You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • به روز بودن اطلاعات  up to date Intelligence

  به روز بودن اطلاعات یعنی کسب آخرین و جدیدترین اطلاعات مرتبط با نیازمندی­ها و اهداف سازمان اطلاعاتی، به منظور پیشگیری و مقابله به موقع با اقدامات سازمان حریف و با استفاده از آخرین فناوری های موجود (1).

  به روز بودن اطلاعات یکی از اصول ده گانه اطلاعات است که همواره بایستی مورد توجه سازمان اطلاعاتی و عوامل جمع آوری اخبار قرار گیرد. یک سازمان اطلاعاتی موفق، سازمانی است که آخرین وجدیدترین اطلاعات مرتبط با عناصر اصلی اخبار و نیازمندی­های اطلاعاتی سازمان را به­دست آورده باشد که معمولاً به دو منظور انجام می­شود الف- هدف یابی در منطقه؛ ب مراقبت از منطقه عملیات(1).

  به طور کلی اطلاعات جمع آوری شده در سه سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی ممکن است به پنج نوع اطلاعات پایه؛ اطلاعات روز آمد و جاری؛ اطلاعات هدف، اطلاعات تخمینی و اطلاعات هشدار تقسیم شود که یکی از آنها، اطلاعات به روز و روزآمد می­باشد. در این نگاه اطلاعات روزآمد همان اطلاعاتی است که در واکنش به نیازهای اطلاعاتی مرتبط با عملیات در حال اجرا تولید می­شود و به حوادثی در زمان عملیات مربوط می­گردد. این اطلاعات چنین تعریف می­شود: «اطلاعاتی است که موقعیت کنونی را در سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی منعکس می­کند»(2).

  توجه به زمان و به روز بودن اطلاعات و اخبار یکی از مهم­ترین اصول اطلاعاتی است که دارای دو جنبه  است: اول اینکه اطلاعات اگر دیر به مقصد برسد، ارزش و بهرۀ اطلاعاتی نخواهد داشت از این­رو یک سامانه جمع آوری اطلاعات بایستی اخبار اطلاعات به ­دست آمده را به روز کرده و در اسرع وقت اطلاع رسانی کند. دوم، بخش عمدۀ اطلاعات در سطوح عملیاتی و تاکتیکی نسبت به زمان، حساس؛ است یعنی ارزش خود را از دست می­ دهد. با به روز شدن اطلاعات می­توان موقعیت کنونی را در سطح راهبردی و تاکتیکی منعکس نمود.

  کلید واژه ­ها

   به روز بودن اطلاعات، جدیدترین اطلاعات، ارزیابی.

  ارجاعات

  1-     گرمابدری، تقی. طرح ریزی اطلاعات انتظامی، تهران: معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی، 1386،ص21-18.  

  2-     پژوهشکده اطلاعات دکترین اطلاعات مشترک، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام باقر (ع)، 1385، ص39.

  3-     تركمان، مهدي. جزوه كلاسي درس جمع آوري اطلاعات. 1392.

   

   

نظر شما