You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • اختفاء Concealment    

  اختفاء عبارت از حفاظت در برابر دید دشمن ، از طریق عوامل طبیعی و مصنوعی است (1).

  متن

  اختفاء به معنی نهان گردیدن، پوشیده گردیدن، پنهان شدن، استتار و تواری می­باشد ( 2). اختفاء مخفی نمودن نفرات، تجهیزات و تأسیسات از دید دشمن می­باشد. روش­های اختفاء عبارت از پنهان­ سازی و تغییر شکل، ایجاد اخلال، فریب و جابجایی (حرکت) می ­باشند (3).

  اختفاء در فعالیت­های نظامی و اطلاعاتی کاربرد دارد. منظور از اختفاء در فعالیت­های نظامی بخصوص در فعالیت­های اطلاعات رزمی، پنهان شدن فرد یا تجهیزات و تأسیسات نظامی از دید دشمن به وسیلة اختفاء طبیعی (با استفاده از اشیاء مجاور مانند بوته ­ها، علف­ها، درخت ­ها) یا اختفاء مصنوعی (با استفاده از اشیائی مانند تور استتار، پارچه) می­ باشد. در فعالیت­های اطلاعاتی ، تلاش می­ گردد بیشتر از پوشش استفاده شود.

  پوشش کلیه اعمال و اقداماتی است که یک عامل اطلاعاتی برای پنهان نگهداشتن هویت و یا مأموریت خود انجام می­دهد.

  فرق پوشش و اختفاء در فعالیت ­های اطلاعاتی: به لحاظ نظامی اختفا، مخفی شدن از دید دشمن است و پوشش مخفی شدن از تیر دشمن . پوشش می تواند اختفاء هم ، فراهم کند ؛ در صورتی که اختفاء ، شاید نتواند پوشش مورد نیاز را ایجاد نماید .تعیین اختفاء و پوشش در بررسی جنبه های تاکتیکی زمین در فرم های بررسی منطقه عملیات و یا حوزه استحفاظی اهمیت زیادی داشته و در تهیه برآورد های اطلاعاتی کاربرد مهمی دارند.

  از لحاظ اطلاعاتی ، منظور از اختفاء این است که فعالیت پنهانی ، مخفیانه یا دور از دید انجام گیرد؛ مثلاً انجام یک ملاقات در تاریکی شب و یا در یک خانه امن محلی که از دید اشخاص کنجکاو و آنانکه نیاز به دانستن ندارند مصون باشند. در صورتی که منظور از پوشش آن است که فعالیت پنهانی تحت شرایط عادی انجام شود و به ترتیبی اجرا گردد که کاملاً موجه و طبیعی بوده و با محیط اطراف تناسب داشته باشد. مثال شخصی با دوربین با لباس هماهنگ با محیط اطراف ، در حالیکه از دوستش عکس می ­گیرد از محل نظامی عکس­برداری نماید.

  واژه ­های کلیدی: پوشش، اختفاء، اختفاء طبیعی، اختفاء مصنوعی.

  ارجاعات:

  1-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه­ های نظامی. تهران: انتشارات ایران سبز؛ 1386. صفحه 62.

  2-     معین، محمد. فرهنگ فارسی. تهران: نشر سرایش؛ 1383. صفحه 54.

  3-     مردانی شهر بابک، محمد. جمع ­آوری نوین اطلاعاتی و امنیت ملی. تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی؛ 1388. صفحات 92- 90.

نظر شما