You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان: جرم نگاشت(نقشه برداري از جرم)-نقشه سازی جرم

  معرف:

  1- معادل انگليسي:   Mapping of Crime(crime mapping)

  2- تعریف : یک روش علمی است که در آن با استفاده از ثبت رویداد جنایات و جرایم می توان محتمل ترین محل رویداد وقوع جرم را مشخص نمود و احتمال حضور مجرمان در نقاط مختلف شهر را تعیین کرد.اساس این روش ارتباط دادن بین محل جغرافیایی جرم،نحوه رویداد و چگونگی انتخاب قربانیان جرم است.

   

  متن‌:

  دانشی بین رشته ای از تلفیق مهندسی،جغرافیا و جرم شناسی کاربردی پیشگیری وضعی یا محیطی- است که با بررسی کانون های جرم خیز با استفاده از نقشه های جغرافیایی وتحلیل فضایی جرایم شهری نقش بسیار موثری در پیشگیری از جرایم خصوصا جرایم خرد ایفا می نماید. در این دانش عملکرد مجرم از سه دیگاه مورد بررسی قرار می گیرد :

  1-تحلیل شیوه یا الگوی ارتکاب جرم

  2-تحلیل موضوع

  3-تحلیل عملیات

  نقشه سازی جرم به هسته اصلی فرایندی که امروزه تحلیل جرم نامیده می شود تبدیل شده است که می تواند با ثبت فعالیت های پلیس،کمک به درک توزیع جرم و نقاط جرم خیز برای فعالیت های مجرمان اثرات پیشگیرانه داشته باشد.این رویکرد به وسیله نرم افزارهای GIS در حال اجرا است و نرم افزارهای اصلی نقشه سازی جرم مثلSTAC یا SCAS یا RCAGISو ...به بررسی توزیع جغرافیایی جرایم و مجرمین می پردازند(رضایی و برتاو و رجایی 1388 : 136-142).

  مکتب جغرافیای جرم نتیجه اندیشه های کتله بلژیکی وگری فرانسوی است.به اعتقاد کتله در کتاب فیزیک اجتماعی اش جرایم ارتکابی در یک جامعه وابسته به تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماتی زمان و مکان است.جامعه شناسان مکتب ضیکاگو در مطالعات خود به رابطه بین ساخت فیزیکی شهر با با نظام اخلاقی پرداخته و متوجه شدند که توزیع بزهکاری ر سطح شهر با یک الگوی نظام دار تناسب دارد.در سطح ایران مقالات و پایان نامه هایی مانند پیشگیری از جرم از طریق برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مورد مطالعه جرم سرقت در شهر زنجان(عبداللهی حقی، 1383)بررسی جغرافیای جرم و جنایت در مناطق شهر تهران(کلانتری، 1380)تحلیل الگوهای فضایی و آینده نگری جرم در شهر شیراز(کامران نیا،جلال،سال1385)تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری در بخش مرکزی شهرها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در شهر زنجان(بیات رستمی، 1389)از این موارد می باشند.

  جغرافیای جرایم شهری اهیمت رابطه محیط شهری با رفتارهای اجتماعی از نوع منفی و ناهنجار ان را مورد بررسی قرار می دهد و می کوشد با تکیه بر ابزارها و فناوری های نوین تحلیل جغرافیایی،به پیشگیری از جرم کمک نماید.واژه مکانهای جرم خیز نخستین بار توسط شرمن،گارتین و برگر برای تحلیل مکانی بزهکاری مورد استفاده قرار گرفت و به معنای مکانی جغرافیایی است که میزان بزهکاری در ان بسیار بالا است(سیف الدینی، کلانتری و احمدی، 1391: 44-43).

  به طور کلی با مطالعات جرم نگاشت چگونگی پیدایش،کیفیت و نحوه ی پراکندگی اعمال مجرمانه در محدوده ی جغرافیایی شهر مورد مطالعه قرار می گیرد و به کمک این اطلاعات امکان شناسایی کانون های جرم خیز و پیش بینی محمل های احتمالی وقوع ناهنجاری در محدوده ی شهری فراهم می شود و این اطلاعات می تواند باعث پیشگیری از بزهکاری گردد(رحمت، 1388: 79-76).

  پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی مجموعه راهبردهایی است که میزان مداخله و واکنش رفتاری گروه های مختلف استفاده کننده را کاهش می دهد.این راهبردها عبارتند از :قلمروگرایی،نظارت،کنترل و دسترسی،فعالیت های حمایت کننده،نگهداری و سخت کردن هدف(ایان و اصلی، عامری سیاهویی و 1387).در سالهای اخیرافسران پلیس با دو تکنیک کشف کانونهای جرم خیز و تبیین تئوریکی بر کانونهای جرم خیز تاثرگذار بوده اند .این امر مدیون گسترش نقشه سازی رایانه ای جرم و تکنولوژی های پایگاه داده است و با استفاده از انها پلیس توانسته است راهبردهای پیشگیری از جرم را در سطح مکان های خرد و کوچک اجرا نماید.نقضه سازی این امکان را فراهم می نماید تا گروه های جمعیتی و مناطق جغرافیایی یا میزان اسیب پذیری بالا مشخص شوند(برتاو، کارایی: 86-84).به این معنا مطالعه رابطه مکان و بزهکاری به شیوه نوین علمی بر اساس نظریه ویزبرد و اک،چها رمفهوم اساسی در شکل گیری کانون های جرم خیز موثر هستند :

  1-وجود تسهیلات و امکانات مناسب بزهکاری

  2-ویژگی های مکانی مانند دسترسی راحت،نبود نگهبان و....

  3-اهداف مجرمانه یا وجود اموال و اشیایی که مطلوب بزهکاران است.

  4-بزهکار زیرا که وجود تعداد بیشتر بزهکاران از عوامل موثر در شکل گیری کانون های جرم خیز است(اجان ای، اسپنسر و دیگران ،ترجمه کلانتری و شکوهی، 1388: 160).

   

  واژگان کلیدی‌:

  تحلیل فضایی،الگوهای بزهکاری،کانون های جرم خیز،جغرافیای جرم،نقشه سازی جرم

  ارجاعات :

  الف- فارسی

   

  1-     رضایی،مهرانگیز؛برتاو،عیسی؛رجایی،سیدعباس؛؛تحلیل فضایی و پیشگیری از جرم با استفاده از سییستم های اطلاعات جغرافیایی،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم سال چهارم،شماره 11،1388،صص136-142

  2-     عبداللهی حقی،مریم؛پیشگیری از جرم از طریق برنامه ریزی کاربری اراضی:مورد مطالعه سرقت در شهر زنجان،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان،1383

  3-     کلانتری،محسن؛بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در ماطق شهر تهران،رساله دکتری دانشگاه تهران،1380

  4-     کامران نیا،جلال؛تحلیل الگوهای فضایی و آینده نگری جرم در شهر شیراز:مطالعه موردی محلات مرکزی شیراز،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی،1385

  5-     بیات رستمی،روح الله؛تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری در بخش مرکزی شهر ها با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی:مورد مطالعه بزه سرقت در بخش مرکزی شهر زنجان؛پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان،1389

  6-      سیف الدینی،فرانک؛کلانتری،محسن؛احمدی،سجاد.بررسی جغرافیایی کانونهای جرم خیز منطقه 17 شهر تهران:مورد مطالعه جرایم موارد مخدر و سرقت،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.سال هفتم شماره 24،1391،صص44-43

  7-     رحمت،محمدرضا؛پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی،انتشارات میزان 1388،صص79-76

  8-     کلکوهن،ایان؛طراحی عاری از جرم،راجیان اصلی،مهرداد؛عامری سیاهویی،حمیدرضا.انتشارات میزان 1387.

  9-     برتاو،عیسی؛کارایی فعالیت های پلیسی مکان محور در پیشگیری از جرم؛فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.سال هفتم شماره 24،صص86-84

  10- اک،جان ای،چینی،اسپنسر و دیگران؛تهیه نقشه برای تحلیل بزهکاری:شناسایی کانون های جرم خیز،ترجمه محسن کلانتری و مریم شکوهی.انتشارات اذرکلک 1388،ص160

   

   

نظر شما