You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  عنوان: امنیت انتظامی

  معرف:

  1 معادل انگلیسی:security  Disciplinary     

  2 تعریف: امنیت انتظامی، محصول بخشی ازهزینه های امنیتی کشور و فعالیت های یگان های انتظامی درسطح کشور است؛ که با وجود آن، جامعه قادر خواهد بود سایر فعالیت های خود را انجام داده و به امنیت اجتماعی وامنیت عمومی ودیگر جنبه های امنیت ، دست یابد (1).

  متن:

  امنيت، واژه اي عام است به معناي درامان بودن، بي ترسي که با وجود آسيب پذيری يا تهديد موجوديت پيدا مي نمايد. در تعريف امنيت ، گفته مي شود  که : عبارت است از نداشتن ياس ونااميدي و ترس وتشویش و داشتن امید و آرامش (2). به زبان ساده ، امنیت یعنی نبود تهدید و خطر .

  از عنوان امنيت انتظامي بدون هيچ برداشت قبلي، اين مفهوم عايد مي گردد که  امنيت همان چيزي است که نيروي انتظامي در جامعه وظيفه دارد آن را ايجاد و تداعي و عینی نمايد. امنیت انتظامی، امنیتی است که به وسیله پلیس ایجاد می گردد. امنیت انتظامی، محصول اجرای یک برنامه مدون منطقی و حساب شده است، که در گذر زمان ، بدست می آیدو یک شبه نمی توان امنیت انتظامی ایجاد کرد. این محصول با ارزش، مبتنی بر یک بینش انتظامی مبتنی بر قانون و شرع مقدس، بودجه  حساب شده و هزینه واقع بینانه آن است و نیاز به نفرات، آموزش، پرورش، تجهیزات، وسایل و ادوات و قانون و سازمان و ماموریت و شرح وظایف  و از همه مهم تر عملیات کارآمد انتظامی دارد.

  ویژگی امنیت انتظامی، درآن است که، مبتنی بر نظم انتظامی است و با وجود آن می توان در باره سایر مقوله های امنیتی، صحبت کرد. اگر امنیت انتظامی وجود داشته باشد ؛ می توان به سراغ امنیت اجتماعی و اقتصادی و غیره هم رفت وشروع به کار کرد. امنیت انتظامی می تواند پاسخگوی نیازمندی های امنیتی شهروندان باشد، به شرطی که،فرماندهان انتظامی هدف خود را گم نکنند. از فرماندهی انتظامی توقع نظم انتظامی و امنیت انتظامی است. مهم ترین امکانات بالقوه فرماندهی انتظامی دراستقرارنظم انتظامی،رابطه منطقی و صمیمانه با مردم است. مردم ، بزرگترین سرمایه اجتماعی و مخاطب فرماندهی انتظامی و علت وجودی این فرماندهی به شمار می روند. پس ، بدون مشارکت و همکاری مردم نظم و نظم انتظامی وجود نخواهد داشت، به بیان بهتر مجریان واقعی نظم دریک جامعه مردم هستند و از فواید نزدیک و دور آن هم ، عملا مردم برخوردار خواهند شد.      

  فرماندهی انتظامی، با استفاده از مقدورات بالقوه و بالفعل خود باید در جهت دستیابی به امنیت تخصصی که مسئولیت آن را برعهده دارد؛ اندیشه و طراحی و اقدام نماید.در این مسیر کاستی های مربوط به امنیت اجتماعی هم مشخص شده و با ارجاع آن به مبادی ذی ربط کشوری می توان به نظم اجتماعی وامنیت اجتماعی هم رسید. دولت و مبادی ذی ربط آن یعنی وزارت کشور مسئول امنیت کشور و امنیت اجتماعی است .

   فرماندهی انتظامی به عنوان نیروی مسلح وابسته به وزارت کشور، با انجام وظایف قانونی خود ، کار دولت را در این مسیر، تسهیل می نماید. هرامرخلافی که در جامعه رخ می دهد؛ اگر توسط پلیس شناسائی و رسیدگی شده ، انگیزه آن مشخص و ضمن احاله به مقامات قضائی به مبادی ذی ربط دولتی هم انعکاس یابد، می تواند در شناخت  مسائل اجتماعی توسط مقامات سیاسی و حل آنها ، کمک موثری باشد.    

   وجود امنیت انتظامی، صرفا مبتنی براقدامات سخت افزاری نیست؛ بلکه با مطالعه و تدبیر مقتضی ، می تواند درصد بالائی از اقدامات نرم افزاری را به خود اختصاص داده و با به کارگیری عملیات روانی ضمن افزایش کیفیت امور، هزینه ها را کاهش داده و رضایت شهروندان را ، افزایش دهد. علاوه بر این، امنیت انتظامی، صرفا مبتنی براقدامات سلبی نیست و به پدیده های اجتماعی درهراندازه وشکل آنها به صورت تهدیدنگاه نمی کند؛ بلکه از بعد ایجابی هم ، برخوردار بوده و هرپدیده ای درجامعه رابه عنوان یک فرصت ، محاسبه کرده و قائل به مدیریت کارآمد پدیده ها برای کاهش هزینه های امنیتی کشور ، می باشد. این امر، با ایجاد اشراف اطلاعاتی کارآمد درحوزه استحفاظی و جزئی نگری به مسائلی در جامعه ، که می توانند قرائن و شواهد آسیب پذیری ها و تهدیدات را دریافت و شناسائی و بررسی و با اقدام مقتضی و به موقع درجهت رفع آنها ، مقدور خواهد شد. ضرورت امنیت انتظامی درآن است که، با وجود آن ، مدیران اجتماعی می توانند در خصوص بهبود امور جاری و حفظ و توسعه آن، سرمایه گذاری مقتضی معمول دارند. به عبارت دیگر، امنیت داخلی با وجود امنیت انتظامی ، قابل توسعه می باشد. اهمیت امنیت انتظامی در آن است، که بدون این امنیت ، هیچ برنامه ای در داخل کشور قابل اجرا نیست. پیشرفت و ترقی اقتصادی کشور از نظر سرمایه گذاری، طرح ریزی برای توسعه و فعالیت های مشابه ، در گرو تامین امنیت انتظامی است (3).

  واژه های کلیدی: امنیت، انتظامی، یگان های انتظامی.

  ارجاعات:

  1 کلهر رضا، امنیت انتظامی، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، چاپ اول، سال 1388، ص 11.

  2 - عميد زنجاني، فقه سياسي، امير کبير، چاپ اول، سال 1368، ص 548. 

  3 مقاله امنیت انتظامی، مرکز تحقیقات کابردی پاوا، ص 18 20.

  منابع بیشتر:

   

   

نظر شما