You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  بازسازی صحنه جرم      Reconstruction    Crime  Scene

  بازسازی  صحنه جرم از ترکیب مفاهیم بازسازی ، صحنه  و جرم  تشکیل شده است كه از جمله اصول اساسی براي تشكيل پرونده­هاي جنايي است. بازسازی صحنه جرم عبارت از تعیین واکنش ­های احاطه کننده ارتکاب جرم است. این بازسازی ممکن است با استفاده از اظهارات شاهد، اقرار متهم، اظهارات بزه دیده در حال حیات و یا بررسی و تفسیر شواهد فیزیکی صورت گیرد. بازسازی،آخرین مرحله در پردازش صحنه جرم است و این مرحله کاملاً به شناسایی و منحصر به فرد کردن مدرک مربوط بستگی دارد.

  بازسازی صحنه جرم فرایند تعیین و یا حذف رویدادها و فعالیت­هایی است که در صحنه جرم رخ داده که این کار از طریق تجزیه و تحلیل صحنه جرم، وضعیت مدارک فیزیکی و بررسی آزمایشگاهی مدارک، انجام می­شود (1).

   بازسازی صحنه یعنی اینکه مجرمی که در بازجویی به جرم خود اقرار نموده، جهت روشن شدن ابعاد جرم رخ داده، به همان محل ارتکاب جرم برده شود و از او خواسته شود یک بار دیگر، چگونگی ارتکاب جرم و حوادث رخ داده در محل ارتکاب جرم را با حضور قربانی فرضی، برای مأموران اجرا کند تا آنان بتوانند صحنه را ثبت کنند (2).

  بازسازی صحنه جرم، آخرین مرحله از مراحل پی­جویی یک پرونده است و هدف از آن تطبیق صحت اظهارات مجرم با واقعیت رخ داده با استفاده از فیلم­بردای، عکسبرداری و استفاده از یادداشت­های قبلی است که از صحنه جرم به دست آمده است (3).

  بازسازی صحنه جرم دارای کارکردهای متعددی است که عبارتند از:

  • تطبیق صحت اظهارات کسانی که جرم را به گردن گرفته­اند با آنچه  در صحنه ارتکاب جرم رخ داده است؛
  • یادآوری برخی از نکات و جزئیات فراموش شده توسط مجرم از طریق باسازی صحنه جرم؛
  • به دست آوردن مدارک بیشتر از جرم که ممکن است هنگام بررسی صحنه جرم (4) توسط مأموران، فراموش شده باشد و در بازسازی توسط مجرم، کشف می شود؛
  • تعیین نقش و میزان دخالت هر یک از متهمان (در صورت وجود چند متهم) در ارتکاب جرم و تعیین توانمندی و یا عدم توانمندی وی در ارتکاب جرم (5).

  برای بازسازی صحنه جرم لازم است نکات زیر از سوی مأموران رعایت شود:

  • در تمام مراحل بازسازی صحنه جرم، لازم است از آن فیلمبرداری، عکسبرداری و یادداشت برداری شود و در نهایت صورت جلسه ای تنظیم شود.
  • در صورتی که محل صحنه جرم و یا صحنه ­های مکمل به دلیل ناشناخته بودن برای مأموران، مورد بررسی فنی قرار نگرفته است، قبل از بازسازی باید نسبت به بررسی ­های فنی اقدام شود (6).

  کلید واژه ها

  بازسازی صحنه جرم، بررسی فنی، راستی آزمایی، صحنه مکمل.

  ارجاعات

  1- اسکات آی، فیرگریو. مرده سوزانی جنایی. ترجمه: یوسف زند ابراهیم و پری ملا میرزایی.تهران: کارآگاه؛ 1389. ص 290.

  2-      Gardner, R., and Bevel, T. Practical Crime Scene Analysis and Reconstruction. Boca Raton, FL: CRC Press; 2009. p. 1.

  3-      Chi sum, W., and Turkey, B. Crime Reconstruction. Burlington, MA: Academic Press; 2007. pp. ix.

  4-      Douglas je, Reseller rk, Burgess Aw, Hartman CR. Criminal profiling from crime scene analysis behavioral sciences and the Law, 2008. Pp.401-421.

  5-      Phillip M. Sauter. Introduction to crime scene reconstruction using real time interactive 3D technology. Pittsburgh: Pennsylvania; 2011.

  6-      Kramer T.H, Buckhout, R, Eugenie. P. weapon focus, arousal and eyewitness memory. Journal of law and human behavior, 2004.pp.167-184.

   

نظر شما