You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • برگ مسافرت             Leaf travel

  برگ مسافرت ، یکی از اسناد درحکم گذرنامه است و برای مسافرت افرادی که به دلایل سیاسی در ورود و خروج به کشوری نمی توانند از گذرنامه عادی خود استفاده نمایند ، توسط وزارت امور خارجه ، صادر می گردد .وزارت امور خارجه میتواند ؛ در موارد لزوم و ضروری با موافقت وزیر امور خارجه برای کسانی که به مأموریت های خاص اعزام میشوند، به جای گذرنامه، برگ مسافرت صادر نماید. (1)

  اسناد در حکم گذرنامه ،اسنادی هستند که در مواقع خاص و ضروری برای مسافرت اتباع ایران به خارج از کشور و یا بازگشت آنان از خارج به داخل کشور به جای گذرنامه صادر شده و یا برای مسافرت محدود به کشورهای خاص ( در ایام خاص ) صادر می گردد و همراه عکس دارنده آن است . انواع اسناد در حکم گذرنلنه عبارتند از : برگ مسافرت ، برگ بازگشت و پروانه گذر .

  برگ مسافرت ، به دو صورت انفرادی یا دسته جمعی صادر می شود. برگ مسافرت برای اتباع ایرانی توسط وزارت امورخارجه صادر میشود. بنابراین نباید آن را با سند مسافرت اشتباه نمود که توسط اداره کل امور اتباع خارجه ناجا برای پناهندگان سیاسی صادر می گردد (2)

  برگ مسافرت ، برای حفظ امنیت فرد ویا افراد استفاده کننده از آن درارتباط با مقصدمسافرتی که درپیش دارند؛  صادر می گردد .

  کلید واژه ها

   سند مسافرت، برگ مسافرت انفرادی، برگ مسافرت دسته جمعی.

  ارجاعات

  1-     قانون گذرنامه (ماده 9)

  2-     رحمتیراد، محمدحسین. مرزبانی، گذرنامه و اتباع بیگانه. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1374. صفحه 219.

  3-     مکتبداری، فردین- روئین، محمدجواد و صبوری، رضا. امور گذرنامه. تهران: دانشگاه علوم انتظامی و معاونت آموزش ناجا؛ 1385. صفحه 18.

  منبع بیشتر      

  1- گروهی از کارشناسان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا. مجموعه دروس تخصصی اطلاعات (1). تهران: معاونت آموزش ناجا. 1389. صفحه 195.

نظر شما