You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  امضاء      Signature

  امضا ترکیبی از خطوط زینتی ( آرایشی ) همراه با علایم، رموز، حروف یا کلمه است که هر شخص برای خودش انتخاب میکند، تا به-وسیله آن خودش را از دیگران متمایز کند و جزء تاییدی و تصویبی اسناد است (1)

  در بسیاری از کشورها از جمله ایران، امضا ترکیبی از خطوط زینتی، حروف و نام و نام خانوادگی فرد است؛ ولی در کشورهای غربی از جمله امریکا، امضای افراد عبارت از نگارش نام و نام خانوادگی یا حرف اول نام و نام خانوادگی با حروف لاتین همراه با زواید تحریری است.

  به دلیل آنکه در آمریکا جان هانکوک در سال1737 اولین امضا را معرفی کرده است کلمهJohn Hancock  مترادف با امضا (Signature) است. بعضی از افراد، انتهای نام خانوادگی خود را با یک خط قوس دار در زیر آن ادامه می دهند که این خط را پاراف (Paraph) می گویند.

  امضا جزء تأییدی و تصویبی اسناد است و انعکاس امضای یک فرد در ذیل یک سند یا متن یعنی تایید و تصویب آن سند؛ بنابراین اسناد تعهد آور غیر جنایی، بدون وجود امضا قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین تحریر یک متن توسط فرد مشخصی که فاقد امضا باشد، برای وی تعهد آورنیست. امضا جزء عناصر سه گانه اسناد عادی، رسمی و تجاری است. امضاهای متعارفی و مسلم الصدور امضاهایی هستند که در نامهها و اسناد غیر رسمی و اسناد رسمی افراد منعکس می-شود. قالب کلی، اندازه و ابعاد امضا، سرعت و صراحت، شروع و خاتمه، زاویه استقرار امضا نسبت به خط افق، فشار قلم، ترکیب خطوط زینتی امضا، معیار مقایسه امضاهای مورد ادعا با امضاها اساس تطبیق است.

  گاهی امضاهای افراد از طریق انتقال آنها با فشار قلم یا قرار دادن امضا بر روی شیشه و در مجاورت نور و ردیابی امضا به وسیله قلم یا اسکن و انتقال نقش امضا با تجهیزات رایانه-ای در ذیل اسناد مجعول و ساختگی، جعل میشود. مجعول بودن این-گونه امضاها توسط کارشناسان آزمایشگاه تحقیقات جنایی با استفاده از تجهیزات قابل شناسایی خواهد بود. با توجه باینکه دست نوشتهها و امضای افراد نیز از مشخصات بیومتریک آنهاست، در سالهای اخیر کارشناسان رایانه نسبت به ایجاد نرم افزار مقایسهای خودکار امضای مورد ادعا و جنایی با امضاها اساس تطبیق تحت عنوان FISH (Forensic Information Science Handwriting) کردهاند (2)

  • عوامل برتری امضا نسبت به آثار انگشتان ذیل اسناد

  - مهمترین برتری امضا نسبت به اثر انگشت آن است که امضا توسط ذهن و ضمیر شکل میگیرد و هم زمان با بی هوشی و خواب به طور موقت و با مرگ به طور دائم از بین میرود؛ بنابراین مثل اثر انگشت  نمیتواند در حالت بیهوشی و خواب مورد سوء استفاده قرار گیرد.

   - شرایط حاد روحی و اجبار و اکراه و تهدید و تردید، خطوط زینتی امضا را متزلزل میکند، در صورتی که شرایط یاد شده در انعکاس نقوش آثار انگشتان تأثیری ندارد.

   - امضاها در صورت تقاطع آنها با متن سند، در تعیین تقدم و تأخر متن نسبت به امضا یا سفید امضا بودن سند کار برد دارد ؛ لیکن جوهر استامپ آثار انگشتان این خاصیت را ندارد.

  کلید واژه ها

   امضا، خطوط زینتی، FISH.

  ارجاعات:

  1-     Brault, J.J., Plamondon, R.: A complexity measure of handwritten curves: modelling of dynamic signature forgery. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 23 (1993) 400–413

  2-     Nikitin, A.V., Popel, D.V.: Signmine algorithm for conditioning and analysis of human handwriting. In: Proceedings of the International Workshop on Biometric Technologies, Calgary, Alberta (2004) 179–190

نظر شما