You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • ارتباطات بین سازمانی پلیس communication Interorganizational police      

   

  ارتباطات بین سازمانی به ارسال پیام ها در سطح سازمانها اشاره دارد؛ یعنی تبادل و رد و بدل شدن پیام از یک سازمان به سازمان دیگر. مثلا سازمان پلیس با قوۀ قضاییه یا وزارت کشور.

  ارتباطات بین سازمانی به این امر توجه دارد که چه سازمانی ، در چه موردی (محتوای پیام)، از چه طریقی (یا از چه کانال یا مجرایی)، به چه میزان و در چه سطحی (فرد، دو نفر، گروه، سازمان) با سازمان دیگر ارتباط دارد(1). «ارتباطات بین سازمانی(2) » اگر چه مفهومی است که با مفاهیم دیگری مانند «همکاری بین سازمانی»، «هماهنگی بین سازمانی»، «روابط بین سازمانی (3)»، «تعامل بین سازمانی» و «مشارکت بین سازمانی» یکی انگاشته شده و گاه به جای آنها به کار میرد، با این وصف با آنها  متفاوت است(4).

  در عین حال کاربرد آن نیز به علل گوناگون بسیار سخت و دشوار است؛ زیرا این مفهوم به حوزه‌های گوناگون تعلق داشته و نظریه‌های مختلفی مانند اقتصادهای هزینه سود(5)، نظریههای قراردادهای ناتمام (6)، نظریه اقتباسی(7) و نظریه منبع وابستگی(8) مرتبط بوده است (ابراهیم، 2008). ارتباطات بین سازمانی، فرآیندی (عمودی، افقی، مورب، بالا و پایین، رسمی یا غیررسمی) است که طی آن، سازمانی برای اخذ اطلاعات(9)، انتقال پیام به دیگر سازمان‌ها و نیز هماهنگی و یکپارچه سازی و ایجاد زمینه مشترک برای فعالیت، و در نهایت افزایش بهره وری به کار می‌گیرد (10). «جرالد ام. گولدهابر» ارتباطات بین سازمانی را فرآیند ایجاد و مبادلۀ پیام‌ها در درون شبکه‌ای از روابط به‌هم‌پیوسته(11) برای مقابله با ناامنی محیطی(12) تعریف کرده است .

  ارتباطات بین سازمان‌ها برای پلیس، مزیت‌های فراوانی از جمله کسب منابع اطلاعاتی، حفظ و ارتقای مزیت‌های رقابتی پایدار، کسب سهم بیشتر از مخاطبان جامعه، کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید امنیت و نظم و ترغیب مشارکت اجتماعی در امنیت، دارد. از این منظر ارتباطات بین سازمانی به عنوان یکی از با ارزش-ترین منابع سازمان تلقی می‌شود که هر سازمانی ناگزیر از توجه برای غلبه بر شکست ها و کسب پیروزی‌هاست. برای مثال ارتباط میان پلیس با وزارت خارجه و اطلاعات، منافع فراوانی در کسب اطلاعات و نظارت بر اتباع بیگانه خواهد داشت.

  مطالعۀ «ارتباطات بین سازمانی» از این بابت که سازمان‌ها هرگز به تنهایی عمل نمی‌کنند و همیشه در ارتباط متقابل با یکدیگرند و از آنجا که ارتباطات بین سازمانی نخستین وظیفه مدیریت برنامه‌ریزی قلمداد شده(13) و امروزه ارتباطات بین سازمانی جزء مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظامی به ویژه در محیط های پیچیده و آشفته است(14)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(میر، 1995). ارتباطات به باور بارنارد (1938)، قلب سازمان، در نزد کتز و کان (1978) روح و اساس سازمان، به اعتقاد کامب (1990) کانون و مرکز سازمان‌ها، تداوم بخش آن، و بالاخره به زعم موهان (1993) داروی همه دردهای سازمان‌هاست(15 )

  اشکال گوناگونی برای ارتباطات بین سازمانی پلیس وجود دارد؛ برای نمونه، با توجه به اهداف سازمانی، ساختارها و تشکیلات سازمان، مأموریتها و وظایف سازمان، حیطۀ عمل و اختیارات سازمان، نوع فعالیت، میزان قدرت هر یک از سازمان‌ها، سبک ارتباط، کانال‌های ارتباطی، مضمون یا محتوای سازمان‌ها، و میزان رسمیت سازمان. ارتباطات بین سازمانی را می‌توان به انواع مختلفی دسته بندی کرد(16).  برای مثال ارتباطات میان سازمان پلیس با سازمان های غیر رسمی (سمنها یا سازمان های مدنی) که یکی با ساختار بسیار تشکل یافته و رسمی است  و دیگری سازمانی داوطلبانه و کم ساخت یافته، است.

  سازمان ناجا با توجه به اهداف و وظایف خود با سازمان های مختلفی مانند وزارت اطلاعات (دربارۀ مقابله و مبارزۀ قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت-هايي كه مخل امنيت كشور و نیز حفاظت از مسئولان و شخصيت هاي داخلي و خارجي)، شوراي عالي امنيت ملي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (حراست از اماكن ، تـأسيسات، تجهيزات و تسهيلات طبقه بندي شدۀ غير نظامي و حفظ حريم آنها)، قوۀ قضاییه (به عنوان ضابط قوه قضایيه) و غیره در ارتباط است.

  ارتباطات بین سازمانی پلیس با سایر سازمان های رسمی و غیر رسمی هنگامی موفق خواهد بود که: تاریخچه ای موفقیت آمیز از همکاری و همیاری میان سازمان‌های مرتبط وجود داشته باشد(17)؛ رهبری گروه ارتباطات بین سازمانی به سازمان یا شخصی واگذار شود که توانا باشد؛ اعضای شرکت کننده در ارتباطات ترکیبی مناسب باشند؛ توانایی دست یافتن به توافق میان آنها وجود داشته باشند؛ از انواع مجاری ارتباط رسمی و غیر رسمی، سنتی و نوین به رفع موانع و مشکلات سود ببرند؛ ساختار باز، همیارانه و انعطاف پذیر و امکان ایجاد ارتباط بین سازمان‌ها وجود داشته باشد؛ و پیش از انجام کار (پیش خورد) و بعد از آن ارزیابی مداوم از کارها (بازخورد) صورت گیرد(18) 

  کلید واژه ها

   ارتباطات بین سازمانی پلیس، ارتباط با سازمان های رسمی و غیر رسمی.

  ارجاعات

  1-      دعایی، 1372؛ لیتل‌جان، 1384، صص 687 – 692 ؛ مک کوایل، دنیس و ویندال، سون . مدلهای ارتباط جمعی. ترجمه گودرز میرانی. تهران: دفتر پژوهش های رادیو، 1388، صص 26 – 27.// دعایی، حبیب‌الله. ارائه الگوی ارتباطات سازمانی مناسب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران. پایان‌نامه دکترای مدیریت دانشکده علوم انسانی و علوم اداری و مدیریت دانشگاه تهران، 1372.

  2-      interorganizational relationships (IORs)

  3-      relationships organizations

  4-      آقاجانی، حسنعلی . هماهنگی: درون سازمانی و برون سازمانی. مازندران: دانشکده اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، 1388.

  5-      transaction cost economics

  6-      incomplete contracts theory

  7-      adoption theory

  8-      resource dependence theory

  9-      شریف‌زاده، فتاح و غلامرضا سهیلی‌راد. بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در اثر بخشی نظام تصمیم‌گیری در شرکت برق منطقه‌ای فارس و شرکت‌های وابسته. مدیریت و توسعه. 1382،  شماره 19.

  10-  رابینز، استیفن پی. تئوری سازمان (ساختار،طراحی،کاربردها).  ترجمه سید مهدی اعرابی. تهران: بی نا، 1385.

  11-  Interdependent Relationships

  12-  Environmental Uncertainty

  13-              Bernard, Chester (1983) The function or executives. Cambridge: Harvard University Press.Construction Innovation 5 (3): 159–177.

  14-  زبردست، 2006؛ هال، ریچارد اچ. سازمان: ساختار، فرآیند و راه آوردها. علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1384، ص 279.

  15-  هال، 1384: 278 و 281). هال، ریچارد اچ.  همان، صص 278 و 281.

  16-  ساسمن، جوزف مارتین . دورنمای سیستم حمل و نقل هوشمند (ای - تی - اس).  ترجمۀ حسین موسویون. تهران: دانشگاه علوم انتظامی، 1388.  Hardy, Cynthia, Nelson Phillips and T. Lawrence.)1998(. “Distinguishing Trust and Power in Interorganizational Relations: Forms and Facades of Trust.” Pp. 64-87 in Trust Within and Between Organizations: Conceptual Issues and Empirical Applications, edited by Christel Lane and Reinhard Bachmann. Oxford: Oxford University Press.

  17-  ویندال، سون و بنو سیگنایتزر، و جین اولسون. کاربرد نظریه های ارتباطات (مقدمه ای بر ارتباطات برنامه ریزی شده).  ترجمۀ علیرضا دهقان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1376، ص 114.

  18-  ویندال، سیگنایتزر و اولسون. همان.

نظر شما