You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • ارتباطات پنهانی     Covert Communications

  ارتباطات پنهانی، عبارت است از روش هائی که یک سازمان اطلاعاتی ، برای ارسال پیام ها، مدارک، علائم به منابع و مامورین خود اتخاذ می نماید، به نحوی که حریف و عوامل غیرمجاز هیچ  اطلاعی از چگونگی آن ، کسب ننمایند (1).

  ارتباط پنهانی: در یک شبکه اطلاعاتی ، ارتباط بین منبع و یا مامور با افسر اطلاعاتی که آنها را کنترل و هدایت می کند می باشد و این ارتباط در فعالیت های برون مرزی و فعالیت های درون مرزی در مناطق آلوده و در مقابله با شبکه های سازمان یافته ، می تواند برای طرفین ارتباط ، خطرناک بوده و به همین منظور برای حفاظت از منبع یا مامور و همچنین مامورین سازمان اطلاعاتی و کل شبکه باید با رعایت اصول فعالیت های پنهانی ، صورت پذیرد. همه هیجان ناشی از خواندن رمان های جاسوسی و تماشای فیلم های سینمائی مربوط به نقش هائی مثل جیمز باند، عملا مربوط به این بخش ازفعالیت های پنهانی می باشد (2). این ارتباط ، باید طوری طراحی و اجرا گردد که همواره رده مافوق ، در آن پنهان بماند و با توجه به اهمیت آن که ، اساس فعالیت های پنهانی را تشکیل می دهد ؛ باید از اصول زیر تبعیت نماید: ارتباط پنهانی تحت پوشش و در اختفاء انجام گردد؛ ارتباط پنهانی ، باید مداوم باشد؛ این ارتباط باید در حد لزوم ، سریع باشد؛ پیام ها در ارتباط پنهانی باید به طور صریح و روشن واصل گردند؛ ارتباط پنهان ؛ باید دو طرفه باشد؛ ارتباط پنهان باید با شرایط و محیط و اوضاع فرستنده پیام و گیرنده آن ، متناسب باشد؛ ارتباط پنهان باید برای شئی و اشیائی که طی آن ارسال می گردند متناسب باشد.

  خطوط ارتباطی، وسیله ای است که با استفاده از آن ارتباط پنهانی بین عوامل اطلاعاتی و منابع و مامورین تابعه آنها در یک شبکه اطلاعاتی مقدور می گردد. انواع خطوط ارتباطی عبارتند از: خطوط ارتباطی منظم، خطوط ارتباطی فرعی، خطوط ارتباطی احتیاط ( یدکی )، خطوط ارتباطی خطر.

  خطوط ارتباطی منظم، خطوطی است که به نیازهای ارتباطی یک شبکه پنهانی و به بخشی از این نیازها ، پاسخ می دهد.

  خطوط ارتباطی فرعی، خطوطی است که در بعضی موارد ، به جای خطوط منظم مورد استفاده قرارمی گیرد. موارد استفاده از خطوط ارتباطی فرعی عبارتند از: وقتی در استفاده از خطوط منظم مشکلی احتمال داده شود ؛ تقلیل میزان کار خطوط منظم؛ به منظور جلوگیری از عادت.

  خطوط ارتباطی احتیاطی ( یدکی ): یک خط احتیاطی است که فقط توسط رده مافوق ، در شبکه پنهانی هنگامی که خط ارتباطی مناسبی وجود نداشته باشد، برای برقراری ارتباط با رده مادون ، مورد استفاده قرار می گیرد.

  علامت، عبارت است از یک نشانه قراردادی توام با سیستم های ارتباطی غیرفنی ، برای مبادله پیام مورد نظر. علائم ارتباطی ،قراردادی بوده وسلامت ارتباط بین بازیگران دریک شبکه اطلاعاتی را ،تامین می نماید. انواع علائم ارتباطی ، عبارتند از: علامت شناسائی، علامت تامینی، علامت خطر، علامت شروع به کار.

  علامت شناسائی، این علامت ، برای شناسائی دو طرف ارتباط در یک ارتباط پنهانی ، به کار می رود.

  علامت تامینی، علامتی است که بین افراد یک شبکه اطلاعاتی ، برای اطمینان از سلامت محل ملاقات و تاکید بر این نکته که هیچ کدام از طرفین در طول مسیر برای ملاقات مورد تعقیب نبوده اند و ارتباط بی خطر خواهد بود.

   علامت خطر، علامتی است که به منظور آگاه ساختن اعضای شبکه اطلاعاتی از وجود خطر احتمالی ، به کار می رود. این علامت ، می تواند شامل دو قسمت باشد: اول ) وجود خطر و دوم ) رفع خطر. برای اعلام خطر می توان از ابزار مختلفی مثل تلفن، بی سیم و غیره ، استفاده کرد.

  علامت شروع به کار: علامتی است که طبق قرار قبلی برای اعلام مساعد شدن شرایط برای اجرای عملیات مورد نظر در یک سازمان اطلاعاتی بین شبکه اطلاعاتی مستقر در صحنه و محیط عملیاتی و سازمان متبوع ، رد و بدل می گردد.

  تدابیر ارتباطی، عبارت است از روش هائی برای جلوگیری از برقراری ارتباط بین دو نفر از اعضای شبکه اطلاعاتی با استفاده از واسطه ها. این واسطه ها، می توانند شخص، شئی و مکان باشند. انواع تدابیرارتباطی عبارتند از: ارتباطات متکی بر اساس اشخاص، ارتباطات متکی براساس وسائل و ابزار فنی و الکترونیک.

  ارتباطات متکی براساس اشخاص ، که در آن از عوامل انسانی به عنوان رابط استفاده می شود .

  ارتباطات متکی براساس وسایل و ابزار فنی و الکترونیک ، که در آن از یک دستور کار مخابراتی کارآمد برای برای برقراری ارتباط رادیوئی استفاد می شود .  (3).

  کلید واژه ها

   ارتباطات، پنهان، سازمان اطلاعاتی.

  ارجاعات

  1 اصول عملیات پنهانی، رکن دوم ستاد ژاندارمری، سال 1355، ص2.

   2 جزوه آموزشی ساحفاجا،سال 1359،ص 1.

   3 واژه نامه اداره کل اطلاعات، ص 1.

   

   

نظر شما