این نوع گشت در مقایسه با دیگر گشت­ ها کمتر است؛ چون امکان دارد خستگی باعث از پا افتادگی افراد و جلوگیری از اجرای دقیق وظایف گردد. این افراد، به تجهيزات ضروری مجهز بوده و به صورت مداوم با فرماندهان در ارتباط اند.

  برخی از مهم ترین وظایف مأموران گشت پیاده عبارت اند از:

  -    دریافت اسلحه و تجهیزات مورد نیاز؛

  -    حضور به موقع در محل پاس و شناسایی حوزة استحفاظی، اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده؛

  -     شناسایی اشخاص و اماکن مورد حفاظت و آگاهی از چگونگی انجام حفاظت اشخاص و اماکن؛

  -     گشت زنی در حوزة استحفاظی و جلوگیری از وقوع جرم؛

  -    شناسایی افراد شرور، بد سابقه، مجرمان آزاد شده و کنترل عملکرد و رفتار آنان؛

  -    برقراری انتظامات مراسم ویژه؛

  توجیه پاس بعدی و انجام تحویل و تحول.(4)

  افزايش جمعیت شهرها در تمام نقاط جهان افزایش، وسایل نقلیه را نیز به همراه داشته است. این دگرگونی در امور پلیسی نیز ظهور کرده و به تدریج از گشت پیاده کاسته شده است. با این وجود، گشت پیاده در نقاطی که امکان گشت با خودرو نیست، بسیار مناسب و با اهمیت است.(5)

  یکی از انواع گشت پیاده، گشت پیاده زوجی است. در این گشت، دو نفر به صورت زوجي(دو نفري) از منطقه­ای مشخص، پاسداری می­کنند. در این گشت خاص، راه رفتن افراد در کنار هم عادی خواهد بود. در حالت حرکت یا توقف، از طریق چرخش­ های 90 درجه سر و بدن، کنترل منطقة عقب انجام می­ شود. (6)لازم به ذکر است هر زوج دارای یک سراکیپ است. برای گشت زنی و کنترل حوزة استحفاظی، سه نوع حرکت را می­توان فرض کرد:  

  1- حرکت دو نفر در یک سمت و در یک جهت با رعایت فاصله پانزده تا بيست قدم؛

  2- حرکت دو نفر در دو سمت و در یک جهت؛

  3- حرکت دو نفر در دو سمت، ولی نامنظم(7).

  کلیدواژه­ ها

   گشت پیاده، گشت پیاده زوجی، تجهیزات ضروری، کسب اطلاعات لازم.

  ارجاعات

  1- معین، محمد. فرهنگ فارسی. چاپ و صحافی:  چاپخانة سپهر ایران. تهران: موسسة انتشارات امیرکبیر، 1364.

  2-  دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا. تهران: نشرهرمس، 1372.

  3- Dempsey, John. S. Introduction to private security. New York; 2010 

  4-  زمانی، علی نقی. شرح وظایف کلانتری ها و پاسگاه ها. تهران: دانشگاه علوم انتظامی، 1387، ص 78

  5-  محمد نسل، غلامرضا. جستارهایی در پیشگیری انتظامی از جرم. تهران: دانشگاه علوم انتظامی ناجا، 1389.

  6- لبافی، حسین. مجموعه دروس تخصصی انتظامی(1). تهران: معاونت آموزش ناجا، 1388.

  7- گل محمدی خامنه، علی. مبانی امور انتظامی(1). تهران: اداره کل پشتیبانی آموزش ناجا، 1374.

   

   

نظر شما