You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • واحد گشتی Patrol  unit      

   واحد گشتی، به مجموعه افرادی گفته می­ شود که با یکدیگر وظیفه محافظت از منطقه یا مکانی خاص را بر عهده دارند(1).

  وظیفه اصلی واحد گشتی، محافظت از ﻣﻨﻄﻘﺔ خاصی است. تعداد افراد واحد گشتی، متغیر بوده و از یک تا چند نفر در نوسان است. نوع ابزارهای به کار رفته توسط واحد گشتی بر اساس شرایط مکانی و امنیتی منطقه بوده و از تجهیزات سبک تک نفره تا ماشین های زرهی سنگین در تغییر است. در هر واحد یک نفر به عنوان سرگشت عمل کرده و دستورهای  لازم را از مقام مافوق دریافت و به دیگر افراد انتقال می ­دهد. واحد گشتی می­ تواند به صورت سواره یا پیاده باشد.(2)

  انتخاب تعداد افراد واحد بر عهدة فرمانده ﻣﻨﻄﻘﺔ مربوط بوده و وی این اختيار را دارد تا واحدهای گشتی سواره و پیاده را به صورت هم­زمان برای مأموریت اعزام کند. معمولاً در هر واحد، عباراتی خاص برای تشخیص هویت به کار برده می ­شود. برقراری نظم و امنیت، جلوگیری از وقوع جرایم، کنترل خودروها و موقعیت های راهبردی مشکوک، از جمله وظایف محوله به واحدهای گشتی است.(3)

  کلیدواژه­ ها

   واحد گشتی، محافظت، شرایط امنیتی، تجهیزات سبک، نظم و امنیت.

  ارجاعات

  1-      Dempsey, John. S. Introduction to private security. New York; 2010 

  2-     لبافی، حسین. مجموعه دروس تخصصی انتظامی (1). تهران: معاونت آموزش ناجا، 1388.

  3-     گل محمدی خامنه، علی. مبانی امور انتظامی (1). تهران: اداره کل پشتیبانی آموزش ناجا، 1374.

   

   

   

   

نظر شما