You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • بازجویی جنایی    Criminal Interrogation

  بازجویی جنایی ، یکی از انواع بازجوییها است که با اعتراف متهم به جرم خود، مسئله از نظر بازجو وقسمت مربوط به آن تمام شده محسوب می شود و پرونده امر ،جهت سیر مراحل به مراجع قضایی ارسال می گردد (1)

  بازجو کسی است که از طرف دولت یا رئیس یک اداره مأمور تحقیق و رسیدگی به اموری یا کاری میشود. بازجویی کار و  عمل بازجو و به معنای تحقیق است(2)

  بازجویی به معنی اعم کلمه، عبارت است از جستجو، کشف و جمع-آوری ادله لازم که اتهام و گناه متهمین و یا برائت آنها را ثابت کند. تقسیمبندیهای متعددی از بازجویی به عمل آمده است در یک تقسیمبندی بازجویی به بازجویی اطلاعاتی و جنائی تقسیم میشود.(3)

  در بازجوییهای اطلاعاتی با اعتراف متهم به فعالیتهای ضد امنیتی کار تمام نمی شود و می باید متهم نحوة به دام افتادن، ارتباطات، تکنیکهای اطلاعاتی، انگیزه و همکاران شبه خود و اصولاً آموزش هایی که تاکنون فراگرفته است را به طور مشروح بیان کند ، لیکن چنانچه بیان گردید در بازجوییهای جنایی با اعتراف متهم به جرم، در این مرحله از بازجویی، کارتمام میشود وپرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی فرستاده میگردد.(4)

  ویژگی بازجوئی جنائی در آن است که ، افسر تحقیق مستقیما زیر نظر مقام قضائی کارکرده و بازپرس در جریان روند پیشرفت کار در همه مراحل قرار دارد و درصورت لزوم می تواند؛ درجریان امر دخالت نموده و دست افسر تحقیق را ،در ادامه کار و پیگیری بیشتر پرونده باز بگذارد .

  کلید واژه ها:

   بازجو، بازجویی، بازجویی های اطلاعاتی، بازجویی های جنایی.

  ارجاعات:

   

  1-     یاوری، منصور. مجموعه دروس تخصصی رسته اطلاعات.( ج2 ). تهران: دفتر تحقیقات کاربردی معاونت آموزش ناجا؛ 1386. صفحه 15.

  2-     عمید، حسن. فرهنگ عمید. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر؛ 1374. صفحه 353.

  3-     بیابانی، غلامحسین. هادیانفر، سیدکمال. فرهنگ توصیفی علوم جنایی. تهران: نشر تأویل. 1384. صفحات 107 و 106.

  4-     عربمحبی، احمد. بازجویی و مصاحبه. تهران: معاونت آموزش ناجا. 1374. صفحه 4.

  منابع بیشتر:

  1-     العاملی، علی دعموش. دائرةالمعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی. ج2. ترجمه غلامحسین باقری مهیاری و رضا گرمابدری. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1382.

  2-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: انتشارات ایران سبز؛ 1386. صفحه 144.

  3-     والترز، استن بی. اصول مصاحبه و بازجویی مبتنی بر حرکت-شناسی. ترجمه مهدی جاوید. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1385.

  4-     صفرآبادی، ایمان. جاسوسی و ضدجاسوسی. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1388. صفحه 180.

  5-     آقابخشی، علی و افشاریراد، مینو. فرهنگ علوم سیاسی. تهران: نشر چاپار؛ 1383. صفحه 340.

نظر شما