You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • معرف:

  1- معادل انگلیسی:make  someone  talk

  2- تعریف: زيرپاكشي يكي از روش‌هاي بازجویی است و عبارت‌است ‌از كسب اطلاع از شخص مورد نظر به ‌نحوي كه وی به هيچ ‌وجه به ‌منظور اصلي زيرپاكشي‌كننده (از نظر موضوع و بهره‌برداري از مطالب مزبور) آگاه نشود. از اين روش در زندگي عادي نيز به‌منظور به‌دست آوردن اطلاعات مورد نظر توسط اشخاص استفاده مي‌شود (1).

  متن:

  زیرپاکشی عبارت است از یک نوع کسب خبر و اطلاعات با ایجاد روابط دوستانه و بیان مطالبی که مورد علاقه طرف مقابل باشد، جهت رسیدن به خواسته مورد نظر (2).

  موارد استفاده از زيرپاكشي:

  1. كسب اطلاع در مورد هدف يا سوژۀ موردنظر؛

  2. تكميل اطلاعاتي كه قبلاً دربارۀ موضوع خاصي موجود بوده؛

  3. تأييد يا رد اطلاعات موجود؛

  4. پي‌بردن به ميزان اطلاعات و معلومات شخص مورد نظر؛

  5. شناسايي افرادي كه به‌نحوي از انحا با شخص مورد نظر تماس و ارتباط دارند؛

  6. پي ‌بردن به خصوصيات فرد مورد نظر (3).

  فواید زيرپاکشی:

  به‌ندرت اتفاق مي‌افتد كه از طريق زيرپاكشي بتوان به اطلاعات دقيق و مشخص دست پيدا كرد؛زیرا شخصي كه اين كار را انجام مي‌دهد، قادر نخواهد بود راجع به موضوع موردنظر خود صریحاً وارد مذاكره شود و مجبور است آن‌قدر بحث نمايد تا نكات مبهم براي وي روشن شود. از زيرپاكشي مي‌توان تا حدي انتظار داشت كه اطلاعات مفيدي به‌طور جسته و گريخته در موارد مختلف به شخص زيرپاكشي‌كننده بدهد.

  واژگان کلیدی:

  زیرپاکشی، کسب خبر، فریب، بازجویی.

  ارجاعات:

  1- کاظمی، یوسف و احمد، علی اکبر. مصاحبه و بازجویی فنی، یوسف کاظمی. تهران: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معاونت آموزش ناجا. ص 42.

  2- گرمابدری، تقی. طرح ریزی اطلاعات انتظامی.تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛1386. ص 79

  3-گیسلی، اچ و گاد، جانسون. روانشناسی بازجویی­ها، اعترافات و شهادت. ترجمه ناصر بلیغ.تهران: انتشارات دانشکده امام باقر (ع)؛1386.

  گروه ارائه دهنده  مقاله:  

  "اطلاعات و امنيت"

نظر شما