You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • ارزیابی عملیات اطلاعاتی   Operational Evaluation Intelligence

  ارزیابی عملیات اطلاعاتی ، آخرین مرحله از عملیات اطلاعاتی است که ضمن بررسی کلیه فعالیت های انجام شده  برای دستیابی به اهداف مورد نظر ، تمامی عوامل دست اندر کار در عملیات انجام شده و تاثیر آنها را مورد توجه قرار می دهد(1)

  ارزیدن را ، ارزش داشتن ، قیمت داشتن ، بها داشتن ، برابر بودن بهای جنسی یا پولی که در ازای ان داده شود و ارزش ، قدر ، قیمت معنی شده است . براین روال ارزیابی ، یعنی یافتن ارزش چیزی ، عمل تعیین بهای چیزی، تقویم و ارزیاب ،کسی است که ارزش چیزی را معین می کند ، مقوم(2)

  ارزیابی عملیات ، کاری است که بعد از اجرای عملیات انجام می گردد و هدف آن شناسائی نقاط ضعف در اجرای عملیات و بهره برداری از بازخورد ها در اصلاح آن، در مراحل بعدی است . بدیهی است ، برنامه ای که نوشته شده در اجرا می تواند عملا مشکلاتی داشته باشد و یا با مسائل غیر قابل پیش بینی مواجه گردد .

  روش حل مسائل موجود و اجرای عملیات ، بارعایت درصد بالائی ازمحورهای اساسی آن و دستیابی به اهداف تعیین شده دراین ارزیابی ، کنترل می گردد ، در این زمینه فلوچارت عملیات راهنمای عمل خوبی است .(3)

  ارزیابی عملیات اطلاعاتی ، عبارت است از سنجیدن کیفیت فعالیت های انجام شده ، برای رسیدن به اهداف عملیات اطلاعاتی . به اعتباری ، برای ارزیابی عملیات اطلاعاتی می توان آن را به گام های کوچک تر تقسیم کرده و با سنجش کیفیت هر گام به نتیجه کلی در این عملیات دسترسی پیدا کنیم   .

  اهدافی را که عملیات اطلاعاتی دنبال می کند ، عبارتند از : بررسی سیستم جمع آوری اخبار از نظر سازمان و روش کار و کشف نقاط ضعف و اشکالات سیستم و رفع آنها ، بررسی عملیات انجام شده و جزئیات آن از نظر صحت و دقت و تطبیق با طرح مورد نظر ، تفکیک مقولات و مشکلات عملیاتی از اصل خبر و بررسی و ارزیابی آنها توسط سیستم عملیاتی ، کنترل و بررسی عملکرد کلیه عوامل دست اندر کار و موثر در تهیه خبر و ارزیابی تاثیر آنها در صحت خبر ، تعیین درجه اعتماد و اعتبار خبر برای کمک به بررسی اطلاعاتی و ارزیابی خبر  .

  برای ارزیابی عملیات اطلاعاتی ، یکی از ساده ترین روش ها، تهیه چک لیست است . همان طور که در تعریف ارزیابی عملیات اطلاعاتی گفته شد ، این عملیات را ، به مراحل مختلف تقسیم می کنیم و سپس برای هر مرحله یک چک لیست تهیه کرده و کار ارزیابی را با استفاده از آن انجام می دهیم . علاوه براین ، دامنه ارزیابی را به همه انواع عملیات پنهانی توسعه می دهیم . با این نگاه عملیات جمع آوری اخبار از منابع پنهانی و سایر اقدامات پنهان در این زمینه مورد ارزیابی قرار می گیرند (4(

  کلید واژه­ ها

   ارزیابی، عملیات،اطلاعات ، ارزیابی عملیات اطلاعاتی.

  ارجاعات

  1-     کتاب جمع آوری و پرورش اخبار ، معاونت آموزش ناجا ، چاپ اول ، سال 1388 ، ص 94 .

  2-     عمید حسن ، فرهنگ لغات فارسی ، امیر کبیر ، چاپ سیزدهم ، سال 1358 ،ص104 .

  3-     طرح ریزی اصلی در اطلاعات انتظامی ، دفتر تحقیقات کاربردی پاوا ، چاپ اول سال 1393 ،ص265 .

  4-     همان منبع ،ص 266 .

نظر شما