You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • پرورش اخبار information processing     

  پرورش اخبار ، کلیه اقداماتی است که به منظور تعیین میزان صحت و سقم اخبار و تبدیل آنها به اطلاعات ، بر روی اخبار مکتسبه انجام می گردد . (1)

  پرورش اخبار ،گام سوم در مدار اطلاعات است و این نشان از اهمیت آن در چرخه فعالیت های اطلاعاتی دارد . یعنی بلافاصله پس از جمع آوری اخبار مورد نیاز ، گام پرورش اخبار قرار گرفته ؛ که وظیفه دارد ارزیابی و تفسیر مناسبی را در باره متن خبر به دست آمده ارائه ، تا آن را قابل استفاده و بهره برداری نماید .

  کالینز( Collins ) می گوید : « پرورش اخبار ، یعنی هر خبر باید از لحاظ ارتباط ، دقت و صحت و اعتبار منبع ، که از کاملا قابل اعتماد تا غیر قابل اعتماد و نامعلوم درجه بندی می شود ، ارزیابی گردد » . (2)

  یکی از مهم ترین مسئولیت های مبادی اطلاعاتی ، پرورش اخبار است . یعنی اخبار کسب شده، با عبور از مجرای پرورش که مزین به مهر ارزیابی افسر اطلاعات و ارائه تفسیر مناسبی در باره متن آنهاست قابل مصرف در تصمیم گیری ها  و هزینه کردن در عملیات و دستیابی به اهداف سازمانی و یگانی است .

  پرورش اخبار ، فناوری و تبدیل اخبار به اطلاعات است و مثل یک صافی عمل کرده و اخبار گردآوری شده از منابع اطلاعاتی را تصفیه کرده و بخش های مفید و موثق و دقیق آنها را در اختیار استفاده کننده قرار می دهد ؛ تا در شرایط اطمینان و با اعتماد کامل، مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده و اقدام به عملیات نمایند .

  لازم به تاکید است که پرورش اخبار یک فعالیت مشروح است و با دریافت اخبار توسط عوامل اطلاعاتی ،  انجام آن مقدور خواهد شد . ویژگی آن در این است که به محض دریافت خبر توسط عامل در همین رده ، فعل پرورش روی آن اعمال می گردد و رده های دیگر هم ، می توانند ارزیابی خود رادر باره آن ، ارائه نمایند . بدون انجام فعالیت پرورش اخبار ، محصولات تولید شده در سازمان اطلاعاتی ، فاقد مهر کنترل کیفیت بوده و نمی توانند مورد مصرف داشته باشند . نتیجه کلی این که ، وقتی اطلاعات نباشد ؛ درحوزه فرماندهی و مدیریت ، تصمیم وجود نخواهد نداشت . پرورش اخبار ، از سه مرحله ثبت اخبار ، تفسیر اخبار و ارزیابی اخبار، پیروی می کند . مراحل پرورش اخبار، به صورت سلسله مراتبی با هم ارتباط دارند ؛ یعنی اگر مرحله ثبت انجام نشود ، مرحله ارزیابی مقدور نخواهد شد . به همین ترتیب اگر مرحله ارزیابی انجام نشود رسیدن به مرحله تفسیر اخبار کسب شده ، ممکن نخواهد شد .

  1) ثبت اخبارعبارت است از ، یادداشت منظم و مرتب اخبار گردآوری شده در اوراق و دفاتر مخصوص . منظور از ثبت اخبار ، عبارتند از : جلوگیری از پراکندگی یا مفقود شدن آنها ، نگهداری اصل اخبارو ایجاد سهولت در مراجعات بعدی . ( 3 )

  2 ) ارزیابی اخبار ،یعنی سنجیدن ارزش اخبار ومیزان صحت آنها و بررسی پیرامون اعتبار منبع ومامورآن . در ارزیابی اخبار، دو شاخص متن خبر و قابلیت اعتماد یا اطمینان منبع آن ؛ توسط سازمان اطلاعاتی مورد بررسی قرار می گیرند .

  3 ) تفسیر اخبار ، علمی است که در باره ساخت خبر و چگونگی عوامل آن و روابط متقابل بین آنها ، بحث می کند . تفسیر اخبار مرحله سوم در پرورش اخبار است . در حقیقت این تفسیر شرح و بیان و توضیح متن خبر دریافت شده از منبع یا ماموراست که توسط افسراطلاعاتی که آن را دریافت کرده انجام می گردد .  مراحل تفسیر عبارتند از : تجزیه و تحلیل اخبار ، ترکیب اخبار و نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل و ترکیب اخبار .

  الف - تجزیه اخبار ، عبارت است از تقسیم اخبار به قطعات کوچکتر و تعیین تاثیر هر کدام از این قطعات در وضعیت امور جاری حوزه استحفاظی .

  ب - تحلیل اخبار ، عبارت است از حل کردن هر کدام از قطعات اخبار تقسیم شده برای کمک به حل مساله در حوزه استحفاظی . تجزیه و تحلیل اخبار ، عبارت است از تقسیم کردن اخبار به عبارات کوچک تر و تعیین تاثیر هرکدام از آنها در وضعیت امور جاری حوزه استحفاظی یگان انتظامی متبوع برای کمک به حل آن .

  ج - ترکیب اخبار ، عبارت است از به هم آمیختن عبارات تجزیه شده ای که با یکدیگر در ارتباط هستند با سایر اخبار و اطلاعات موجود و مرتبط؛ به منظور تجسم یک وضعیت منطقی .

  د - نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل و ترکیب اخبار ، عبارت است از بیان نتایج مربوط به تاثیر اخبار ارزیابی شده ، در وضعیت امور جاری حوزه استحفاظی یگان انتظامی متبوع . (4)

  کلید واژه ها

  پرورش ، اخبار .

  ارجاعات

   1   اسدی علی اصغر ، مبانی اطلاعات ، معاونت آموزش ناجا ، سال 1373 ، ص 40  .

   2 کالینزجان ،استراتژی بزرگ ،دفترمطالعات خارجی وزارت امورخارجه ،چاپ اول ،سال1370،ص 39 .

  3 رفیعی بهزاد ، اطلاعات رزمی ، دافوس نزاجا ، سال 1366 ، ص 125 .    

   4 - جمع آوری و پرورش اخبار ، معاونت آموزش ناجا ، 1388 ، ص 169 174 .   

   

   

   

نظر شما