You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  پوشش  Cover

  پوشش ، در یک عملیات اطلاعاتی ؛ عبارت است از روشی که ، برای اختفای عملیات پنهانی ، از دید و توجه کسانی که نیاز رسمی به دانستن آن ندارند . (1)

  منظوراز پوشش،تغییر فعالیت ها به نحوی که عملیات کاملا عادی وموجه به نظرآمده وبا محیط استفاده کننده از آن مناسب باشد . برای استفاده از پوشش ؛ در عملیات های اطلاعاتی نیاز به یک داستان پوششی داریم .داستان پوششی ،وسیله ای است برای مخفی نگهداشتن وضع و ماهیت اصلی اعضای شبکه اطلاعاتی درمحل ماموریت خود.اصول اساسی پوشش، قواعدی است که رعایت آنها در محیط عملیاتی پذیرش وضعیت جدید از طرف عوامل اطلاعاتی را آسان می نماید . این اصول، عبارتند از : پوشش باید ماموریت استفاده کننده از آن را تسهیل نماید ، پوشش باید به صورت استقرائی از جزء به کل توسعه یابد ، پوشش باید تا آن جا که امکان دارد ساده باشد ، پوشش باید با وضع طبیعی و حقیقی استفاده کننده از آن مطابقت داشته باشد ، باید فرض شود که هر کس در صدد شکستن پوشش است .

  انواع پوشش عبارتند از : انواع پوشش از لحاظ ماهیت استفاده کنندگان از آن ، انواع پوشش از لحاظ موارد استفاده . انواع پوشش از لحاظ ماهیت استفاده کنندگان از آن عبارتند از : پوشش انفرادی ، پوشش شبکه ، پوشش سازمانی . پوشش انفرادی ، پوششی است که برای تامین حفاظت یک نفر طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد . پوشش شبکه ، عبارت است از پوششی که برای تامین حفاظت یک گروه که هر چند وقت یکبار در یک محل تجمع می نمایند ، طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد . پوشش سازمانی ، پوششی است که برای تامین حفاظت عده ای که ظاهرا تلاش و یا اقدامات مشترکی دارند ؛ طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد .

  انواع پوشش از لحاظ موارد استفاده عبارتند از : پوشش وضعیت ، پوشش یدکی ، پوشش عملیات .

  پوشش وضعیت ،حرفه ای است که به مامور اطلاعاتی اجازه می دهد تا درهدف ، اقامت طولانی و بدون سوء ظن داشته باشد و در مقابل هر گونه بازجوئی مقاومت نموده و اعتماد حریف را نسبت به اصالت خود جلب نماید .

  پوشش یدکی ، پوششی است که به شخص درگیر در فعالیت های پنهانی این اجازه را می دهد که حرفه و تابعیت و سایر مشخصات خود را به مقتضای شرایط به نحوی تغییر دهد که قادر باشد در منطقه و مکانی که به آن جا مامور شده ، باقی بماند .

  پوشش عملیاتی ،پوششی است که برای اجرای ماموریت شبکه عملیاتی ، طراحی ومورد استفاده قرار می گیرد و غیر از پوشش وضعیت می باشد . (2 )

  نکات موثر در پوشش عبارتند از : خصوصیات و شخصیت و استعداد افراد استفاده کننده از پوشش ، ماهیت ماموریتی که قرار است اجرا گردد ، شرایط عملیاتی محل اجرای ماموریت ، امکانات تهیه اسناد و مدارک پوشش مورد نیاز ، فرصت زمانی که برای پوشش دراختیار است ، میزان تلاش مادی و معنوی که برای پوشش باید مصروف گردد .

  اسناد و مدارک پوششی ، اسناد و مدارکی هستند که هویت صاحب یا استفاده کننده از آن را تعیین و یا تائید می نماید . انواع اسناد و مدارک پوششی عبارتند از : اسناد و مدارک پوششی اصلی ، اسناد و مدارک پوششی فرعی و یا تکمیلی .

  اسناد و مدارک پوششی اصلی ، شامل هر گونه اسناد و مدارکی است که هر فرد عادی آن را در اختیار دارد . مثل : شناسنامه ، کارت ملی ، گذرنامه ، کارت شناسائی شغلی ، کارت پایان خدمت سربازی برای آقایان .

  اسناد و مدارک پوششی فرعی و تکمیلی ، شامل هرگونه اسناد و مدارکی است که الزاما در اختیار هر فرد نمی باشد ، لیکن استفاده از آن می تواند داستان پوششی را تقویت کند و هویت عوامل استفاده کننده از آن را ، تقویت نماید . مثل : گواهینامه رانندگی ، مدارک تحصیلی ، نامه های شخصی و اداری ، عکس ها ، صورت حساب ها ، رسید ها ، رزومه های شغلی و غیره .

  انواع اسناد و مدارک از لحاظ اصالت عبارتند از : اسناد و مدارک واقعی ، اسناد و مدارک واقعی دستکاری شده ، اسناد و مدارک جعلی . اسناد و مدارک واقعی ، اسناد و مدارکی که اصالت دارند و توسط مراجع ذی صلاح صادر شده اند . اسناد و مدارک واقعی دستکاری شده ، اسناد و مدارکی هستند که اصالت داشته و بعدا دستکاری شده اند . اسناد ومدارک جعلی ، اسناد و مدارکی که اصالت ندارند و توسط مراجع ذی صلاح صادر نشده اند .

  انواع اسناد و مدارکی که در اختیار عوامل تحت پوشش قرار داده می شود عبارتند از : اسناد و مدارک شغلی ، اسناد و مدارک فرار ، اسناد و مدارک عبوری . اسناد و مدارک شغلی ، مثل : جواز کسب ، سند مالکیت مکان تجاری مورد استفاده ، کارت معاینه بهداشتی و غیره .  (3 )

  کلید واژه ها :

  پوشش .

  ارجاعات :

  1 پوشش ، دانشکده علوم و فنون فارابی ، هیات علمی ، سال 1371 ، ص 2 .

  2   جزوه آموزشی پوشش ، ساحفا جا .

  3   واژه نامه اطلاعاتی ، ص 4 .

نظر شما