You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تولید اطلاعات Intelligence Production   

  تولید اطلاعات عبارت است از ادغام اطلاعات حاصله با سایر اطلاعات مرتبط با موضوع که پس از دریافت مأموریت به موجب به گردش در آمدن مدار اطلاعاتی در چهار مرحله زیر صورت می­گیرد: طرح ریزی اطلاعاتی، جمع آوری اخبار، پرورش اخبار، بهره برداری وانتشار (1).

  اطلاعات عبارت است از مطلبی که مورد ارزیابی قرار گرفته و صحت آن تأیید شده و می­توان بر اساس آن تصمیم گیری نمود یا به مشتریان اطلاعاتی عرضه کرد.تولید اطلاعات را باید پایان مرحلۀ بررسی اطلاعاتی شامل: مراحل پرورش اخبار و تحلیل و برآورد دانست. در این مرحله است که پس از طی یک فرایند عملیاتی- تحقیقاتی، داده­های خام وارد شده به سامانه اطلاعاتی، به محصولات نهایی اخبار پرورش یافته یا به اطلاعات تبدیل می­شوند.

  اخبار و داده‌هاي وارد ‌شده (In put) به سامانه اطلاعاتي، به علت طبع خام خود نمي‌توانند مستقيماً در اختيار سياست‌سازان و تصميم‌گيرندگان قرارگيرند؛ در مقابل، اطلاعات توليدشده، به اين قصد تهيه مي‌گردند تا مواد لازم را براي تصميم‌گيرندگان و سياست‌سازان فراهم آورند.

  اطلاعات توليد شده، از طريق راه­هاي گوناگوني در اختيار تصميم‌گيرندگان قرار مي‌گيرند. بديهي است كه نوع اين راه­ها تأثيري در كيفيت اطلاعات توليدشده ندارد. لذا انتقال اطلاعات ازطريق گزارش­های­ رسمي يا مكالمات سريع و شتاب زده، در كم و كيف اطلاعات توليدشده، بي‌تأثير خواهد بود.

  توليد اطلاعات منجر به، توليد سه محصول مي‌گردد كه مي‌توان آنها را خروجي‌هاي (Out put) مدار اطلاعاتي دانست. اين محصولات عبارت­اند از: الف ـ اطلاعات جاری؛ ب ـ اطلاعات پايه‌اي؛ ج ـ برآوردهاي اطلاعاتي.

  برخي از صاحب ‌نظران توليد اطلاعات را چهارمين مرحله از اطلاعات دانسته‌اند. اما به نظر مي‌رسد كه اگر چهارمين مرحله مدار اطلاعاتي را شامل عمليات تحليل و برآورد بدانيم، به خطا نرفته باشيم. به اين ترتيب، توليد اطلاعات را مي‌توان به مجموعه مراحل سوم پرورش يا پردازش اخبار و چهارم تحليل و برآورد از مراحل مدار اطلاعاتي نسبت داد.

  با اين نگاه، توليداطلاعات، حد فاصل ميان ورودي­ها و خروجي­هاي سيستم اطلاعاتي خواهد بود. ترسيم زير،توليد اطلاعات را در حد فاصل ميان جمع‌آوري و انتشار اطلاعات، به نمايش مي‌گذارد:

  1-     طراحی و هدایت؛

  2-     جمع آوری (ورودی)؛

  3-     پرورش اخبار (بخشی از مرحلۀ تولید اطلاعات)؛

  4-     تحلیل و برآورد (بخشی از مرحلۀ تولید اطلاعات)؛

  5-     انتشار اطلاعات (خروجی).

  مداراطلاعاتی چهارچوبی است که فعالیت­های اطلاعاتی از آغاز تا پایان در قالب آن صورت می­گیرد. این ساختار به صورت سلسله مراتبی طراحی شده و هرگامی پیشنیاز گام بعدی می­باشد (2).  

  وی معتقد است امروزه در ایالات متحده آمریکا رویکرد چرخۀ اطلاعات عمیقاً نهادینه شده است. به طوری که تمام اظهارات مقامات ارشد در مورد اطلاعات شنیده می­شود. در برخی اوقات دریافت برخی اخبار طبق روند جاری بررسی نمی­شود بلکه به صورت میانبر در اختیار مسئولان قرار می­گیرد؛ مثلاً در شکل بالا وقتی در مقطع جستجوی صدام حسین، دربارۀ داماد صدام گزارشی دریافت می­شود اینگونه اخبار به عوض ارسال به بخش پردازش، مستقیماً به سیاستمداران داده می­شود چون از اهمیت و فوریت بالایی برخوردار است و موارد دیگر نیز که در شکل مشخص شده این چنین حرکتی صورت می­گیرد تا روند چرخۀ اطلاعات به سرعت انجام شود تا اطلاعات مکتسبه با توجه به مرور زمان سوخت نشود.(4)

  به طور کلی با توجه به مندرجات بالا می­توان گفت در سازمان­های اطلاعاتی معمولاً اخبار و اطلاعات از طریق « سامانه جمع آوری» که اساس کار اطلاعاتی است، به دست می­آید و پس از طی مراحل وفرآیند بررسی اطلاعاتی، اخبار تولید و انتشار می­یابند.(5) امروزه حجم تولید اخبار و اطلاعات در جهان روندی کاملاً تصاعدی و شگفت انگیز را طی می­کند، از این رو لازم است به سازماندهی و مدیریت اطلاعات و جایگزین روش­های نوین جمع­آوری و تولید اخبار توجه ویژه­ای شود. به همین دلیل سازمان­های اطلاعاتی پیشرفته مرحلۀ دیگری را تحت عنوان بازخوردگیری اضافه کرده­اند که طی آن نتایج به دست آمده از فرآیند مدار اطلاعاتی بررسی می­شود و با توجه به نتایج حاصله از این بازخورد­گیری مرحلۀ اول مجددا شروع می­گردد.به عبارت دیگر با استفاده از بازخوردگیری، اشتباهات احتمالی در فرآیند و نواقص برطرف می­گردد (6) و تولید اطلاعات به مانند فرآیند تناوبی جریان می­یابد و اخبار خام، جمع آوری و به محصول اطلاعاتی تبدیل می­شود و در اختیار مصرف کنندگان قرار می­گیرد و هدف اصلی این فرآیند، تولید محصولات شناختی برای پشتیبانی از سیاستگذاری براساس نیازمندی­های سیاستگذاران است.

  کلید واژه­ها

  تولید اطلاعات، مدار اطلاعاتی، سامانۀ اطلاعاتی،بازخوردگیری اطلاعاتی.

  ارجاعات

  1-     گرمابدری، تقی. طرح ریزی اطلاعات انتظامی. دانشگاه علوم انتظامی، 1386، صص97-96.

  2-     ناصحی، داود. جمع آوری و پرورش اخبار. چاپ اول، تهران: معاونت آموزش ناجا، تهران، چاپ اول، 1388،ص11.

  3-     گودرزی، علی. تاریخچه و تقسیم بندی اطلاعات. چاپ اول، انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی سپهبد صیاد شیرازی، 1392، ص177ص-176.

  4-     همان.

  5-     تاجیک، محمد رضا. مدیریت بحران (نقدی بر شیوه های تحلیل و تدبیر بحران در ایران). تهران: فرهنگ گفتمان، 1384، ص68.

  6-     همان.

نظر شما