You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان: مدیریت ستادی پیشگیری از جرم

  معرف:

  معادل انگلیسی:In Crime Prevention  Project Management

  تعریف : مدیریت پیشگیری از جرم بر فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی و مادی توأم با برنامه ریزی ؛ سازماندهی ؛ بسیج امکانات ؛ هدایت و نظارت بر کنترل و مهار بزه کاری قبل از وقوع جرم اطلاق می شود.(ابراهیمی، ۸۷ : ۱۱)

  متن:

  می توان مدیریت پیشگیری از جرم را با معنای مشابه از حوزه اقتصاد و تجارت اقتباس نمود ولی تمایز آن در اینجاست که در مدیریت پیشگیری جرم به جای اهداف اساسی اقتصادی در پیشرفت حوزه تجارت باید به وظایف معین در ارتقای کیفیت پیشگیری وقوع جرم در آینده پرداخت.( همان: ۱۱)

  مدیریت پیشگیری از جرم از جمله عناصر اصلی سیاست امنیت ملی است که به طور کلیدی در کاهش یا ریشه کنی جرایم و حوادث آسیب رسان، برخورد با مجرمان و حمایت از بزه دیدگان جرایم به کار برده می شود. مدیریت پیشگیری بر خلاف مدیریت مجازات، روش غیر سرکوب کننده را اعمال نموده که توسط جمعی از نهادهای عمومی و بخش های خصوصی مدیریت می شود. نظر به کثرت اسباب جرم، سطح پیشگیری باید در تماس با بسیاری از حوزه های اجتماعی از قبیل سیاست های اجتماعی، استخدامی، تحصیلی ، فعالیتهای اوقات فراغت، بحرانهای مداخله ای یا برنامه ریزی های مدنی به کار گرفته  شود.( Erich Marks, Anja Meyer and Ruth, 2005 :9) عوامل متعددی در مدیریت پیشگیری نقش دارند که یکی از این عوامل مهم  شناخت منابع تکثر مجرمین است که این منابع می توانند به صورت زنجیروار و متصل باشند.( Ministry of the Iuterior of The Czech Republic, Crime Prevention Strategy , 2008-2011 :2)

  از دیگر عوامل مهم در مدیریت پیشگیری، سنجش و ارزیابی است. یک ارزیابی خوب می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا یک برنامه همانطور که طرح شده به اجرا در آمده است یا خیر و در صورت پاسخ منفی، دلیل ناکارآیی برنامه چه بوده است که این می تواند نقایص برنامه را در تکرار موارد بعدی کاهش دهد.( 2012: 394   Braudon C,)

  از دیگر موارد مدیریت پیشگیری می توان به کنترل پس از شناخت خطرات بالفعل و بالقوه ارتکاب جرم در کاهش یا ریشه کنی این خطرات در ابعاد اجتماع اشاره داشت.(2013 : 2  Morgan and Peter Homel,)

  مدیریت ستاد پیشگیری از جرم باید متضمن به حداکثررساندن مشارکت تمام کنشگران باشد .قانون جرم و بی نظمی (1998)(crime and disorderaet) در انگلستان تاکید می کند که برای رسیدن به موفقیت در کاهش جرم باید مسئولیت قانونی برای کاهش جرم از سوی دولت مرکزی به سمت مشارکت محلی توسعه یابد. این قانون به پلیس ومقامات محلی قدرت توسعه مشارکت راهبردی برای کاهش جرم در منطقه خود می دهد. پژوهشهای جرم شناختی نشان می دهد نهادهای عدالت کیفری مانند پلیس،دادسرا،دادگاه وزندان نقش چندان در کنترل متغیرهای تاثیرگذار برجرم ندارند.( Lawrence J. ,2012 : 50) توسعه پژوهشهای چند متغیره ای و کف ارتباط میان ساختار های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،با جرم وانتشار یافته های تحقیق پیرامون تاثیر محدود ابزارهای سزاگرایانه در پیشگیری از جرم سهم به سزایی در اصلاح رویکرد های یک جانبه پیشگیری از جرم داشته است. (فرجیها، 1387 :13)

  هماهنگی بین ارگانهای ذیربط( مراجع قضایی، نیروی انتظامی، سازمانهای امنیتی و....) با واکنش های اجتماعی و الزامات قانونی از دیگر موارد مهمی است که می تواند در مدیریت پیشگیری نقش موفقی داشته باشد. با این اقدام، اعتماد جامعه به سیستم قضایی و پلیسی در حمایت از جامعه ارتقا یافته و از موارد خودحمایتی شهروند کاسته و با افزایش فرهنگ و دانش جامعه توسط ارگانهای یاد شده و ایجاد واکنش متقابل دولت و جامعه، امنیت نیز ارتقا می یابد.( National Crime Prevention Council, Public Affairs Department , Police Headquarters, Level 4, 2003: 5)

  سازمان ملل متحد در قطعنامه 1990 کنگره پیشگیری از جرم و درمان مجرمان این رویکرد را مورد تاکید قرار داده داده است.هدف این قطعنامه یکی کردن و یک سو کردن کسانی است که مسئول برنامه ریزی و ارتقا امور مربوط به خانواده، بهداشت،اشتغال، تربیت،مسکن، خدمات وفعالیتهای مربوط به اوقات فراغت ، مدرسه ، پلیس و نظام عدالت کیفری هستند.

  دخالت متغیرهای متعدد در پدیده مجرمانه ایجاب می کند که مدیریت در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مدیریت ستادی باشد بگونه ای که نهاد های ذی نقش در رابطه با هریک از متغیرهای موثر در جرم شناسی ،و سپس نقش وجایگاه هر یک از این نهاد ها شناسایی ونقش هریک مشخص گردید و چگونه تعامل نهادها با یکدیگر مشخص شود.( بهرمند، 1387: 42)

  اقدامات چند نهادی پیشگیری از جرم اصولا اقداماتی از بالا به پایین است که متضمن تفویض محلی پیشگیری از جرم بوسیله نهادهای قانونی ،کسب وکارهای مخصوص و اجرای همزمان اقدامات عمومی است  به همین جهت پیشگیری از جرم بخش مهمی از سیاستگذاری عمومی را تشکیل می دهد. تجربه ثابت کرده است که پیشگیری تک عاملی وتک نهادی اثر بخشی مناسب ومطلوبی ندارد و هیچ سازمانی به تنهایی نمی تواند جرم را کاهش دهد رویکرد مناسب باید مبتنی بر شرایط و عوامل متفاوت  موثر در وقوع جرم متمرکز باشد.پیشگیری چند نهادی در مقایسه با مداخله پیشگیری یک  نهادی از این نکته نشات می گیرد که آموزش وپرورش ، اشتغال،فعالیت اجتماعی، خدمات رفاهی و بهداشتی ،پلیس وکسب وکارها در زنجیره وسیع پیشگیری از جرم نقش دارند. رویکرد مشارکتی در پیشگیری از جرم به معنی جمع کردن ،شبکه بندی متخصصان ونها دها ،تشریک ،هم فکری درگیر کردن جامعه در تصمییم گیری ومدیریت پیشگیری از جرم رکن اصلی سیاست گذاری کشورهاست. (قورچی بیگی ،مجی ،1387: 357)


  کلمات کلیدی:

  مدیریت، ستادی، جرم، پیشگیری.

  ارجاعات:

  -         ابراهیمی، شهرام، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ؛ سال سوم ؛ شماره هشتم ؛ پائیز ۸۷ ؛ ص ۱۱.

  همان، ص ۱۱.

  - محمد، فرجیها، رویکرد  چند نهادی به پیشگیری ازجم چالشها و راهکارها ،مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم ،رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم معاونت آموزشی ناجا 1387 ص13 

  - بهرمند،حمید،نهاد سازی پیشگیری از فساد در مجموعه مقالات اولین همایش ملی پیشگیری از جرم  رویکرد چند نهادی به پیشگیری از وقوع جرم ،،1387 معاونت آموزش ناجا، ص42، چاپ اول

  - قورچی بیگی ،مجید ،پیشگیری بین نهادی از جرم، مفاهیم،مبانی وچالشها ،مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم ،معاونت آموزشی ناجا ،1387، ص357

  الف- لاتین

  -Erich Marks, Anja Meyer and Ruth مدLinssen, Quality in Crime Prevention, Landespravention Srat Niedersachsen, Hanover, 2005, p 9

  - Ministry of the Iuterior of The Czech Republic, Crime Prevention Strategy , 2008-2011, p 2

  -Braudon C,Welsh, The Oxford Hand book of Crime Prevention , Oxford University Press, 2012,P 394.

           

  - Anthony Morgan and Peter Homel, Evaluating Crime Prevention, Australian Institute of Criminology , 2013, P 2

  - Lawrence J., Fennelly , Loss Prevention and Crime Prevention, Elsevier,2012, p 50.

  - National Crime Prevention Council, Public Affairs Department , Police Headquarters, Level 4, 2003, p 5.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

نظر شما