You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • حفاظت اماکن و تاسیسات ( حفاظت فیزیکی) Physical protection  

  حفاظت فیزیکی، عبارت است از رعایت اصول حفاظتی در نگهبانی از اماکن و تاسیسات در برابر هرگونه خطرات طبیعی و مصنوعی با استفاده ازسیستم های موانع، شناسائی و کنترل (1).

  دریک تعریف عملیاتی حفاظت فیزیکی، عبارت است از یک سری موانع متحد المرکزی که برای جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز در اطراف آنها احداث می گردد. مسئولیت حفاظت فیزیکی ، با بالا ترین فرد در رده سازمانی می باشد. در یگان های نیروهای مسلح، این مسئولیت با فرمانده آن یگان ها بوده و عوامل ذی ربط مسئول شرح وظایف سازمانی خود می باشند. خطر، چیزی است که به ما ضرر می رساند، ضرر مالی و یاضرر جانی، ضرر مالی اکثرا قابل جبران است، اما ضرر جانی شاید قابل جبران نباشد.

  در یک تعریف جامع تر گفته می شود خطر عبارت است از نزدیکی به هلاکت و هر آنچه که سبب تلف شدن کسی یا چیزی گردد. خطرات طبیعی، خطراتی هستند که انسان درایجاد آنها دخالتی ندارد. مثل سیل و زلزله و آتش سوزی ناشی از صاعقه، توفان، آتشفشان.خطرات طبیعی قابل مدیریت می باشند و می شود از دامنه خسارات آنها کاست. خطرات مصنوعی، خطراتی هستند که انسان ها آنها را به وجود می آورند و به دو دسته خطرات مصنوعی آشکار و خطرات مصنوعی پنهان تقسیم می گردند.خطرات مصنوعی آشکار، خطراتی هستند،که درمقابل چشم عوامل پلیس اتفاق می افتند. مثل ایجاد مزاحمت، دعوا، نزاع دسته جمعی، درگیری قومی وفرقه ای ونهایتا جنگ. خطرات مصنوعی پنهان، خطراتی هستند که بدون اطلاع و بدون اجازه و دور از چشم پلیس اتفاق می افتند. مثل جاسوسی، خرابکاری، براندازی.

  انواع طبقه بندی اماکن و تاسیسات عبارتند از: حیاتی، حساس، مهم، قابل حفاظت.

  طبقه بندی حیاتی، این طبقه بندی به اماکن و تاسیساتی اختصاص داده می شود که در صورت بروز خطر و هر حادثه ای به امنیت ملی خسارت وارد شود. به عبارت بهتر دامنه این خسارت کل کشور را در بر می گیرد. مصداق این طبقه بندی اماکن وتاسیسات منحصر به فرد در سطح کشور با دامنه تاثیرگذاری فراگیر در این محدوده می باشند.

   طبقه بندی حساس، این طبقه بندی به اماکن و تاسیساتی اختصاص داده می شود که در صورت بروز هر خطری به منطقه ای از کشور گردد. مصداق این طبقه بندی، اماکن و تاسیسات منحصر به فرد در سطح استان ها می باشند. مثل نیروگاه برق نکاء که برق حداقل سه استان را تامین می کند.

   طبقه بندی مهم، این طبقه بندی به اماکن و تاسیساتی اختصاص داده می شود که در صورت بروز هر خطری در آن به بخشی از یک منطقه خسارت وارد می شود. مصداق این طبقه بندی اماکن و تاسیسات منحصر به فرد در سطح یک شهرستان می باشند. مثل نیروگاه برقی که برق یک شهرستان را تامین می کند. طبقه بندی قابل حفاظت، این طبقه بندی به اماکن و تاسیساتی اختصاص داده می شوند که به لحاظ امکاناتی که در آنها وجود دارد باید محافظت شوند.

   سیستم های حفاظت فیزیکی، سیستم هائی هستند که شناخت و به کارگیری درست و سلسله مراتبی آنها ، می تواند امنیت اماکن و تاسیسات ما را از هر لحاظ تضمین نماید. سیستم های حفاظت فیزیکی عبارتند از: سیستم موانع، سیستم شناسائی، سیستم کنترل.

  سیستم موانع: وظیفه این سیستم ایجاد تاخیر و یا جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به اماکن و تاسیسات خودی می باشد. انواع موانع، عبارتند از: موانع انسانی، موانع حیوانی، موانع طبیعی، موانع مصنوعی، موانع عامل در بین این پنج مانع، مانع انسانی مهم ترین مانع به شمار می رود.

  موانع انسانی : که همان عوامل پلیس و نگهبانی هستند و چهار وظیفه کشف خطر، اعلام خطر، دستگیری متجاوز و شناسائی متجاوز را ، می تواند انجام دهند.

  موانع حیوانی: که به طور غالب  سگ های تربیت شدهمی باشند واز این چهار وظیفه موانع اسانی  سه وظیفه اول را می تواند انجام دهند.

  موانع طبیعی: موانعی هستند که در محل استقرار یگان ما وجود دارند و اگر هم سو با طرح امنیتی یگان ما باشند می توانند کار نگهبانی را تسهیل نمایند.

  موانع مصنوعی: موانعی که به دست بشر ایجاد شده اند و عبارتند از: حصار ها، محفظه ها، قفل ها.انواع حصار ها عبارتند از: پرچین های، سنگ چین ها، سیم های خاردار حلقوی، سیم های خاردار رشته ای، دیوارهای عادی، دیوارهای استاندارد، دیوارهای امنیتی. محفظه ها، شامل محوطه های نرده کشی شده، محوطه های فنس کشی شده، دخمه های حفاظتی. قفل ها، شامل قفل های ساده فلزی، قفل های سوئیچی، قفل های برقی،قفل های ترکیبی.

  موانع عامل : شامل سیستم روشنائی (نورافکن ها)، سیستم اعلام خبر ( دزد گیر ها)، سیستم آشکار ساز ( دوربین های مداربسته).

   سیستم شناسائی: وظیفه این سیستم شناسائی وارد شوندگان به داخل اماکن و تاسیسات می باشد. انواع وارد شوندگان به اماکن و تاسیسات عبارتند از: کارکنان داخلی، ارباب رجوع ها، خودروها.

  سیستم کنترل: وظیفه این سیستم کنترل وارد شوندگان به داخل اماکن و تاسیسات در طول مدت حضور آنها در این قبیل اماکن می باشد (2).

  کلید واژه ها

   خطر، حفاظت، فیزیکی.

  ارجاعات:

  1 علی محمدی موسی، کلیات حفاظت اطلاعات، دانشکده پلیس جنائی، سال 1383، ص 34.

  2 جزوه درسی  حفاظت اطلاعات ساحفاجا.

   

نظر شما