You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  مدار اطلاعاتی   Intelligence  circuit

  «تولید اطلاعات عمدتاً در ادبیات اطلاعات به مانند فرایندی تناوبی معرفی می‌شود و با توجه به اصطلاحات مدار اطلاعات تبیین می‌گردد. مدار اطلاعات درواقع فرایندی است که داده‌های مورد نیاز از طریق آن مشخص و جمع‌آوری و به محصول اطلاعاتی تبدیل می‌شود و دراختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد (1).

  هدف نهایی کلیه فعالیت­های اطلاعاتی به کار بردن اطلاعات است. فرمانده ناجا به منظور اتخاذ تصمیم صحیح، دقیق و به موقع جهت هدایت عملیات و جلوگیری از غافلگیر شدن بایستی اطلاعات لازم در مورد سه عامل مجهول یعنی نیروهای متجاوز، اوضاع و شرایط جوی و منطقه عملیات شهری و خارج از شهر را در اختیار داشته باشد. سازمانی که این اطلاعات را جهت ارائه به فرمانده بایستی تهیه و آماده نماید، سازمان اطلاعات در هر رده فرماندهی است. فعالیت­هایی که به منظور تهیه اطلاعات انجام می­گیرد، مراحلی را طی می­نماید که به مجموعه این مراحل مدار اطلاعاتی گفته می­شود. بنابراین مدار اطلاعاتی عبارت است از عملیات مداومی که برای اجرای ماموریت و یا نیل به هدف­های ملی انجام می­گیرد (2).

  مدار اطلاعات در چهار مرحله به شرح زیر می باشد:

  1.     طرح‌ریزی و هدایت تلاش جمع‌آوری اخبار؛

  2.   جمع‌آوری اخبار؛

  3. پرورش اخبار؛

  4.      توزیع و استفاده از اطلاعات حاصله.

  مدار اطلاعات در مبادی مدیریتی تحت عنوان چرخۀ اطلاعات به شرح زیر کاربرد دارد:

  1. داده‌ها (اخبار)؛

  2.    گردآوری داده‌ها (جمع‌آوری اخبار)؛

  3.    پردازش (پرورش اخبار)؛

  4.   ستاده (اطلاعات)؛

  5.    دریافت‌کننده (مشتری)؛

  6.   تصمیم- اقدام؛

  7.  نتیجه- بازخورد (3).

  کلید واژه ها

   مدار اطلاعاتی، جمع آوری اخبار، پردازش اطلاعات، دریافت کننده.

  ارجاعات:

  1-     ناصحی، داود. طرح‌ریزی مقدماتی در فرماندهی انتظامی استان تهران. دفتر تحقیقات کاربردی- پلیس امنیت عمومی. ناجی نشر؛ 1390. ص 61.

  2-     گرمابدری، تقی. طرح ریزی اطلاعات انتظامی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛1386. ص 96.

  3-     متفکر، حسین. جنگ روانی. قم: زمزم هدایت؛1387. صص 141-138.

   

نظر شما