You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • برآورد اطلاعات انتظامی   Estimated Information Police

  برآورد اطلاعاتي را ، بررسي منظم و منطقي عوامل اطلاعاتي مؤثردراجراي مأموريت ف تعريف کرده اند (1).

  در نیروهای مسلح یکی از روش های حل مساله ، تهیه برآورد است . برآورد اطلاعاتی ، پایه و اساس تهیه انواع برآورد ها می باشد . بدیهی است در نیروی انتظامی هم، همه برآورد ها ، مبتنی بر برآورداطلاعات انتظامی می باشند . ویژگی‌های برآورد اطلاعاتي عبارتند از:

  1 ) فرمانده رادرجريان بررسي حوزه استحفاظي و توانايي هاي عوامل تهديدي که درمأموريت وي تأثير دارند قرار می‌دهد

  2 ) مبنايي براي طرح ريزي عمليات و انتشار اطلاعات به ستاد و ساير قرارگاه ها در اختيار فرمانده و افسران ستاد او می‌باشد.

  برای تهیه برآورد اطلاعاتی ، از فرم واحدی که جنبه بین المللی دارد و تقریبا در همه نیروهای مسلح یکسان است استفاده می شود . این فرم به صورت مکتوب تهیه و برای بهره برداری سلسله مراتب فرماندهی و افسران ستاد و در صورت لزوم سایر مبادی ذی ربط صادر می گردد . در شور های ستادی برآورد تهیه شده و مکتوب به صورت شفاهی توسط افسر اطلاعات ارائه و توجیه می گردد .  

  منظور از تهيه برآورد اطلاعات انتظامي عبارتند از: به منظور ترکيب جنبه هاي مهم حوزه استحفاظي و وضعيت عوامل تهديد و مشخص کردن توانايي هاي عوامل تهديد و تجزيه و تحليل آن ها در ارتباط با يکديگر و در نظر گرفتن هر يک از توانايي هاي عوامل تهديد با توجه به مأموريت تهیه می گردد ، منظور اصلي از تهيه برآورد اطلاعاتي تعيين راهکارهاي بالفعل و بالقوه عوامل تهديد و درصورت امکان انتخاب محتمل ترین راهکارهاي آنان می باشد. منظور هاي ديگر از تهيه برآورد اطلاعاتي عبارتند از: انتقال اخبار و اطلاعات از حوزه استحفاظي و وضعيت عوامل تهديد ، به فرمانده و ستاد و یگان‌های بالادست و زيردست و همجوار، آگاه کردن افسران اطلاعات یگان‌های تابعه از ارزيابي هاي انجام شده در زمينه هويت، استعداد و گسترش عوامل تهديد که ممکن است در مقابل هريک از یگان‌های مزبور وارد عمل شوند،  تعيين عناصر اصلي اخبار مربوط به حوزه استحفاظي و عوامل تهديد، که بايد قبل و يا در حين عمليات جمع آوري گردند.

   رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا مسئوليت دارد که در تصميم گيري منطقي و به موقع فرمانده و انجام مسئولیت‌های ديگر افسران ، ستادي کمک کند و اين کار، با تهيه برآورد اطلاعاتي حوزه استحفاظي يگان انتظامي متبوع انجام مي پذيرد.

  برآورد اطلاعاتي مانند ساير محصولات ستادي، راهنمای عمل فرماندهي است . با استفاده از برآورد اطلاعاتي است که برآورد وضعيت تهيه می‌شود ، این برآورد با دریافت برآورد اطلاعاتی و سایر برآوردهای ستادی دیگر تهیه شده و تصویر کاملی از شرایط موجود و اقداماتی که برای حل مساله انجام گردد را ، ارائه می نماید . برآورد اطلاعاتي ، مبنای شناخت فرمانده از اوضاع جاری بوده و می‌تواند به وسيله آن وضعيت خودي و عوامل تهديد را ارزيابي و مقايسه نمايد و با توجه به شرايط موجود درمورد يک راهکارمنطقي تصميم بگيردوبراي اجراي آن طرح ريزي کند. برآورد اطلاعاتی نیروی انتظامی هم مانند هرفرم ديگردرنيروهاي مسلح ازسه بخش سرلوحه، متن وپايان تشکيل می‌گردد.

  موارد مندرج در سرلوحه برآورد اطلاعاتي شامل: طبقه بندي، بسمه تعالي،  درجه فوريت، نسخه.... از.... نسخه، صفحه....از.... صفحه، قرارگاه صادرکننده، محل صدور، شماره، گروه تاريخ و زمان، شماره اعلام وصول، برآورد اطلاعاتي شماره، مدارک قابل مراجعه می باشند.  

  متن برآورد اطلاعاتی از پنج ماده به شرح زیر تشکیل می گردد؛ که  هرکدام منطق و کارکرد خاص خود را داشته و با آگاهي از اين منطق ، تهيه و تنظيم می‌گردند:

   ماده 1- مأموريت

   ماده 2- حوزه استحفاظي

   ماده 3- وضعيت عوامل تهديد

  ماده 4- توانايي هاي عوامل تهديد

   ماده 5- نتيجه.

  مأموریت‌ها ، به صورت تصريحي يا استنتاجي ابلاغ شده و به همان صورت در برآورد اطلاعاتي در اين ماده درج می‌گردد . در طرح ريزي هاي انتظامي ماموریت ها می‌توانند شامل: کنترل، تأمين و تصرف باشند. به عبارت بهتر، این سه واژه به ترتیب در یک سلسله مراتب از اقدام قراردارند .کنترل یعنی داشتن اشراف بر حوزه استحفاظی و یا منطقه ای که قرار است درآن ، عملیاتی اجرا گردد .تامین ، یعنی ایجاد امنیت کردن ،وقتی دستور برقراری تامین است،یعنی نباید ازعوامل تهدید اثری در منطقه وجود داشته باشد . در حالت تصرف ، علاوه بر رفع عوامل تهدید از محل ، منطقه و یا مکان مورد نظر باید اشغال گردد .

  حوزه استحفاظی ، محدوده مشخصی است که با توجه به شرایط دید وتیر ، اختفاء و پوشش ، موانع ، راه های وصولی و سایر مشخصات موثر در عملیات نیروهای خودی توصیف می گردند.   

  وضعيت عوامل تهديد در حوزه استحفاظي ، تحت تأثير هويت و سازمان، محل استقرار، حوزه فعاليت، نحوه فعاليت آن­ها در ماده سوم برآورد اطلاعاتي می‌باشد. بديهي است شبکه اطلاعاتي بايد پاسخگوي اين سؤالات در حوزه استحفاظي باشد. توانايي‌هاي عوامل تهديد، برمبنای تجربيات قبلي و اطلاعات فعلي که توسط شبکه اطلاعاتي کسب شده است برشماري و مورد محاسبه قرار گرفته و تبيين می‌شوند.

  نتيجه برآورد اطلاعاتي، محتمل ترين راهکارهای عوامل تهديد در حوزه استحفاظي با استفاده از منطق تعيين بهترين راهکار حريف ارائه می‌شود. همچنين آسيب پذيري هاي عوامل تهديد در حوزه استحفاظي براي بهره برداري افسران عمليات و فرمانده خودي در تهيه برآورد وضعيت ارائه می‌گردد (2).

  کلید واژه ها

   برآورد، اطلاعات، عوامل اطلاعاتی.

  ارجاعات

  1   رفیعی بهزاد، اطلاعات رزمی، دافوس نزاجا، چاپ اول، سال 1366، ص 201.

  2 طرح ریزی نهائی دراطلاعات فرماندهی انتظامی،مرکز تحقیقات کاربردی پاوا، سال 1393،ص327 332.

   

   

   

نظر شما