You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • ارزیابی خبر      Information Evalvation

  ارزیابی خبر،عبارت است از آزمایش اخبار، به منظور تعیین ارزش اطلاعاتی آن­ها بر اساس سه نکته : 1) مربوط بودن خبر،2) قابلیت و اعتماد به منبع و مأمور ،3) قابلیت قبول خبر (3)

  ارزیابی ، به معنی سنجش وبررسی حدود هر چیز وبرآوردکردن آن وخبر به معنای آگاهی و اطلاع می­باشد (1). ارزیابی خبر ، مرحلة دوم پرورش اخبار است (2). خبر، مطلب خام و تقویم نشده­ای است که ،تا صحت و سقم آن مشخص نشود ارزش ندارد. ارزیابی یعنی، سنجیدن ارزش خبر ودرجة صحت آن و تعیین قابلیت اعتماد منبع و یا مامور آن .در ارزیابی و تعیین صحت و سقم اخبار باید ابتدا خبر دریافتی را ارزیابی کرد و سپس شخص منبع آن را، از نظر درجه اطمینان ودرستی گفتارش مورد بررسی قرار داد (4)

  تعیین درجه ارزیابی خبر:

  هنگامی که اخبار به سایر قسمت­ها توزیع می­شود، لازم است افسر اطلاعات نظریه خود را دربارة ارزیابی این خبر در اختیار گیرندگان بگذارد. افسر اطلاعات از یک درجه ارزیابی تعیین شده استاندارد استفاده کرده و قابلیت اعتماد منبع خبر و مأمور آن را با یک حرف و صحت احتمالی خبر را با یک عدد نشان می­دهد.

  صحت احتمالی خبر:

  تعیین قابلیت اعتماد منبع و مامور :                                         تعیین صحت خبر :  

  1الف کاملا قابل اعتماد است                                             1- کاملاً صحت دارد.

   ب تقریبا قابل اعتماد است                                               2- تقریباً صحت دارد.

  پ معمولا قابل اعتماد است                                              3- معمولاً صحت دارد.

  ت تقریبا قابل اعتماد نیست                                              4- صحت آن مورد تأیید است.

  ث غیر قابل اعتماد است                                                  5- غلط است.

  ج قابلیت اعتماد ، غیر قابل قضاوت است                              6- صحت آن را نمی­توان قضاوت نمود.

  فایده خبر: معلومات تازه­ای است که درآن وجود دارد . مسئله مهمی که باید توجه داشت این است که ، ارزیابی در مورد اخبار ناقص مفید نخواهد بود و مسئول بررسی ودرنهایت مشتریان اطلاعاتی را قانع نخواهد نمود. لذا مسئول بررسی درارزیابی ، باید اخبار تکمیلی را از قسمت جمع­آوری بخواهد. خبر ممکن است صحیح باشد، لیکن مفید نباشد. این خبر، در ارزیابی ارزش ندارد. خبری ممکن است صحیح و خیلی مهم باشد، لیکن ناقص باشد. در این صورت در ارزیابی، قابل ارزش­گذاری نیست و باید اخبار اضافی تکمیلی خواسته شود. در ارزشیابی خبر، بیشترین توجه مسئول بررسی به تجربة خود و میزان اعتماد به منابع و درجه صحت خبر است.

  ارزیابی خبر به قسمت بررسی و در نهایت به سازمان اطلاعاتی این امکان را می­دهد؛ که قسمت جمع­آوری ،پی به ارزش و میزان اطمینان به منابع خود ببرد و میزان فعالیت و توانمندی و مفید فایده بودن اخبار داده شده توسط آنان را معین کند؛ در پرونده­های عملیاتی­شان درج نماید و در نهایت ، بهره­دهی منابع را بررسی کند که آیا از نظر ارزش کاری سود ده هستند یا خیر؟ چون ممکن است مبلغ گزافی برای کسب یک خبر هزینه کنیم و وقتی آن خبر کسب شد، معلوم شود ارزش خبر، آن قدر نبوده است. ارزیابی ، به قسمت جمع-آوری این امکان را می­دهد که منابع خود را از نظر قابلیت و هدایت در کسب خبر، ارزیابی کند.

  کلید واژه ­ها

  خبر، ارزیابی، صحت و سقم، ارزیابی خبر.

  ارجاعات

  1-     معین، محمد. فرهنگ فارسی. تهران: نشر سرایش؛ 1383. صفحات 413 و 64.

  2-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه­های نظامی. تهران: انتشارات ایران سبز؛ 1386. صفحة 75.

  3-     یاوری، منصور. مجموعه دروس تخصصی رسته اطلاعات (2)  ،معاونت آموزش ناجا، 1386. صفحة 45.

  4-     آموزشگاه علمی تخصصی شهید چمران. مجموعة دروس اطلاعات. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1386. صفحات 142 141 112.

  منابع بیشتر

  1-     ناصحی، داود. اطلاعات رزمی. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1387.

  2-     صفرآبادی، ایمان. جاسوسی  و ضد جاسوسی. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1388.

نظر شما