You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  اطلاعات بیوگرافی    Picture information 

  اطلاعات بیوگرافی، اطلاعاتی است در باره خصوصیات، نقاط ضعف و قوت شخصیت های برجسته کنونی و احتمالی کشورهای هدف ، به نحوی که در سیاست کلی آن کشور ها موثر باشند (1).

  بیو گرافی ( biography ) را، زندگی نامه، شرح حال، زندگی نامه نویسی معنی کرده اند (2).  پلیس برای اداره انتظامی جامعه  رفتارهای فردی و جمعی آحاد آن را ،  مورد مطالعه قرار می دهد. در رفتارهای فردی ، ما با شخصیت افراد سرو کار داریم به اعتباری به شناخت شخصیت فردی اشخاص ، علاقمند هستیم. در تعریف شخصیت ، گفته می شود: « شخصیت، تالیف عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است؛ که به طور اساسی ، تعیین کننده رفتار فرد است. شخصیت تشکیل می شود از عادت ها، گرایش ها و سایر خصوصیاتی، که منشاء آنها هرچه باشد، به مقتضای آنها رفتار یک فرداز رفتار فرد دیگرمتفاوت می گردد. شخصیت شکل پذیرفتن و نحوه رفتار فرد است ؛ که در حین عمل متقابل با دیگران ، تکوین پذیرفته است.

  رفتار فرد، از آن جهت مورد توجه قرار می گیرد، که در عمل متقابل اجتماعی ، به منصه ظهور می رسد. این رفتار اجتماعی را بر حسب نقش های اجتماعی افراد ، می توان به طرزی ثمر بخش تجزیه و تحلیل نمود. عناصر اساسی تشکیل دهنده نقش های اجتماعی،که معین کننده رفتار اجتماعی شخصیت می باشند؛ برخی از عوامل زیستی و روانی هستند، که بر رفتار اجتماعی تاثیر می گذارند. این عوامل ، عبارتند از: سلسله اعصاب مرکزی، دستگاه غدد داخلی، فعل و انفعالات متابولیک، سوائق، اختلالت جنسی، فرایند بلوغ، هرگونه خصوصیت زیستی فردی، که به اعتباری در حکم چارچوبی قرار دارند که رفتار اجتماعی در محدوده آن ، پدید می آید». نقش ها، انگاره های عمل متقابل هستند؛ که بر محور آنها رفتار اجتماعی سازمان می پذیرد و همچنین نقش ها انگاره های رفتار متقابل هستند، که میان اشخاص دست اندرکار، عمل می کنند. شخصیت افراد را، می توان برحسب نقش های اجتماعی افراد نسبت به یکدیگر، مورد مطالعه قرار داد (3).

  بیوگراف را، شرح حال نویس، نویسنده شرح حال کسی، تذکره نویس  و بیوگرافی را، شرح حال نویسی، شرح احوال،تذکره،شرح سوانح زندگانی کسی وزندگی نامه ، معنی کرده اند (4). اطلاعات بیو گرافی، شرح حال افرادی است که درحوزه استحفاظی فرماندهی انتظامی زندگی می کنند واین فرماندهی ، باید پاسخ گوی استعلامات مربوط به آنان از هر لحاظ ، باشد.    

  جامعه پذیری،که ازاوان طفولیت آغاز می شود فرایندی است که توسط فرد بافراگیری گرایش ها، اندیشه ها و انگاره های رفتار مورد پسند جامعه ، از طریق تماس با دیگران و نقش هائی را که تعیین کننده رفتار اجتماعی اوست و با پایگاه وی در گروه های مختلف اجتماعی انطباق دارد ، بر عهده می گیرد. در جامعه پذیری است که شخصیت فرد تکوین می پذیرد (5). شناسائی نقش و موقعیت افراد در جامعه و در زندگی ، با جمع و مردم شکل می گیرد و می تواند قابل بهره برداری باشد. در اطلاعات بیوگرافی هم ، ما نقش افراد را در میان جمع مطالعه کرده و برآورد می نمائیم.

  کارت بیوگرافی، یکی از ابزار ثبت در اطلاعات و یک خلاصه وضعیت انفرادی سوژه های مورد نظر در این سازمان می باشد؛ که آخرین وضعیت آنان را تا به امروز ، به صورت زمان بندی شده ، ارائه می نماید.

  در اطلاعات بیوگرافی، آخرین وضعیت سوژه های مورد نظراز لحاظ مشخصات سجلی، جسمانی ، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین عکس و فعالیت های آنان تا کنون گردآوری می گردد  و افسراطلاعات انتظامی، درلحظه قادر به پاسخگوئی به نیازهای فرماندهی اطلاعات بیوگرافی فرمانده متبوع خود می باشد.  

  در این رابطه استفاده از کارت بیوگرافی و یا فایل بیوگرافی افراد، در دوصفحه  که در صفحه اول همه مشخصات پنجگانه سوژه به همراه عکس و در صفحه دوم اخبار واصله در باره سوژه با ارزیابی و نظریه افسر اطلاعات درج می گردند (6).

  کلید واژه ها

   بیوگرافی، اطلاعات، خصوصیات.

  ارجاعات

  1 اصول و مبانی اطلاعات، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا، چاپ اول، سال 1390، ص 176.

  2   باطنی محمد رضا، فرهنگ انگلیسی، فرهنگ معاصر ، چاپ دوم، سال  1377، ص 75.

  3   روسک جوزف، وارن رولند، مقدمه ای بر جامعه شناسی، کتابخانه فروردین، چاپ سوم، سال 1369، ص35 -  37.

  4   عمید حسن،فرهنگ فارسی، چاپ سیزدهم، سال 1358، ص 245.

  5 - روسک جوزف، وارن رولند، مقدمه ای بر جامعه شناسی، کتابخانه فروردین، چاپ سوم، سال 1369، ص38.

  6 جزوه درسی پرورش اخبار.

   

نظر شما