You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • اطلاعات ترتیب نیروی عوامل تهدید     Information On the Enemy

  اطلاعات ترتیب نیرو،علم برشماری واندازه گیری و برآوردتوان ومقدورات ومحدودیت های دشمن یا عوامل تهدید است.این علم به شدت تحت تاثیر مقادیر و کمیت های ریاضی و آماری است (1).

  ترتیب نیرو، اطلاعات جامعی است از ساختار سازمان یک یگان و رابطه بین عوامل آن از هر لحاظ؛ که با شناخت آن ، پی به چگونگی ساخت آن خواهیم برد. این اطلاعات  به عنوان یکی از شعب اطلاعات نظامی، روش شناخت دشمن و عوامل تهدید است در هر شکلی که باشند. همچنین قابل بهره برداری در اطلاعات انتظامی و اطلاعات مرزی هم می باشد و باید از آن به نحو مطلوب استفاده گردد.

  اهداف اطلاعات ترتیب نیروعبارتند از: شناسائی نیروهای مسلح کشورهای همسایه از هر لحاظ ، برای احراز آمادگی نیروهای مسلح خودی در دفاع از کیان حکومت اسلامی در زمان و مکان مناسب، شناسائی یگان های مرزی کشورهای همجوار برای بهره برداری از آن در توسعه همکاری ها و تعاملات مشترک مرزی، حل مشکلات مرزی در شرایط حسن تفاهم، مقابله به مثل به موقع برای رفع شبهه ها و سوء تفاهم های احتمالی، شناسائی یگان های انتظامی کشورهای همجوار برای تنظیم تعامل با اتباع کشورهای همجوار در داخل کشور، به عنوان یک حق مشروع در دفاع از منافع اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران، شناسائی عوامل تهدید در امور امنیت برون مرزی از ناحیه افراد غیرنظامی و یا شبه نظامی تبعه کشورهای همسایه، که می توانند تحت حمایت یگان های مرزی کشورهای همسایه باشند و یا نباشند - ، شناسائی عوامل تهدید در امور امنیت داخلی از ناحیه افرادی که ظاهرا در تابعیت کشور خودی می باشند و می توانند مورد حمایت کشورهای همسایه باشند یا نباشند، شناسائی عوامل جرائم سازمان یافته و مافیائی که در غالبا در مناطق مرزی به انحاء مختلف شکل گرفته و با سازماندهی های پیچیده و هزینه های ناشی از فعالیت های خلاف قانون وخلاف منافع ملی برای خود حاشیه امنیت ورانت های سازمانی وسهمیه ای ، فراهم می سازند (2).

   سون تزو ( SUN Tezu ) می گوید: « دشمنت را بشناس و خودت را هم بشناس، در این صورت می توانی در صد نبرد درگیر شوی و حتی در یکی هم شکست نخوری ». وی در جای دیگری می گوید: « تصمیم در مورد به کار بردن عده ها ، باید بازاء محاسبه نقاط ضعف و قوت به دست آمده از دشمن اتخاذ گردد، پس از این محاسبه و برآورد وضعیت است که شما می توانید در نهایت شدت و چابکی ، نقاط و مواضع ضعیف دشمن را مورد حمله قرار دهید » (3).

  ضرورت اطلاعات ترتیب نیرو ، دراولویت اول- تعیین ترتیب نیروی یگان های انتظامی کشورهای همجوار و همچنین تعیین ترتیب نیروی یگان های نظامی کشورهای همسایه که در استان های مرزی و در نزدیکی مرز مستقرهستند ، می باشند. در اولویت دوم- تعیین ترتیب نیروی عوامل جرائم سازمان یافته در استان های مرزی و همچنین استان های داخلی می باشد ..

   اهمیت اطلاعات ترتیب نیرو، در آن است که یگان های مرزبانی کشور جمهوری اسلامی ایران بدون اطلاعات و آگاهی و شناخت از اطلاعات ترتیب نیروی یگان های مرزبانی کشورهای همسایه و یگان های نظامی این قبیل کشورها ، برآورد درستی از اوضاع در کشور های همجوار نخواهند داشت.

   اطلاعات ترتیب نیرو، با اطلاعات انتظامی هم در ارتباط است. استفاده از آموزه های این اطلاعات در اطلاعات انتظامی هم می تواند کاربرد داشته و مورد استفاده قرار بگیرد. مبادی تابعه اطلاعات انتظامی هم می توانند در دفاتر اطلاعاتی و همچنین در فایل ها و سوابق اطلاعاتی خود ، اطلاعات مربوط به ترتیب نیروی های نظامی کشورهای همجوار و عوامل تهدید امنیتی سوژه مبادی اطلاعاتی دیگر را ، که  کسب کرده اند  و در اختیار مبادی ذی ربط آن قرار دهند.

   برای پاسخ گوئی به نیازهای اطلاعاتی نیروی انتظامی در خصوص شناخت هویت و سازمان وچگونگی فعالیت های عوامل تهدید درهرشکل آن مواردی شامل:  کلیات،  عامل هویت و سازمان، عامل نحوه توزیع در حوزه استحفاظی و مسیرهای اجباری تردد و محل های استقراردر آن ، عامل استعداد آنها از هر لحاظ، عامل تعیین روش های فعالیت آنها و شگرد های موجود، عامل آموزش و مهارت آنها در اجرای عملیات خلافکارانه، عامل چگونگی پشتیبانی های مالی و تجهیزات مورد نیاز و روش های آن و...، عامل تعیین کارآمدی آنها ار هر لحاظ، عوامل متفرقه ( سایر امورخارج از موارد فوق الذکر ) مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و به محاسبه شرایط جغرافیائی و تاثیرات شرایط جوی به شکل برآورد اطلاعاتی در اختیار فرماندهان انتظامی و مدیران تابعه و مقامات سیاسی قرار داده می شود  (4). 

  کلید واژه ها

   ترتیب نیرو، اطلاعات، عوامل تهدید.

  ارجاعات

  1   رفیعی بهزاد، اطلاعات رزمی، دافوس نزاجا، چاپ اول، سال 1366، ص 247.

  2 اطلاعات ترنیب نیرو، معاونت آموزش ناجا، چاپ اول، سال 1386، ص 20.

  3 تزو سون، هنر جنگ، اداره عقیدتی سیاسی سماجا، سال 1358، چاپ اول، ص116 -301.

  4 جزوه درسی اطلاعات ترتیب نیرو.     

   

   

   

   

   

نظر شما