You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  تعلیق اجرای مجازات Suspension of Sentence    

  تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات محکوم، طی مدت معین که در صورت عدم ارتکاب جرم و نیز تبعیت از دستورات دادگاه در این مدت، محکومیت وی فاقد اثر تلقی خواهد شد (1).

  تاریخچه)

  در کشور ایران برای نخستین بار و تحت تأثیر این روی­آوری همگانی، نهاد تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در مورد مجرمین جرایم جنحه ­ای پذیرفته شد و موارد قابل تعلیق در امور جنحه­ را قانون مصوب 1307 تعیین کرد؛ ولی به دلیل عدم تکافوی نیازها، در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات به تصویب رسید. این قانون مقررات تعلیق را به جرایم جنایی و نیز جزای نقدی تسری داده بود، بعلاوه نخستین قانونی بود که برای تعلیق مدت معینی قائل گشته بود(2) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شرعی گردیدن قوانین، این نهاد باز هم در خصوص برخی از جرایم (غالب جرایم تعزیری و بازدارنده) پذیرفته شد.

  تعاریف کلی )

  تعلیق در لغت به معنای درآویختن چیزی به چیزی و معلق گردانیدن آن است (3). در معنای اصطلاحی نیز تعلیق مجازات، منوط و معلق کردن اجرای مجازات به سپری گشتن مدت معین و عدم احراز تخطی از برخی شرایط آن و  عدم ارتکاب مجدد جرم است.

  در قانون مجازات ایران، استفاده از تعلیق منحصر به مجازات­های تعزیری و بازدارنده است لذا تعریف قانون ایران از تعلیق با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری و بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد، محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد (4).

  شرایطی که برای اعمال تعلیق مجازات در غالب نظام­ های حقوقی وجود دارد، توجه به سابقه­ی محکومیت مجرم و نیز اوضاع و احوال و شخصیت وی است. از این جهت تعلیق مجازات یکی از ابزارهای سیاست فردی کردن مجازتها محسوب می­شود. در قانون ایران این امر مورد توجه قرار گرفته و بنابراین مجرمی که دارای محکومیت مؤثر کیفری در پاره­ای از جرایم است، از چنین امتیازی محروم می­ گردد. شایان ذکر است که فلسفه اصلی تعلیق اجرای مجازات اصلاح مجرم است و این امر باید در آینده محکوم­علیه محقق شود (5)، بنابراین تعلیق شامل اقدامات تأمینی و تربیتی که نظر به حالت خطرناک مجرم و امکان واقعی ارتکاب جرم در آینده دارد، نیز نمی­شود چراکه با هدف اجتماعی تعلیق سازگاری ندارد (6). بعلاوه این نهاد جایگزین مناسبی برای حبس کوتاه مدت، که اکثر کیفرشناسان آن را به قدری زیان­آور می­دانند که آن را «داروی بدتر از درد» نام نهاده­ اند، می­ باشد (7).

  انواع)

  تعلیق مجازات حسب شرایط مورد رعایت در آن، دو گونه است: تعلیق ساده و تعلیق توأم با آزمایش. وجه تمایز تعلیق توأم با آزمایش یا مراقبتی از تعلیق ساده، الزام محکوم­علیه به رعایت پاره­ای از دستورهای دادگاه در مدت تعلیق مراقبتی است.

  کلید واژه ها

   تعلیق اجرای مجازات، متوقف ساختن مجازات، معلق گردانیدن، ارتکاب جرم، مجازات تعزیری.

  ارجاعات:

  1- نوربها، رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. تهران: دادآفرین و گنج دانش؛ چاپ هفدهم: 1385. ص419.

  2- تمجید ­نوجه­ده، فرامرز. تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران و انگلیس. پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. 1381. صص.24-23.

  3- دهخدا، علی­اکبر. لغت­نامه دهخدا جلد پنجم. چاپ دوم (دوره جدید). تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ 1377. ص. 6817 .

  4- اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. همان. ص240.

  5- محمدنسل، غلامرضا. بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه­ی محاکم ایران. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره 64. تابستان1383. صص. 258-241. ص.247.

  6- ولیدی، محمدصالح. نقش تعدیل­کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان (قسمت دوم). ماهنامه دادرسی. سال 4 شماره­­ی 23. آذر و دی1379. صص11-8 . ص10.

  7- اردبیلی، محمد­علی. جایگزین­های زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران. مجله تحقیقات حقوقی. شماره 11و12. پاییز- زمستان 1371 و بهار- تابستان 1372. صص.308-277. ص. 280.

   

نظر شما