You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  کیفیات مخففه       Mitigating circumstances

  شرایط و جهاتی است که در صورت ارتکاب جرم در آن شرایط، موجبات تخفیف مجازات مجرم را فراهم می آورد (1).

  انواع

  کیفیات مخففه بر حسب تکلیف یا اختیار دادرس در به کارگیری آن ها، به دو گونه کیفیات مخففه قانونی و قضایی تقسیم شده است.

  1-     کیفیات مخففه قانونی:

  در مواردی دادرس براساس شاخص های تعیین شده در مواد قانون، مکلف به اعمال کیفیات مخففه می باشد، که آنراکیفیات مخففه قانونی گویند. این کیفیات که ازآن به عذرهای تخفیف دهنده یا معاذیر قانونی نیز تعبیرمیشود، منحصر به جرایم و شرایط ویژه ای است که قانونگذار به منظورتأمین مصالح اجتماعی، تخفیف در میزان مجازات را لازم دانسته است، برای مثال در تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی انصراف ارادی از ارتکاب جرم از موارد کیفیات مخففه قانونی در مجازات است و دادرس در صورت به کارگیری این نوع از کیفیات، دیگر مجاز به استفاده از کیفیات مخففه قضایی نمی باشد (2)(3).

  2-     کیفیات مخففه قضایی

  کیفیات مخففه قضایی عبارت از شرایطی است که درصورت احراز، دادرس درتخفیف یا تبدیل کیفر مخیراست. اگرچه کاربست این کیفیات بسته به نظر دادرس می باشد، لیکن چارچوب تخفیف را قانون مشخص کرده و از این رو جهات تخفیف الزاماً بایددر متن حکم دادگاه قید شوند. تبدیل مجازات نیز نوعی تخفیف کیفر است اما به صورت تغییر ماهیت کیفر قانونی به کیفری که مناسب تر به حال متهم باشد. امروزه در راستای پیشگیری از اثربخشی تبعات منفیبه کارگیری کیفر حبس، دادرس از رهگذر اعمال کیفیات مخففه امکان استفاده از جایگزین های زندان را خواهد داشت (4). در اقدامات تأمینی به دلیل ماهیت اصلاحی- تربیتی این قبیل اقدامات و کیفرهای تکمیلی به دلیل اختیاری بودن، کیفیات مخففه قضایی کاربرد ندارد.

  کلید واژه ها

   کیفیات مخففه مجازات، بزهکار، اجرای عدالت، کیفیات مخففه قانونی.

  ارجاعات:

  1- محسنی، مرتضی. حقوق جزای عمومی. جلد 1. چاپ2. انتشارات گنج دانش؛ 1375. ص 187.

  2- تبصره 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی. 1370.

  3- فاخری تیرگر، نریمان و نجفی ابرندآبادی، علی حسین. تلاش های بین المللی و قانونگزار ایران برای تحدید موارد و اعمال مجازات های سالب آزادی. مدرس علوم انسانی. شماره 9. 1377. ص 109.

  4- گلدوزیان، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ دهم. انتشارات مجد؛ 1387. ص 47.

   

نظر شما