You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • آمادگی رزمی یگان های انتظامی   Combat readiness 

  آمادگی رزمی، عبارت است از رابطه بین استعداد اولیه یک یگان اعم از نظامی و یا انتظامی با آموزش آن (1).

  آمادگی یعنی ساختگی، آراستگی، آماده و مهیا بودن. این واژه در مقابل غفلت قرار دارد به معنی بی خبری، فراموشکاری. یگان های نظامی و انتظامی در اجرای ماموریت های محوله خود، وظیفه حفاظت از منطقه تحت مسئولیت خود را برعهده دارند؛ که به منطقه نگهبانی نظامی ، منطقه عملیات اطلاق می گردد. به منطقه نگهبانی و پایش یگان های انتظامی اصطلاحا حوزه استحفاظی اطلاق می شود.آمادگی و مهیا بودن برای انجام وظیفه وماموریت های محوله سازمانی ،یک اصل مهم در همه نیروهای مسلح به شمار می رود. یگانی که آماده است غافلگیر نمی شود، در اصول جنگ همه کشورها، استفاده از اصل غافلگیری ، پیش بینی شده است. در امنیت داخلی هم دزد ها هم ، همواره از اصل غافلگیری استفاده می کنند. کافی است شما درب ماشینتان قفل نکنید .

  درتعریف آمادگی رزمی صحبت ازرابطه بین دوشاخص مهم استعدادوآموزش ، شده است.استعداد، توصیف یک یگان از لحاظ تعداد نفرات، جنگ افزارها، مهمات، تجهیزات وادوات است. به عبارت دیگر استعداد، قدرت نیروهای مسلح از نظرتعداد پرسنل، جنگ افزار،مهمات، تجهیزات،وسائل وادوات است. هرکدام از این واژه ها ، مفهوم وکارکرد خودرا دارند و باید به هرکدام ازآنها به صورت موردی پرداخته شود.

   انواع استعداد یگان ها در نیروهای مسلح ، عبارتند از : استعداد عددی و استعداد یگانی.

  1 ) استعداد عددی، بیان استعداد یک یگان به صورت اعداد و یا تعداد عددی پرسنل وجنگ افزار، مهمات، تجهیزات،وسائل و ادوات است.استعداد عددی خود،به استعداد سازمانی یا اولیه،استعداد موثرواستعدادواقعی تقسیم می شود. استعداد سازمانی یا اولیه، استعدادی است که عملا در جدول سازمان و نفرات و تجهیزات و ادوات یک یگان پیش بینی شده است.

  2 ) استعداد یگانی ، عبارت است از شمارش یگان هادر سه حالت درگیر ، آتش های پشتیبان ، احتیاط .

  یگان های درگیر ، شامل گردان های درگیر با دشمن و مستقر در خط مقدم می باشند . آتش های پشتیبان ، شامل آن تعداد از گردان های توپخانه و ضد هوائی موجود در منطقه عملیات است .یگان های احتیاط ، عبارت است از آن تعداد از گردان های مستقر در منطقه احتیاط ، که اگر در جریان عملیات دخالت کنند ، می توانند سرنوشت عملیات را تغییر بدهند . (2).

  آموزش، عبارت است از فراهم آوردن زمینه های رشد و شکوفائی استعداد های ذهنی هر موجود زنده. تربیت، عبارت است از فراهم آوردن زمینه برای پرورش استعداد های درونی هر موجود زنده و به ظهور رساندن امکانات بالقوه موجود در درون او (3). آموزش در نیروهای مسلح ، دارای دو بعد نظری و عملی بوده و تعلیم و تربیت یک رابطه سلسله مراتبی دارند .درتعریف آموزش در نیروهای مسلح ، گفته شده است: به کلیه موارد تئوری و عملی که پرسنل نیروهای مسلح در زمان صلح یا جنگ ، به منظور پیشبرد اهداف نظامی فرا می گیرند، آموزش گفته می شود.انواع آموزش ها در نیروهای مسلح عبارتند از: آموزش های انفرادی، آموزش های یگانی، آموزش های تخصصی، آموزش عملیات ویژه، آموزش سیاسی (4).

  انواع آمادگی رزمی عبارتند از: آمادگی رزمی موثر، آمادگی رزمی نیمه موثر، آمادگی رزمی محدود ،آمادگی رزمی غیرموثر.

  آمادگی رزمی موثر، در باره یگانی مصداق دارد که درصد استعداد اولیه آن بین 80 الی 100 درصد و وضع آموزش آن ، مطلوب باشد.

  آمادگی رزمی نیمه موثر، در باره یگانی مصداق پیدا می کند که درصد استعداد اولیه آن بین 70 تا 80 درصد و وضع آموزش آن ، قابل قبول باشد.

  آمادگی رزمی محدود، در باره یگانی مصداق دارد که درصد استعداد اولیه آن بین 50 الی 70 درصد و وضع آموزش آن ضعیف می باشد. آمادگی رزمی غیر موثر در باره یگانی مطابقت دارد که درصد استعداد اولیه آن ، زیر 50 درصد و فاقد آموزش باشد (5).

  ضرورت تعیین آمادگی رزمی ، در آن است که فرماندهان قبل از ارجاع ماموریت به یک یگان ، باید حداقل آمادگی رزمی را برای آن ، فراهم نمایند. بدیهی است نوع آمادگی رزمی ، بستگی به آمادگی رزمی عوامل تهدید در حوزه استحفاظی و یا منطقه عملیات دارد. به عنوان مثال، این که اگر استعداد اولیه یا سازمانی گروهان مرزی کشور مقابل 80 درصدو وضع آموزش این یگان مطلوب باشد؛ آمادگی رزمی گروهان مرزی خودی نیز، باید حد اقل مساوی با آمادگی رزمی گروها مرزی کشور مقابل باشد. در این حالت ، تازه یک وضعیت امن در منطقه خواهیم داشت. به هر نسبتی که این وضعیت تغییر کند، می تواند روی امنیت حوزه استحفاظی تاثیر داشته باشد. اهمیت محاسبه آمادگی رزمی و بالابردن ضریب آن دریگان های خودی ، در آن است که، اگر این کار انجام نشود، عملا ابتکار عملیات را به عوامل تهدید و یا طرف مقابل در نوار مرز واگذار کرده ایم.   

  کلیدواژه ها

   آمادگی، رزم، آمادگی نظامی.

  ارجاعات:

  1   اطلاعات ترتیب نیرو، مرکز آموزش ساحفا جا، سال 1359، ص.

  2 جزوه درسی اطلاعات ترتیب نیرو.

  3 سادات، سال 1368، ص21 - 23.

  4 کارکرد اطلاعات ترتیب نیرودرمرز،مرکزتحقیقات کاربردی فرماندهی مرزبانی،سال 1393،ص82 -83.

  5 همان. ص 55 56.

   

نظر شما