You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان: جهانی شدن پیشگیری

  معرف:

  1- معادل انگليسي :Globalization of Prevention

  2-  تعریف: فرایندی است که در آن به واسطه ظهور مفهوم جرایم فراملی به مقابله و پیشگیری جهانی از جرایم می پردازد وبا اجرای موفقت نامه های دو یا چندجانبه یا کنوانسیون های بی المللی خود باعث جهانی شدن مفهوم پیشگیری می گردد.

  دامنه مطالعات جرم شناسی با گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد،فرهنگ و حقوق در حال انتقال به حوزه جرایم فراملی یا جهانی شده و پیشگیری از انها می باشد.جرایم بین المللی مثل پولشویی،قاچاق انسان،قاچاق اشیای تاریخی،قاچاق اسلحه و ... از جمله جرایمی هستند که به لحاظ جنبه جهانی دولتها را ناگزیر کرده است تا از رهگذر الحاق به کنوانسیونها و قراردادهای امنیتی،خود را در مواجه و پیشگیری از این جرایم مصون سازند.( نجفی ابرندآبادی،1391 )در حقیقت جهانی شدن بزهکاری باعث جهانی شدن جرم شناسی و جهانی شدن پیشگیری از جرم گردیده است.( بابایی، 1390: 117) جهانی شدن البته خود فرایندی است که در تعریف ان اتفاق نظر وجود ندارد؛چنانکه برخی ان را فرایندی می دانند که در ان تمام مردم جهان در جامعه ای واحد و فراگیر به هم می پیوندند و برخی دیگر ان را الگویی می دانند که براساس این الگو تمام فعالیت های بشری به سوی قاره ای و منطقه ای شدن در حال حرکت است.( احمدی، 1391: 638   )در هر حال جهانی شدن پیشگیری از جرم به عنوان تابعی از جهانی شدن جرم در سه حوزه خود را نشان داده است :

   

  1-امنیتی نظامی شدن حقوق کیفری و پیشگیری از جرم به سمت مفهوم مدیریت خطر ( نجفی ابرندآبادی، 1388: 717)

  2-تورم کیفری و جرم انگاری افراطی

  3-تغییر و تحول پاسخ ها و تهدید حقوق بشر


  متن:


  در حقیقت پدیده جهانی شدن باعث ایجاد جرایم فرامرزی شده که این امربه نوبه خود باعث طرح مفهوم جهانی شدن پیشگیری از یکسو پیشگیری از جرایم جهانی از سوی دیگر می باشد .در این میان نقش نهادهایی مثل دیوان بین المللی کیفری در پیشگیری از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت ان قابل بررسی و مطالعه است.( سیداصفهانی، 1391: 755-750)    

  جهانی شدن جرایم ( بوسار، 1375: 99) در واقع جنبه ناخواسته و پنهان جهانی شدن است که به همراه خود فرصت های ارتکاب جرم و جهانی شدن اندیشه مجرمانه را به ارمغان اورده است. گسترش روز افزون جرایم در سطح ملل وبین المللی، پدیده  مجرمانه را به یکی از مهمترین چالشهای امروزین جامعه تبدیل کرده است بگونه ای که سازمان ملل متحد بخش قابل توجهی از حوزه های فعالیت خود را به پیشگیری از جرم اختصاص داده است.کنگره های پیشگیری از جرم وعدالت کیفری هر سال توسط سازمان ملل برگزار می شده واز سال 1955 تا کنون 13 کنگره برگزار شده است.( طه، 1390 :8) موضوعات ودستورات این کنگره حاصل بررسی ها وتحقیقات مختلف در سطح جهان می باشد.

  در این راستا سازمان ملل متحد با تصویب دو کنوانسیون مریدا و پالرمو در سالهای 2003-2000 میلادی در حوزه جنایات سازمان یافته فراملی و ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و بیان مفهوم پیشگیری از جرم در ماده 5 کنوانسیون مریدا و ماده 30 کنوانسیون پالرمو به بیان مفهوم جهانی شدن پیشگیری یا پیشگیری جهانی از جرم پرداخته است.( نجفی ابرندآبادی، 1391: 1991-1989) 

  تبدیل شدن مسئله وقوع جرم به پدیده فراگیر بویژه نزدیکتر و یکپارچه شدن ارتباط بین المللی از یک سو وساماندهی شدن جرایم وشیوع جرایم سازمان یافته فراملی موجب شد که سازمان ملل متحد تلاش ویژه ای را برای تصویب دستور العمل ها واصول راهبردی بین المللی معمول نماید حاصل این رویکرد تشکیل کنگره پیشگیری از جرم سازمان ملل است که اولین آن در سال 1955 در ژنو وآخرین آن در 2015 بود.براساس تصمیم شورای اقتصادی ،اجتماعی سازمان ملل متحد کمیسیون مذبور باید موضوعات ذیل را در اولویت قرار دهد:

  1-     بزهکاری فراملی

  2-     جرایم سازمان یافته

  3-     جرایم اقتصادی بویژه پولشویی و درآمدهای نامشروع ناشی از ارتکاب جرم

  4-     تقویت نقش حقوق جزا در حمایت از محیط زیست

  5-     پیشگیری از جرم در مناطق شهری

  6-      بزهکاری اطفال ونوجوانان بویژه در حرایم خشونت آمیز

  7-     بهبود کارایی ورعایت حقوق بشر در مراحل مختلف فرایند عدالت کیفری ( طه،1390: 13-16)                                        

  با تسریع فرایند جهانی شدن در حوزه های اقتصاد و فرهنگ،حقوق کیفری و جرم شناسی نیز به سرعت در حال ورود به حیطه مفاهیم جهانی شدن می باشند و این خود جهانی شدن پیشگیری از جرم را با هماهنگی و اتحاد کشورها سبب شده است. ( شاطری پور اصفهانی و نجفی ابرندآبادی، 1391: 130)در حقیقت ناکارامدی مطالعات جرم شناسی پیشگیری در سطح ملی،ایجاد تحولات اساسی در متغیرهای مطالعات پیشگیری از جرم و استقلال مطالعات جرم شناسی پیشگیری در مقابل ملاحظات سیاسی-اجتماعی دولتها و لزوم همکاری های فراملی در زمینه پیشگیری از جرایم (مارک ،استوارت ، ذاکرفرد، رضوانی1389: 270)سبب شده است تا کشورها با امضای موافقت نامه های موسوم به معاضدت یا تعاون  قضایی،انتقال محکومان به حبس،موافقت نامه های امنیتی و استرداد مجرمین-مانند مواقت نامه های ایران با بوسنی و هرزگوین1387،کویت1388،افغانستان 1388،بحرین 1388 و چین 1393- در جهت پیشگیری جهانی از جرم بپردازند که خود به عبارت بهتر جهانی شدن مفهوم پیشگیری از جرم است.                                                                                          

  واژه های کلیدی:

   جهانی شدن جرم،جرایم فراملی،پیشگیری جهانی،جهانی شدن پیشگیری از جرم

  ارجاعات:

  الف- فارسی

  1-     نجفی ابرندآبادی، علی حسین.جرم شناسی در آغاز هزاره سوم دیباچه بر دانشنامه جرم شناسی،نجفی ابرندابادی علی حسین؛هاشم بیگی،حمید؛انتشارات گنج دانش1391،ص 

  2-     بابایی،محمدعلی؛جهانی شدن جرم:ضرورتی پیش روی مطالعات و تحقیقات جرم شناختی،مجله آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی،شماره 1،1390،صص117-

  3-       احمدی،احمد؛جهانی شدن جرم و تغییر استراتژی نظام های حقوق کیفری ملی مندرج دائره المعرف علوم جنایی جلد دوم،انتشارات میزان 1391،ص638  

  4-     نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛کیفر نشناسی نو-جرم شناسی نو؛درآمدی بر سیاسیت جنایی مدیریتی خطرمدار مندرج در تازه های علوم جنایی جلد اول،انتشارات میزان 1388،ص717

  5-     -سیداصفهانی،سیدحسام الدین؛درامدی بر مبانی و اهداف جرم شناسی تطبیقی در چشم انداز جهانی شدن مندرج در دائره المعارف علوم جنایی جلد دوم،انتشارات میزان 1391،صص755-750

  6-      بوسار،آندره؛بزهکاری بین المللی،نگار رخشانی،انتشارات گنج دانش 1375،ص99

  7-     طه،فریده، بررسی کنگره های پیشگیری از جرم وعدالت کیفری سازمان ملل متحد چاپ اول 1390 تهران انتشارات میزان ص8

  8-     نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛جهانی شدن جرم تقریرات  درس جرم شناسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مفید قم،سال 1391،صص1991-1989

  9-     طه،1390،همان،ص13-16

  10- شاطری پور اصفهانی،شهید؛نجفی ابرندآبادی،علی حسین؛تاثیرات جهانی شدن فرهنگ بر جهانی شدن پیشگیری اجتماعی از جرم،فصلنامه مجلس و راهبرد، سال نوزدهم شماره شصت و نهم 1391،ص130

  11- ام لنیر،مارک؛هانری،استوارت؛جرمشناسی در قرن بیست و یکم جهانی شدن موضوع صلح یا جنگ،مرضیه سادات ذاکرفرد،سودابه رضوانی،دوفصلنامه داور،شماره 3،1389،ص270

نظر شما