You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  عنوان: مداخله های پیشگیرانه

  معرف:

  معادل انگلیسی: Preventive intervention

  تعریف: مداخلات پیشگیرانه بر بهبود رفتار مجرمان و کسب مهارتهای اثر بخش در مدیریت و ارتقای سطح قانونمداری موثر است.

  متن:

  برنامه های مداخله پیشگیرانه در واقع منجر به جلوگیری و متوقف کردن عوامل خطری می شود که افراد در معرض آن هستند یعنی عوامل خطری که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانه پایدار توسط افراد را افزایش می دهند.

  موضوع مداخله پیشگیرانه بسیار اساسی است زیرا هر اندازه که در معرض خطر قرار گرفتن فرد زودتر اتفاق افتد و اشکال و مدت آن طولانی تر باشد، به همان میزان احتمال ورود و درگیر شدن و استمرار فرد در رفتارهای مجرمانه شدید بیشتر خواهد بود (کاری یو، 1387: 270).

  مداخلات پیشگیرانه از ابعاد روانشناختی گرفته تا ابعاد اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. بدوا، رایج ترین اقدام در توصیف مداخلات بازپروری مجرمان، ترکیب روشها، مطالب و مواد آموزشی الگوهای بازپروری شناخته شده، تحت عنوان برنامه مداخله بود.( ابراهیمی، 1391: 79)

  برای آنکه مداخلات پیشگیری اثربخش باشند باید دارای ویژگی های ذیل باشند:

  1-     وجود مبانی نظری و پژوهشی قوی: بدین منظور که روشها و ابزارهای به کارگرفته شده برای تغییر افرادی که مورد نظر هستند، از وجهه ای معقول و منطقی برخوردار باشند.

  2-     تعیین سطح احتمال خطر: اگر سطح احتمال خطر اندازه گیری شود و به هریک از افراد بر طبق سطوح متفاوتی خدمات بازپروری ارائه شود احتمال موفقیت مداخله ها بسیار افزایش می یابد.

  3-     تعیین عوامل خطرزا به عنوان اهداف تغییر : الگوهای معینی از تعامل اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، شناختی ، نگرشها و عوامل دیگری با افزایش احتمال خطر ارتکاب جرم همبستگی دارند که در مداخلات پیشگیرانه این جنبه ها، اهداف میانجی یا واسطه ای تغییر محسوب می شوند.این موارد در تغییرات بلندمدت که موجب کاهش ارتکاب مجدد جرم می شوند، دخیل هستند.

  4-     اصل گستره: مداخله های اثربخش تر متشکل از عناصر سازنده ای هستند که به دامنه ای خطرها اشاره دارند.

  5-     تاثیرگذاری: این اصطلاح به یافته ای اشاره دارد که طبق آن روشها یا رویکردهای خاصی وجود دارند که توجه را برای شرکت در برنامه های بازپروری مربوط به تشکیلات قضایی جلب می کند، آنان رابر می انگیزاند و به آنها کمک می کند.( : 1731990 Gendreau,p.,)

  6-      یکپارچگی و صحت: خدمات مداخله ای، زمانی بهتر نتیجه می دهند که پژوهشگر ناظر باشد تا از سوءبرداشتها جلوگیری شود. یکپارچگی برنامه زمانی تحقق می یابد که مدیران یک سازمان در ارائه خدمات توان بخشی، عوامل و منابع مختلف را مدنظر قرار دهند و با کارکنان آموزش دیده ای که به وسایل مناسب، زمان کافی، نظارت و سایر خدمات پشتیبانی کننده ضروری، دسترسی دارند، مرتبط باشند.( Clive, 2001: 95)

  7-     جامعه محوری: برخی بر اساس این یافته ها که مداخله های جامعه محور تاثیر بیشتر دارند، توصیه می کنند که در صورت امکان، در محیط های طبیعی مانند خانواده از خدمات جامعه محور استفاده شود. (Wichman C , 43: 47)

   

  مداخلات پیشگیرانه پلیس نیز راهبردی دیگر است که می توان به آن اشاره نمود. سازمان ملل متحد  کنگر ه های 5 ساله پیشگیری از جرم خود که مهمترین وگستر ده ترین اقدام بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم به شمار می روند به نقش ممتاز و برجسته پلیس را مورد توجه قرار داده است .گزارش اولین کنگره پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد تاکید کرده است که پیشگیری از بزهکاری وخصوصا بزهکاری اطفال یکی از وظایف جاری پلیس است.( طه، 1390: 232-233) همچنین دومین کنگره سازمان ملل ضمن آنکه وظیفه عمومی پلیس در زمینه پیشگیری  از جرم را مورد توجه قرار داده است،توجه خاص پلیس را به پیشگیری از اشکال جدید بزهکاری اطفال جلب نماید. این سازمان مداخلات پیشگیرانه پلیس را موجب کاهش جمعیت کیفری کشور دانسته  وبر مقرون به صرفه بودن اقدامات پسینی کیفری تاکید می کند. این سازمان همچنین در کنگره هشتم پیشگیری از جرم به پلیس توصیه نموده و بر ترمیمی شدن عدالت در رابطه با اطفال ونوجوانان تاکید می کند.

  هرچند ممکن است تصور عموم از مداخله پلیس آن باشد که پلیس بعنوان ضابط قوه قضائیه بیش از آنکه اقدام کنشی وپیشینی در زمینه پیشگیری از جرم داشته باشد اقدامی واکنشی و پسینی دارد در حالیکه کنگره هشتم پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد با هدایت رویکرد پلیس به سمت پلیس جامعه مدار پیشگیری از جرم را ماهئیت ذاتی پلیس جامعه مدار می داند.( همان:233)

  نوع مداخله پلیس در زمینه پیشگیری از جرم بر اساس رویکرد پیشگیرانه متفاوت است .در رویکرد سنتی به پیشگیری که رویکردی مبتنی بر ارعاب وسزادهی وکیفری است کارکردی که از پلیس مورد انتظار است کارکرد ضابطی است که عمدتا جنبه پسینی دارد وپلیس در موارد معینیو حسب دستور مقام قضایی اقدام می کند. با آشکار شدن نا کارآمدی رویکرد کیفری در پیشگیری از جرم واثبات کارآمدی سایر رویکردها ی پیشگیرانه بویژه پیشگیری اجتماعی رویکرد مورد انتظار از پلیس نیز ،پلیس گری جامعه مدار نگرایش یافته است.

  از همین روست که سازمان ملل متحد کنگره هشتم پیشگیری از جرم خود رویکرد جامعه محوری را در زمینه پیشگیری از جرم بعنوان رویکرد نوین پلیس  گری معرفی می کند. براساس مولفه های اصلی پلیس گری جامعه مدار که از جمله آنها دخالت برآیند خواست شهروندان در جهت گیری های اجرای پلیس ،نگرش خلاقانه مسئله محور  افزایش اعتماد شهروندان ،یاد گیری پلیس در حل مشکلات، درگیر کردن جامعه در حل مشکل ،پویایی وخدمت رسانی،ارتقاء احامنیت شهروندان ،پیشگیری از جرم با همکاری نهاد های مدنیاست مداخلات پیشگیرانه پلیس نیز متنوع ومتفاوت است. از این رو در رویکرد پلیس جامعه مدار ارتقاء تعامل اجتماعی ،ارتقاء مشارکت شهروندان وارائه راحل مشکلات مهمترین محورهای مداخلات پیشگیرانه پلیس راتشکیل می دهد.( رجبی پور، 1387 : 130)

  رویکرد سنتی پلیس راهکارهایی از جمله افزایش شمار افراد پلیس ،پاسخ سریع به تماس های اظطراری ،گشت تصادفی ،گشت های هدایت شده، دستگیر ی های پیشگیرانه، دستگیری های واکنشی از جمله مداخلات پیشگیرانه پلیس شه شمار می روند.( لارنس الیف ودیگران ،ترجمه دکتر درضی : 254)

  کلمات کلیدی:

  مداخله ، برنامه، پیشگیری، جرم،پلیس

  ارجاعات:

  الف- فارسی

  کاری یو، روبر، مداخله روانشناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 35-36، 1387، صفحه 270.

  ابراهیمی، صغری، نقش برنامه ها و مداخله های روانشناختی در اصلاح و بازپروری رفتار مجرمان، مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره 26، 1391، ص 79.

  - طه،فریده، بررسی کنگره های پیشگیری از جرم وعدالت کیفری سازمان ملل متحد چاپ اول 1390 تهران انتشارات میزان ص232-233

  - همان،233

  - رجبی پور،محمود، مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ اول ،1387 نشر مقدمی، ص 130

  - لارنس الیف ودیگران، پلیس وپیشگیری از جرم شرح وارزیابی برخی از راهبرهای اصلی پیشگیری پلیس، ،ترجمه دکتر غلامرضا درض دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ص 254

  لاتین

  -Andrews,d., Gendreau,p.,Tertiary Prevention , What The Meta  Analyses of the Offender Treatment Literature Tell Us Abaut What Works, Canadian J, ---Criminology 32, 1990, P.173

  -Hollins, Clive, Handbook of Offender Assessment and Treatment chichester , Wiley, 2001, P 95.

  - Andrews, D., Wichman C, Psychology Effects of 60 Days in Administrative 5-Segregation, Canadian j, Criminology, 43, P 47

نظر شما