You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • روش جعل forge     

   

  برگردانیدن ، تقلب کردن. ساختن. || کردن. || قرار دادن. نهادن. وضع کردن. || زشتی را نیکو گردانیدن. || مبدل ساختن. دیگرگون کردن. از حالتی به حالت دیگر درآوردن.(1)

  جعل عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، بدون اجازه صاحب آن و نظایر آنها به قصد تقلب.(2)

  در ایران، جعل یک سند، در دو شکل اساسی، به صورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف میشود. جعل مادی، به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روشهای فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته میشود و جعل معنوی، به تغییر مفاد یک سند اطلاق میگردد.(3)

  با استناد به قانون، در تبیین مصادیق جرم جعل، میتوان گفت که عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کمردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر، یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحبش، به قصد جا زدن آن به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری، به ضرر غیر و به قصد تقلب. (4)

  از روش های مختلفی برای تشخیص اسناد جعلی استفاده میشود، که شامل روش های زیر می شود:

  روش فیزیکی: از نور ماوراءبنفش برای مشاهده تغییر یا حذف اسناد نوشته شده با خودنویس و تشخیص لومیناس (نخ پول) چک و پول استفاده می شود. از اشعه مادون قرمز نیز برای تشخیص زمان امضای جعل شده یا برای موارد تشخیصی در اسناد نیمه سوخته (نوشته ای که به رنگ خاکستری درآمده باشد) استفاده می شود.(5)

  روش شیمیایی: برای تشخیص تجانس دو نمونه خطی یک سند، از آزمایش «توفل آنالیز» استفاده می کنند.همچنین برای ظهور آثار یا خطوطی که در شناسنامه ها یا اسناد رسمی با جوهر نوشته میشود از آزمایش «سولفوسیانورپتاسیم» استفاده میگردد.

  گرافولوژی: گرافولوژی، روان شناسی خط وامضاست، که از طریق آن میتوان تشخیص داد که فرد امضا کننده در شرایط عادی سند را امضاء کرده یا تحت فشار روحی بودهاست.(6)

  کلیدواژه ها

   جعل، جعل مادی، جعل معنوی، روش های فیزیکی جعل، روش شیمیایی جعل.

   

  ارجاعات

  1. معین، محمد. فرهنگ فارسی. چاپ و صحافی: چاپخانۀ سپهر ایران. تهران: ﻣﺆسسۀ انتشارات امیرکبیر، 1364.

  2. حمید زاده اربایی، نجف. مقدمهای بر جعل اسناد. تهران: کارآگاه، 1388، صص 20-10

  3. محمد نسل، غلامرضا. جستارهایی در پیشگیری انتظامی از جرم. تهران: دانشگاه علوم انتظامی ناجا، 1389.

  4.گلدوزیان، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. تهران: مجد، 1387.

  5.آخوندی، محمود. آیین دادرسی کیفری. تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هشتم، جلد 2، 1384، ص 49.

  6.گل محمدی خامنه، علی. مبانی امور انتظامی(1). تهران: اداره کل پشتیبانی آموزش ناجا، 1374.

نظر شما