You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • دیدگاه      hide-Out

  محلی است که از آن طریق هدف اطلاعاتی تحت نظر گرفته می شود. به عبارتی دیگر دیدگاه محلی است که مراقبت سوژه ازطریق آن صورت میگیرد و ممکن است به صورتمحصور، پوششی یا باز باشد (1)

  مهم ترین عضو بدن که در اجرای عملیات مراقبت نقش ایفا می-کند چشم است؛ به عبارت دیگر دیدگاه یک وضعیت از مراقبت است و به محلی اطلاق میشود که دیده بان یا عنصر اطلاعاتی از آنجا مراقبت و نگاهبانی میکند و به عبارت دیگر؛ محل چشم انداز و منظره است(2). یکی از عوامل مهم در اجرای مراقبت موفق، انتخاب دیدگاه یا پست مراقبت ثابت مناسب است تا از طریق آن بتوان هدف را تحت نظر قرار داد و کلیه حرکات وی را کنترل نمود(2). اگر یک محل مناسب برای انجام مراقبت ثابت انتخاب شود به طور قطع عملیات بعدی با موفقیت غیر منتظرهای رو به رو خواهد بود. گاهی تنها با انجام مراقبت، بخش اعظمی از آنچه که به عنوان درخواستهای یک مرجع مطرح گردیده، برآورده میشود؛ بنابراین توجه به انتخاب دیدگاه مناسب برای اجرای صحیح و بکارگیری روش درست مراقبت بسیار لازم و ضروری است(2(

  . به طور کلی یک دیدگاه مناسب بایستی شرایط زیر را داشته باشد تا مأموریت با موفقیت انجام گیرد.

  1-     داشتن دید کافی روی هدف یا سوژه؛

  2-     متناسب بودن با منطقه و محیط؛

  3-     سهولت رفت و آمد به دیدگاه؛

  4-     امکان برقراری ارتباط با مرکز و سایر اعضای شبکه(1)

  5-     حتی المقدور امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل گرمازا، سرمازا، آب و غذا، لباس، دوربین عکاسی و فیلم برداری، شبکه ارتباطی مانند بی سیم و تلفن همراه، دستشویی و آنچه لازمۀ عملیات مراقبت است باید در دیدگاه فراهم کنیم تا در اجرای مراقبت طولانی مدت، خلل و اشکالی ایجاد نشود.(2)

  استقرار گروههای تعقیب به ویژه گروههایی که از وسایل نقلیه به عنوان دیدگاه و برای انجام پست مراقبت ثابت استفاده میکنند از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است که محل دیدگاه با حساسیت و دقت شناسایی و مشخصص گردد تا گروهی که با پوشش مناسب در حال کنترل سوژه است مورد شک قرار نگیرد(3(

  کلید واژه ها

  دیدگاه، مراقبت از سوژه، گروه مراقبت.

  ارجاعات

  1-     گرمابدری، تقی. طرح ریزی اطلاعات انتظامی. دانشگاه علوم انتظامی، تهران، 1386،صص74و48.

  2-     سلیمی، حکمت اله. تعقیب و مراقبت. دانشگاه علوم انتظامی، مع آموزش، 1387، صص36-33

  3-     رپ، برت. تعقیب و مراقبت. دانشگاه علوم انتظامی، مع آموزش، 1385، ص105.

نظر شما